#نئوکان‌جنگ‌طلب‌حامی‌‌تحریم۱
مجيد محمدي. از مبلغين ضرورت تجاوز نظامي غرب به ايران، كه به تاکید از "محسنات تجاوز" به ايران نوشته است اولين كسي نيست كه چپ ضد امپرياليست را مورد حمله قرار ميدهد

او از کیسینجر فاکت میاورد در ضرورت تجزیه ی کشورهای بلوک مقابل امریکا، و از جمله ایران
👆🏻#نئوکان‌جنگ‌طلب‌حامی‌تحریم۲

مجید محمدی:

«دنیایی با واحدهای سیاسی کوچک تر شاید به نفع همه باشد. از همین منظر است که تجزیه ایران، روسیه و چین را در صورت مقاومت در برابر دمکراسی و فدرالیسم ناگزیر می دانم.»

همه اینجا یعنی کمپانی های سلاح پنتاگون!؟ نفتی؟ امارات؟

👇🏻
👆🏻#نئوکان‌جنگ‌طلب۳

باید دقت کنیم که در تمام این مقاله که قدرت ایران یا چین یا روسیه با المان نازی مقایسه می شود او اشاره ای به قدرتمندترین کشور جهان با بزرکترین ارتش جهان و بالاترین بوجه ی نظامی جهان، یعنی امریکا نمی کند که قدرت افسانه ای نظامی ناتو را در اختیار دارد

👇🏻
👆🏻#نئوکان‌جنگ‌طلب‌حامی‌تحریم۴

محمدی نمینویسد که فدرالیسم تضمینی برای مهار میلیتاریسم نبوده و صنعت سلاح در سیستمهای سرمایه داری فدرالیستی شکل گرفته است.

فدرالیسمی که محمدی به ان اشاره می کند اتحاد شوراهای قبیله ای واحدهای بومی نیست که فدرال پارلمانهای منتخب سرمایه داران.

👇🏻
👆🏻#نئوکان‌جنگ‌طلب‌حامی‌تحریم۵

در مقاله ی دیگری مینویسد: «همچنان که صدام حسین و معمر قذافی و بشار اسد بدون خونریزی نرفتند، علی خامنه ای یا جانشینش بدون کشتن هزاران یا دهها هزار ایرانی قدرت را رها نخواهند کرد

او خونریزی را بدیهی میداند (ضرورت خارجی به دلیل داخلی): ضرورت تجاوز
👇🏻
👆🏻#نئوکان‌جنگ‌طلب‌حامی‌تحریم۶

طرح پرسش مزورانه است: با حمله خارجی جهت سقوط نظام، تلفات انسانی کمتر خواهد بود یا بدون آن؟
وقتی قرار است خون ایرانیان برای براندازی رژیم نظامی جمهوری اسلامی ریخته شود، چه تفاوتی دارد که خون آنها توسط ایرانی ریخته شود یا امریکایی/اروپایی؟

👇🏻
👆🏻#نئوکان‌جنگ‌طلب۶

محمدی مینویسد:
«نشستن در حصر خانگی البته بسیار شجاعانه است اما شرافتمندانه تر و شجاعانه تر، هدایت میلیون‌ها تن از این مردم بی سلاح به سوی براندازی استبداد حتی با فریاد کمک خواهی از بیگانه است.»

او‌جریان شبه لیبرال اصلاح طلب را به جبهه ی خود دعوت میکند!

👇🏻
👆🏻#نئوکان‌جنگ‌طلب۷
چه سال 90 که این مقاله نوشته شده و چه امروز مجیدی از درک وضعیت عراق، لیبی و جنگ سوریه که کشور را از نظر اقتصادی و اجتماعی ویران، زیر ساختهای ان را نابودی کرده، و زندگی نسلی را از بین برده است در میماند.
او فقط «برانداز» است، تغییر واحد حکومت، به هر قیمت.
👇🏻
👆🏻#نئوکان‌جنگ‌طلب۸

او موضعگیری چپ در مقابل تجاوز، ارسال سلاح و تربیت جهادیست را با "چپ امنیتی" مورد حمله قرار میدهد و چپ ضد امپرياليست را "نشنال سوسياليست" مي خواند تا برچسب فاشيسم نازي را روي ان بزند .. و خوب برای جلوگیری از وقوع المان قطعا «متحدین» موظفند وارد عمل شوند!
👇🏻
👆🏻#نئوکان‌جنگ‌طلب۹

نكته ي اینجاست که مجيد محمدي و تقاطع (خط مرتضي مرديها و سعيد قاسمي نژاد) فراموش میکنند كه اين مرتضي مرديها بود كه از فاشيسم فرانكو در متن "توسعه ي اقتصادي" و از كودتاي پينوشه دفاع كرد. او‌فرانکو را مترقی و‌توسعه گرا خواند و از قدرت گرفتن نظامیان دفاع کرد

👇🏻
👆🏻#نئوکان‌جنگ‌طلب۱۰

البته مرتضی مردیها بیربط نمیگوید: فاشیسم زاییده ی بحرانهای مسلم سیستم سرمایه داری است

میبینیم که جریان برانداز ميانه روی حکومت را زیر سوال میبرد تنها برای اینکه تجاوز نظامي خارجي را توجيه كند در حالی که خود به «اعتدال» فرانكو، پينوشه و جرج بوش معتقد است!!
👇🏻
👆🏻#نئوکان‌جنگ‌طلب۱۱

حکومت از طرف دیگر پرچم دروغين مبارزه‌ی ضداستعماری را بر دوش گرفته و مبارزه ضد امپریالیستی را به نفع همين نيروهاي ضد انقلابي اكستريم راست به انحراف میکشد
پس با سرکوب و‌ در غیاب حزب چپ انقلابی جريانهاي راست از دو طرف به وظيفه عمل ميكنند: قلب مفهوم انقلاب
👇🏻
👆🏻#نئوکان‌جنگ‌طلب۱۲
پس با ایجاد ناامیدی (تحریم اقتصادی برای ان برای خلع سلاح محرومین اجرا میشود) يك سو نيروي ضد انقلاب مداخله جو به تبلیغ بانک جهانی، ناتو و پنتاگون به عنوان نیروی رهاییبخش میپردازد و در مقابل حکومت ضد انقلاب داخلی خود را به عنوان مدافع ضد امپریالیست قالب میزند
👇🏻
👆🏻#نئوکان‌جنگ‌طلب۱۳
تربيت يك نيروي ضد انقلابي اكستريم راست كه به اسم تقابل با اكستريم راست داخلي، حضور دائمي غرب را و تبديل منطقه را به پایگاه نظامي توجيه ميكند و در اين همه چپ را مقصر ميشمارد.
ان بخشی که در داخل به این گفتمان دامن می زنند بماند.
من به عضو توانا پرداختم.

⬛️

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with 𝔏𝔢𝔦𝔩𝔞𝔶𝔢 𝔏𝔢𝔦𝔩𝔦 لیلای لیلی

𝔏𝔢𝔦𝔩𝔞𝔶𝔢 𝔏𝔢𝔦𝔩𝔦 لیلای لیلی Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!