B_Lion Profile picture
7 Apr, 10 tweets, 2 min read
Sledi jedan trejd namenjen onoj, rekao bih najbrojnijoj grupi ljudi, koji nisu zadrti antivakseri, ali imaju određene rezerve prema vakcinama, a najviše zbog "brzine" kojom su napravljene.
Našao sam dobar članak o tome, koji sam prilagodio čitanju na tviteru.
⬇️⬇️
Prvo kreću laboratorijska ispitivanja (siteza nove supstance, modifikacija poznatih jedinjenja, modifikovanje biološki aktivnih supstanci iz prirode itd.).
Onda slede preklinička (in vitro i in vivo) ispitivanja:
- farmakodinamska,
- farmakokinetska i
- toksikološka.
⬇️⬇️
Napomena: m-RNK vakcina nije sklepana na brzinu. Na tome se radilo više od 10 godina, situacija sa Covidom je istrazivanja samo skrenula na drugi kolosek.
Naposletku, slede klinička ispitivanja.
Postoje 3 faze, to već svi znaju.
I Faza: ispitivanja na zdravim dobrovoljcima.
⬇️⬇️
U ovoj fazi se definišu maksimalna bezbedna doza, profil neželjenih dejstava i farmakokinetika i farmakodinamika.
II Faza: sprovodi se na par stotina novootkrivenih (nelečenih) bolesnika. Ona ima 2 podfaze: IIa faza se sprovodi na klinikama (definiše se opseg doza).
⬇️⬇️
U IIb fazi ispituje se odnos doza/odgovor, bezbednost, farmakokinetika. Ovde se prvi put ispituje bezbednost leka.
Napomena: istovremeno, u ovoj fazi može da se vrši i do 20 odvojenih ispitivanja. U svakom momentu dalje ispitivanje se prekida, ako rezultati nisu dobri.
⬇️⬇️
III Faza: uključuje veli broj pacijenata, sa različitim oblicima bolesti, sa pratećim bolestima i koristi se dvostruko slepa proba. Ispituju se interakcije leka sa hranom, drugim lekovima i uticaj na psihičke, fiziološke i psihomotorne procese, kao i ev. pojava zavisnosti.
⬇️⬇️
Napomena: ovde su opisane faze kod lekova, kod vakcina je slično, sa nekim manjim modifikacijama. U suštini, treba znati da postoji niz faktora koji III fazu mogu produžiti. Npr. nedovoljan broj dobrovoljaca i bolesnika (kod ove vakcine to nije bio problem), potom manjak
⬇️⬇️
ljudskih resursa koji rade na ispitivanju (takođe nije bilo problema jer su mnogi hteli da daju svoj doprinos), manjak novčanih sredstava (ovde je bukvalno bilo: koliko ti treba; izvoli).
Zato je III faza tako brzo završena.
Kada se publikuju rezultati III faze, agencije
⬇️⬇️
mogu dati odobrenje za stavljanje leka/vakcine u promet.
IV Faza: prati se lek na tržištu, njegova efikasnost i bezbednost. Traje jako dugo.

Napomena: tokom svakog kliničkog ispitivanja (III faza) Etički odbor studije pravi preseke rezultata posle određenog vremena.
⬇️⬇️
Dešavalo se da su se neki lekovi već na 1/2 studije pokazali efikasnim, da je Etički odbor zaključio da se studija prekida, zbog dokazane efikasnosti i da ljudima ne treba uskraćivati lek. I zato nekada III faza može trajati kratko.

Al sam se nakuckao...
Praštajte za greške.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with B_Lion

B_Lion Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!