In een belangrijk arrest heeft het Gerecht van de EU erkend dat de Europese Commissie de rechten van de EU-burgers heeft geschonden toen zij weigerde het Europees burgerinitiatief (EBI) te registreren. THREAD 1/9 elsc.support/cases/the-euro…
Hun EBI vraagt de EU haar handel met illegale nederzettingen in bezette gebieden te reguleren en daarom haar gemeenschappelijk handelsbeleid te hervormen en in overeenstemming te brengen met het EU-recht en het internationaal recht. Zie het arrest: curia.europa.eu/juris/document… 2/9
Het EHvJ had in 2019 al een arrest gewezen, waarin het oordeelde dat voedsel uit illegale nederzettingen naar behoren moet worden geëtiketteerd om de rechten van de EU-consumenten en het zelfbeschikkingsrecht van de bezette bevolking te eerbiedigen. 3/9 elsc.support/cases/tehe-cou…
Met het EBI zijn de EU-burgers bereid om een volgende stap te zetten en de EU verantwoordelijk te houden voor haar handelsstroom die sowieso niet had mogen bestaan. 4/9
Vooral nu het kolonialisme en de apartheid van Israël zich gewelddadig uiten in Sheikh Jarrah en de rest van de OPT, moeten EU-burgers de kans krijgen een democratisch debat met de EU aan te gaan over haar beleid t.a.v. de illegale nederzettingen. cutt.ly/UbHabCK 5/9
Het EBI maakt dit mogelijk. Nu moet de EU-Commissie het EBI registreren, zodat de petitie wordt opengesteld voor handtekeningen van burgers uit de hele EU. Het gaat om democratie en afstemming van haar handelsbeleid met haar verplichtingen krachtens het internationaal recht. 6/9
Advocaat van de EU-burgers: "de Commissie heeft mijn cliënten het recht ontnomen een debat tussen de EU-instellingen over handel met bezette gebieden uit te lokken. Zij verwachten nu van de Commissie dat zij haar verantwoordelijkheden nakomt en hun initiatief registreert" 7/9
Tom Moerenhout, lid van het stuurcomité van het ELSC, verklaarde: "De Commissie heeft consequent verantwoording ontweken. Toen lidstaten handel met illegale nederzettingen wilden stoppen, zei de Commissie dat handel haar exclusieve bevoegdheid is." 8/9
"Toen wij de Commissie vroegen handel met illegale nederzettingen te stoppen, zeiden zij dat dit een kwestie van sancties was, een bevoegdheid van de Europese Raad. Zo ontweken ze te kwader trouw de verantwoordingsplicht." Persbericht @ECCPBrussels: eccpalestine.org/eu-court-sides… 9/9

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with European Legal Support Center (ELSC)

European Legal Support Center (ELSC) Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @elsclegal

13 May
Dans une décision importante, la Cour de Justice de l’UE a reconnu que la Commission européenne avait violé les droits de 7 citoyens européens en refusant d’enregistrer leur Initiative Citoyenne Européenne (ICE). THREAD 1/9 elsc.support/cases/the-euro…
Leur ICE demande à l’UE de réguler son commerce avec des colonies illégales en territoires occupés et ainsi reformer sa politique commerciale commune en accord avec le droit européen et le droit international. Voir l’arrêt de la Cour ici : curia.europa.eu/juris/document… 2/9
La CJUE avait déjà rendu en 2019 un arrêt où elle confirmait que les produits alimentaires doivent être correctement étiquetés dans le but de respecter les droits des consommateurs européens et les droits des populations occupées à l’autodétermination. 3/9 elsc.support/cases/tehe-cou…
Read 11 tweets
13 May
In an important decision, the General Court of the EU recognized that the European Commission infringed the EU citizens’ rights when it refused to register the European Citizens’ Initiative (ECI). THREAD 1/9 elsc.support/cases/the-euro…
Their ECI is asking the EU to regulate its trade with illegal settlements in occupied territories and therefore reform its Commercial Common Policy bringing it in line with EU Law and International Law. See the judgment: curia.europa.eu/juris/document… 2/9
The ECJ had already delivered a judgment in 2019 on trade with illegal Israeli settlements finding that food must properly labelled in order to respect EU consumers’ rights and the Occupied people’s right to self-determination. 3/9 elsc.support/cases/tehe-cou…
Read 10 tweets
11 May
#SaveSheikhJarrah #Palestine
More than ever Palestinian rights advocates - whether in Palestine, Europe or other parts of the world - should be able to speak and protest freely. 1/6
For days, Palestinians have been peacefully demonstrating in the neighborhood of Sheikh Jarrah in occupied East-Jerusalem against the forced transfer of 4 Palestinian families from their homes being taking over by Israeli settlers with the help of soldiers and Israeli courts. 2/6
The Israeli forces responded to the protests with excessive force and attacked worshippers at the Al-Aqsa compound while settlers continued to harass the families from Sheikh Jarrah and marched in Jerusalem shouting “death to Arabs”. amnesty.org/en/latest/news… 3/6
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(