Nakikiisa ang rebolusyonaryong kilusan sa Sorsogon sa mga kagawad ng media at mamamahayag ngayong Pandaigdigang Araw ng Kalayaan sa Pamamayahag. #WorldPressFreedomDay
Nagpupugay kami sa mga kagawad ng media na buong tapang at giting na gumaganap sa kanilang gawain upang magpahayag ng totoong balita at magsilbing boses ng publiko sa harap ng walang habas na pamamaslang at iba pang atake sa mga mamamahayag at sa mamamayang Pilipino.
Nagpupugay din kami sa mga mamamahayag na nagbuwis ng buhay sa pagpapabatid ng katotohanan sa mamamayan ng Sorsogon -sina Teodoro Escanilla na pinaslang noong Agosto 27, 2015, Jobert Bercasio na pinaslang noong Setyembre 14, 2020 at iba pang bayani ng malayang pamamahayag.
Patuloy na titindig ang rebolusyonaryong kilusan at mamamayang Sorsoganon upang ipaglaban ang kalayaan sa pamamahayag. Patuloy naming itataguyod ang mass media na tumitindig sa panig ng katotohanan sa kabila ng kinakaharap na panganib sa kamay ng mga ahente ng rehimeng US-Duterte
Samuel Guerrero, Tagapagsalita
Celso Minguez Command, NPA-Sorsogon

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Samuel Guerrero

Samuel Guerrero Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!