omkar's Profile picture
25 Apr, 12 tweets, 3 min read
#theintellectcode
एक कावळ्यांची जमात आहे.
ह्या जमातीला काहीच पचत नाही, पटत नाही. मुळात तारे वर बसायची सवय असल्या मूळे आपण सगळ्यांच्या वरती आहोत म्हणजे आपण श्रेष्ठ, असं उगीचच त्यांना वाटतं. ह्यांचा टिकाव पिंड, कचरा, टाकलेले पदार्थ ह्यात तोंड मारून होतो. (१/१२)
ह्या जमातीला सतत प्रश्न पडतात उदा. स्वातंत्र्य, मानवी हक्क, प्रगती इत्यादी.
पण ह्या कावळ्यांना प्रगती दिसली की विचारतात गोर गरिबांचे काय? ही प्रगती फक्त श्रीमंतांची, शहरी लोकांची.
गोर गरिबांचे भलं झालं, की म्हणतात उपकार केले नाही, आजून त्यांच्या गावात बस पोहोचली नाही. (२/१२)
बस पोहोचली की ती कुठेही थांबते, म्हाताऱ्या माणसांचे काय असे प्रश्न. बस स्टॅन्ड आला की इतर वेळेस ढुंकून न पाहिलेली जमीन कशी हडप केली आणि त्यामुळे भ्रष्टाचार ची शंका.
ह्यांचा प्रत्येक प्रश्न मूलभूत असतो, अस त्यांना वाटते. ह्यांना सतत क्रांती घडवून आणायची असते. (३/१२)
संप, आंदोलन, इत्यादी हा त्यांचा आवडत मार्ग.
बरं 'सतत कसली क्रांती?' अस विचारले की एक तर ते तुमहला तुच्छ, Lethargic Middle class म्हणून हिणवतात, किंवा १९१९ साली युरोप मधील एका 'ट' देशात जिथे 'चू' राजवट होती तिथल्या 'क्ष' गावात झालेल्या क्रांती ची कथा सांगत बसतात (४/१२)
बरं ही जमात उत्तम story tellers ची, म्हणजे मंत्र मुग्ध करून सोडतात. स्वतः त्या क्ष गावी जाऊन आलेत की काय अस वाटतं. त्यांची एक अपेक्षा असते की अपण प्रश्न विचारावे, ते म्हणतात की प्रश्न पडलेच पाहिजेत, खर तर त्यातून त्यांच्या अकलेचे प्रदर्शन आणि महत्व पसरावे हा उदेश असतो. (५/१२)
पण हे अर्धवट कथा सांगतात आणि सोडून निघून जातात. आपल्याला प्रश्न पडतात देखील, पण अचानक सोडून गेल्या मुळे आपण आपल्या प्रश्नांची झोळी घेऊन तिथेच उभे असतो. मरू दे म्हणून, आपण जोमाने माहिती शोधू लागतो, वाचू लागतो, कारण काहीतरी करून क्रांती घडवायची असते. गावात बस आणायची असते. (६/१२)
हे चालू असताना कुठून तरी हे कावळे परत येतात, आणि आपल्याला बसवून आपण कसे चुकतोय ह्याचे ज्ञान देतात, उदाहरण म्हणून आता १८८७ सालची कुठली तरी कथा सांगतात. की परत हे कावळे आपल्याला सोडतात. आता आपल्याला नवे प्रश्न उद्भवतात. ह्या धर सोड मुळे आपल्यात एक न्यूनगंड निर्माण होऊ लागतो (७/१२)
की आपल्याला किती थोडं माहीत आहे, आपण कसे शिक्षित असून अपरिचित आहोत. म्हणून आपण थोडंच वाचून कावळ्यांची वाट पाहू लागतो.
हे समजताच कवळ्यांचा अक्खा थवा येतो, आणि ते हिरीरीने उत्साहाने आपली नित्य नियमाने शाळा घेऊ लागतात. ह्या शाळेत स्वातंतत्र्या चे १० पैकी ७ धडे शिकवले जातात. (८/१२)
का ते विचारायचे नाही, घोकायचं!
आता हे वर्षनू वर्ष चालत असल्यामुळे, आज काल नव नवीन कावळे निर्माण होउ लागले आहेत. हे नवीन कावळे त्यांचे स्वतःचे थवे निर्माण करत आहेत. अनेक थवे एकत्र येऊन, 'आता आम्ही गरुड' अस समजून फिरत आहेत.(९/१२)
#beingtheredonethat
काही चिमण्या कावळे अधून मधून सोयी प्रमाणे थव्यात ये जा करताना दिसतात. बांधीलकी कुठलीच नाही, व्यक्ती, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे म्हणून. पण ही जी ये जा करणारी पाखरे आहेत, ती सर्वात जास्त कलकलाट करतात, ह्याची नोंद असावी. Original कावळे त्यांना ह्याच भयानक अप्रूप.(१०/१२)
ही नवी पाखर नवे विचार ह्या नावा खली स्वागत केले जाते. काही चिमण्या कावळे एकमेकाना साथ सुख देण्यात मग्न होतात.
पण आपली प्रश्नांची झोळी भरतच राहते, original प्रश्न देखील तसेच अनउत्तरीत राहतात. क्रांती, प्रगती तर दूरच, बस पण गावी येत नाही, आणि गावकरी तसाच बिचारा उभा असतो (११/१२)
ही जमात कुठली हे समजल असेलच, तसे तुम्ही चतुर आहात. सांगायचा मुद्दा तारे वर बसून सगळ्यांवर हगणार्या कावळ्याना कितपत महत्व द्याव हा ज्याच्या त्याचा प्रश्न आहे, एकच लक्षात ठेवा ह्याना चर्चेत जास्त आनंद मिळतो, कृतीत त्यांची तत्व आड येत असतात, तर दूरच राहिलेले बरे! (१२/१२)
#स्वनुभव

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with omkar's

omkar's Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!