Fakta om vacciner. Peter C Gøtzsche, professor i klinisk försöksdesign och specialist i internmedicin, skrev 2020 nedanstående bok om vacciner. Han är alltså expert på hur läkemedels- och behandlingsstudier ska utföras, och har mycket klokt att säga angående vacciner. Han är... ImageImage
... positivt inställd till många vacciner, och skriver att de årligen räddar livet på 2-3 miljoner människor och om de användes fullt ut skulle ytterligare 1,5 miljoner människoliv räddas årligen.

Han pekar också på stora problem. Han saknar helt förtroende for CDC, det...
... amerikanska centret för sjukdomsbekämpande, på grund av vad de skrivit om influensavaccinet. Han tycker att WHO agerar problematiskt: det finns för många ekonomiska intressekonflikter och de har kommit med många olyckliga kommunikéer och rekommendationer, t ex att de...
... benämnde svininfluensa som en pandemi när dödligheten var mycket låg och att deras kriterier för vaccinskador gör det nästan omöjligt att dra slutsatsen att ett visst vaccin orsakar en misstänkt skada. Sistnämnda har dierkt bäring på de ytterst märkliga uttalandena från...
... Läkemedelsverket angående de cirka 200 dödsfallen efter vaccinering mot corid-19 i Sverige. De hävdar att endast två av dödsfallen kan knytas till vaccinen. Kvaliificerat skitsnack, enligt mig.

Han beskriver hur influensavaccination sannolikt ökar risken för att få ...
... influensa med andra stammar jämfört med om man inte vaccinerar sig. Han anser att vaccinstudierna är halvdana, att påståndet att vaccinadjuvanserna är säkra saknar vetenskapligt stöd, att vi nästan inte vet någonting om vad som händer när vi använder många vacciner och hur...
... det på längre sikt påverkar immunsystemet. Behöver jag säga att Götzsche är ytterst kritisk mot vaccineringen mot codid-19? @PGtzsche1

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Sven Román

Sven Román Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Sven_Roman

4 May
Fakta om biverkningar av prevaccinerna mot covid-19. Hur ser biverkningsprofilen ut för de experimentella prevaccinen mot covid-19? Israel har ju av förespråkarna för massvaccinering använts som ett föredöme. Är det så? Enligt Israels myndigheter är alltihop succé, men det...
... finns de som har en annan uppfattning. Den oberoende organisationen The Israeli People`s Committee - består av läkare, jurister och forskare m m - har sammanställt förekomsten av biverkningar från officiella rapporter och sociala medier. ... …7-4f3b-bb08-e515be8958ca.filesusr.com/ugd/3db409_3c4…
... Sistnämnda har de använt för att de inte litar på myndigheternas rapportering, och bara inkluderat om de bedömt uppgifterna som trovärdiga. I Israel vaccineras alla med Pfizers prevaccin och inget land har vaccinerat så stor andel av befolkningen, 58 % är färdig- ...
Read 14 tweets
12 Apr
Jag har hävdat att Läkemedelsverket inte är en oberoende myndighet, bl a för att det till 79 % finansieras av avgifter från läkemedelsindustrin. Nedan ett utdrag ur Riksrevisionens rapport från 2016: "Den närhet som finns mellan myndigheter och industri... riksrevisionen.se/download/18.78…
... har återkommande problematiserats i forskning och utredningar, både generellt sett och när det gäller läkemedelsområdet mer specifikt. Enligt en rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) är Läkemedelsverket en av de myndigheter som är mest utsatt för...
... denna så kallade svängdörrsproblematik. I rapporten visar författarna att nästan varannan chef som har lämnat Läkemedelsverket 2005–2009 har tagit anställning inom näringslivet. Av tjänstemännen var motsvarande andel drygt 40 procent. I en studie av korruption inom hälso- ...
Read 13 tweets
12 Apr
Fakta om covid-19. PCR-testen måste ifrågasättas. FHM har i drygt två månader tjatat om att smittspridningen ökar. Gör den det? Tveksamt. Absoluta tal ointressant, relativa tal visar att andelen positiva legat på 10-12 % under denna tid. Och är positiva PCR-test ens...
... intressant och relevant? Dels är de inte gjorda för testning av personer utan symtom, och sådan testning sker i mycket hög utsträckning, dels ska man inte köra mer än ca 25 cykler av testerna, men svenska lab kör ofta 40-45 cykler. Det betyder att varken antal smittade...
... eller antal inlagda på sjukhus och Iva med covid stämmer. Alla epidemiologer är överens om att överdödlighet är det bästa måttet på smittans allvarlighetsgrad både över tid och i nuläget, och denna parameter visar med all önskvärd tydlighet att epidemin tog slut i...
Read 4 tweets
11 Apr
I den ansedda medicinska tidskriften New England Journal of Medicine är nu publicerat en artikel angående kvinnorna yngre än 55- som drabbats av den svåra koagulationsrubbningen efter AstraZenecas vaccin. Min slutsats: stor sannolikhet att två till...
nejm.org/doi/full/10.10…
... tre gånger fler dör av vaccinet i denna grupp än av smittan. Av de fem personerna har tre avlidit. De var 37, 42 och 54 år gamla. Hur stor är risken för kvinnor 55- att dö med av covid-19? Jag har gjort en uppskattning utifrån svensk statistik. DN skrev en artikel där...
... uppgifter från SCB och Socialstyrelsens dödsorsaksintyg samkördes. I gruppen 60- avled 343 personer. Enligt Socialstyrelsens dödsorsaksintyg var 28,3 % av alla avlidna i denna grupp kvinnor, vilket betyder att det avled 97 kvinnor 60-. Totalt i Sverige finns 4,96 miljoner...
Read 11 tweets
3 Apr
Fakta angående om AstraZenecas vaccin för friska personer 20-59 år utifrån dödsfallen i Norge bör användas i denna grupp. I Norge har 4 friska personer yngre än 60 år avlidit av stroke efter vaccinering med Astra Zenecas vaccin. Norska läkare tror... vg.no/nyheter/innenr… ..
... att det beror på vaccinet. Totalt har ca 130 000 norrmän fått vaccinet. Vi vet inte andelen vaccinerade som varit friska 20-59 år, men det är troligen en minoritet. Norge har sannolikt liksom Sverige prioriterat riskgrupper och sjukvårds/äldreomsorgspersonal. Om vi antar...
... att det är 20 000 personer i gruppen friska < 60 år så har 1 på 5 000 avlidit kort efter vaccineringen. Hur många avlider i denna grupp med covid-19? Om vi utgår ifrån Sverige, så har totalt enligt artikel i DN 337 personer avlidit i gruppen 20-59 år till och med 8 mars...
Read 10 tweets
2 Apr
Att ta vaccinet om du är 65- och frisk är att spela rysk roulette. Det anser Mike Yeadon, som varit den högsta ansvarige på Pfizer under många år för deras forskning på mediciner mot allergier och sjukdomar i andningsorganen. Han berättar i denna... rumble.com/vf8fz5-dr-mike…
... radiointervju från 31/3 att alla vaccinen mot covid-19 är helt nya och experimentell behandling. De är inte som vaccinen mot mässling och röda hund, som funnits i decennier och bygger på en beprövad teknik. Dessa utgår från en helt ny verkningsmekanism. Han menar att de...
... som tillhör riskgrupp kan överväga vaccinering efter diskussion med sin läkare, men övriga bör avstå. Han förklarar trolig verkningsmekanism för de helt friska kvinnor 20-50/60 år som sannolikt på grund av vaccinet avlidit av blodpropp i hjärnan. Vaccinen inriktar sig på ...
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!