KHAN Profile picture
6 Apr, 16 tweets, 4 min read
معجزه ظهور
1/16
ابوالفضل سلطانی:
1⃣ هشتصد سال قبل ؛ پس از حمله وحشیانه مغولان ؛ مردم چنان به تنگ آمده بودند که با سفارش اهل منبر مدام فقط دعای مضطرین میخواندند !!!
و این دعا خواندن در اوج بود و این سختی را نشانه‌ی ظهور می‌دانستند ...
جناب یاقوت حموی ؛
2/16
جغرافی‌دان مشهور می‌نویسد *
« در سال‌های نخست حمله مغول در شهر کاشان ؛ مردم هر روز سپیده‌دم از دروازه شهر خارج می‌شدند و اسب زین کرده‌ای را با خود می‌بردند تا حضرت مهدی در صورت ظهور بر آن اسب سوار شود
( معجم‌البلدان، ۴/٢٩٧)
3/16
2⃣ پانصد سال پیش وقتی دولت صفویه بر سر کار آمد ...
برخی عالمان منبرها و پر نفوذ مذهب تشیع در آن زمان ؛ با تاکید ولی این بار نه از سر اضطرار و درماندگی ؛ بلکه از روی شوق و اعتقاد بوجود آورده شده بر این باور شدند که این دولت صفویه را متصل به قیام 《 امام مهدی 》
4/16
و دولت او می‌دانستند و چنین تبلیغ می کردند و مردم لبریز از شوق پایان انتظار منتظر بودند .
در زمان شاه طهماسب ؛ دومین سلطان صفوی ...
شخصی به نام « طوسی » با محاسبات نجومی و تطبیق بعضی روایات ؛ رساله‌ای نوشت و با قاطعیت گفت !!!ظهور حضرت مهدی در روزگار همین شاه طهماسب
5/16
صفوی رخ می‌دهد .
( جعفریان، مهدیان دروغین، ١٧۵)

قابل توجه است تا بدانیم ....
داستان ظهور امام زمان ....
در دوره صفویه بحدی بالا گرفته و عمیق شده بود ؛ که آمدن 《 امام زمان 》
به صورت وقوع لحظه نزدیک به شکل امروز و فردا شده بود .
طوری که شاه طهماسب صفوی خواهرش را
6/16
شوهر نداد به امید اینکه تا امام زمان داماد خانواده آنها بشود !!!!
جالب اینکه بسیاری از مردم مقلد مذهبی به تبعیت از سخنان علمای منبری چنان با حرارت جان سوز می‌گفتند ؛
شاه طهماسب خود امام زمان است .

3⃣ در دوره‌ی قاجاریه نیز از این ادعاها در خصوص ظهور امام زمان اوج گرفت
7/16
و ظهور سلطنت قاجاریه را نشانه‌ی نزدیکی ظهور امام زمان می‌دانستند .
در همین دوره پر رونق انتظار امام زمان بود که محمدعلی باب ؛ ادعای بابیت کرد و گفت " که من باب امام زمان هستم !!!
بعد هم ادعا کرد که خود امام هستم !!!
چنان شد که یک گروه کوچک چند نفری مانند یک تشکل حزبی
8/16
و بدنبالش تبدیل به یک مذهب (بهایی) کردند !!!

4⃣ زمان گذشت تا دوباره رسید به دوران ما
در روزگار ما، بعد از انقلاب
بسیاری از علما و صاحبان منبر
دوباره آن را نشانه‌ی آشکاری از ظهور امام زمان دانستند و فریادها زدنند !!!!
تا جای که اول خمینی را جانشین امام زمان اعلام کردند
9/16
تا زمان احمدی نژاد
رئیس جمهور مخصوص رسید .
او چنان علاقه وافری بدست آورده بود که در چهره خود شعاع نورانی میدید و بدون تردید علنی میگفت و امثال .. جنتی رئیس شورای نگهبان او را دروازه دریافت الهامات آسمانی در نماز جمعه معرفی میکرد .
10/16
مطالب و کارهای عجیب او بسیار فریبنده و کثیف بود .......
تا جای که بشقاب خالی برای امام زمان در روی میز غذا خوری میگذاشت و به نیابت انتظار آمدن امام سر میز غذا این گونه ادب بجای می آورد .....
مثل دوران حمله مغولها به جای اسب و شمشیر بشقاب و غذا برای امام زمان مهیا میکرد .
11/16
5⃣ فاجعه پیدایش وحشتناک و ظهور تروریستهای《 داعش 》یک فرصت زود هنگام دیگری برای نمایش انتظار بوجود آورد !!!
با سوژه حمله‌ی آمریکا به عراق...
و سپس حوادث تلخ سوریه و عراق ...
و پدیدآمدن داعش .
دوباره روایت‌های نشانه‌های ظهور امام زمان گل کرد و آن را به زبانها انداخت !!!
12/16
و این بار سید خراسانی؛ را با خامنه‌ای !!!
و شخص مجهولی با نام《یمانی》را با حسن نصرالله ؛ و شعیب‌ بن صالح را در سیمای احمدی نژاد ؛ تطبیق دادند و چندین کتاب هم در این زمینه نوشتند ...
13/16
6⃣ حدود پانزده سال پیش که در بعضی از کشورهای عربی ؛ ابتداء در تونس اعتراضات سیاسی مردمی با آهنگ انقلاب و شورش رخ داد «بهار عربی» شکل گرفت اما حاکمان ایران ساده‌لوحانه نام آن را «خیزش اسلامی»گذاشت ،
و برخی ذوق زده ؛ مثل هزار سال گذشته آن را نشانه‌ی ظهور دانستند.
14/16
برای نمونه پاسدار سپاه محسن رضایی با ژست عجیبی گفت "
بدانید خبری در راه است !!!!
و این حوادث ؛ بیانگر آغاز دوره‌ی ظهور امام زمان است " (سایت تابناک)
15/16

7⃣ مصیبت بزرگ بنام اسلام و شیعه .
زمانی رخ داد که توسط منبری های زمان آقایان پناهیان ؛ صدیقی ؛ و برخی همفکران آنان که بی‌صبرانه و با دهها داستان و حکایت عجیب و غریب به ظهور حضرت بسیار نزدیک هستیم و مثلا تا چندماه دیگر اتفاق تاریخی انتظار به پایان میرسد
16/16
از طنزهای روزگار ماست .
اینک در کشاکش روزگار, عقل مردم جولانگاه این اندیشه هاست ودر طرفی دیگر حکومت با کشورهای کمونیستی در هم آمیخته و آنها بهترین دوستان منتظران ظهور حضرت شده اند.(ایا اندیشه نمیکنید؟؟).
مژده‌های ساده‌لوحانه ظهور

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with KHAN

KHAN Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MAZDA_ZD

5 Apr
راز معماری آرامگاه خیام....
1/4
خیام هم ریاضیدان بود هم منجم و هم شاعر...

معماری آرامگاه خیام برگرفته از زندگی و اندیشه‌های اوست..

برخورد تیغه‌ها با همدیگر، فضاهایی پر و خالی و به ویژه در بالا، ستاره‌هایی درهم را می‌سازند که از میانشان، آسمان آبی نیشابور پیدا است
2/4
و کم‌کم نزدیکِ سرِ گنبد، ستاره‌ها کوچکتر می‌شوند و درآخر یک ستاره پنج‌پر آن‌ها را کامل می‌کند.

این ستاره‌ها و نقش آسمان، اشاره به شخصیت نجومی خیام دارند

‌طرف دیگر، حوض‌های فیروزه‌ای وجود دارد که در مجموع قسمتی از ستاره را به تعداد هفت پر نشان می‌دهند که هفت پر آن
3/4
به مفهوم هفت فلک، هفت آسمان و هفت تپه است که باز به افلاک و نجوم اشاره دارد.

معمار این آرامگاه، سازه‌های پیرامون آرامگاه خیام را بنا به گونه‌ای شاعرانه طراحی کرده است.
دور تا دور برج آن را یک دایره‌ی وسیع به مرکز خود برج ساخته است که همگی از سنگ گرانیت
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!