HENDEK OLAYLARIN DA HATIRLANIP 15 TEMMUZ'DA UNUTULAN HUKUK!

1. 2015 yılında gerçekleşen Hendek ve 15 Temmuz olaylarına katılan kişilerin amaç suçlardan (m.302 veya m.309) sorumluluk esasları aynıdır.
2. Buna göre;
▶️Hendek veya 15 Temmuz olayları sırasında bizzat öldürme, öldürmeye teşebbüs, yaralama, bombalama ve silahlı çatışma gibi vahim nitelikli eylemelere (matuf fiil) katılan ve katıldığı ispatlanan örgüt mensupları amaç suçtan (TCK m.302 veya m.309) ve
3. araç suçlardan (öldürme, öldürmeye teşebbüs, yaralama, bombalama) doğrudan fail olarak (TCK m.37) cezalandırılırlar.
▶️Hendek veya 15 Temmuz olayları sırasında matuf fiillere yardım eden, örneğin öldürme, öldürmeye teşebbüs gibi fiillere silah temin ederek (m.39/2-b) veya
4. çatışmalarda gözcülük yaparak (m.39/2-c) yardım eden kişiler, TCK’nın 309,39 (veya m.302,39) ile birlikte 82,39.maddelerinden, yani Anayasayı ihlal ve adam öldürme suçuna yardımdan cezalandırılırlar.
5. ▶️Hendek veya 15 Temmuz olaylarına katılan ancak eylemleri matuf fiil niteliğinde olmayan, yani insanların güvenliğine, hürriyetine veya hayatına yönelik eylemlerde bulunmayan kişiler TCK’nın 314. maddesi gereğince silahlı örgüt üyeliğinden cezalandırılırlar.
@izzetoezgenc
6. Örneğin, hendek olaylarında matuf fiile iştirak etmese de, kurtarılmış bölge ilan edilen yerlere güvenlik güçlerinin girmesini engellemek için barikat kuran, hendek kazan, çatışmaya katılanlara yiyecek getiren veya yaralananları tedavi edenler 314.maddededen cezalandırılırlar.
7. Bu kişiler, hendek olaylarına katılarak ve icrasını kolaylaştırarak “yakın zarar tehlikesine” katkı sağlamışlardır. Ancak, bu kişiler, eylemleri matuf fiil olmadığı ve matuf fiile katkı sağlamadığı için TCK’nın 302.maddesinden ve bu suça yardımdan cezalandırılamazlar.
8. Aynı şekilde, Hendek olaylarına destek vermek ve örgüt mensuplarıyla birlikte silahlı mücadeleye katılmak amacıyla örgütün Kandil kampından veya yurtiçinden silahlarını alarak Diyarbakır’a giden, ancak hiçbir silahlı çatışmaya girmeden yolda durdurulan örgüt mensupları
9. TCK’nın 314. maddesinden cezalandırılırlar.
15 Temmuz'da da; “darbe teşebbüsünden haberdar olup bu teşebbüsün gerçekleşmesini isteyen”,ancak öldürme ve yaralama gibi matuf fiillere iştirak etmeksizin kontrol ve asayişin sağlanması ile görevli olup devriye gezen
10.trafiği engellemek için yolu kapatan, bir yerde silahıyla nöbet tutan veya gelecek emri bekleyen, fakat tek bir mermi dahi atmayan kişiler, TCK’nın 314.maddesinden cezalandırılabilirler. Bu kişiler darbe olaylarına katılmış, darbenin icrasını kolaylaştırmış ve
11. bu suretle yakın zarar tehlikesine katkı sağlamışlardır. Ancak, bu kişiler TCK’nın 309. maddesinden ve bu suça yardımdan cezalandırılamazlar. Zira bu kişiler matuf fiile katkı yapmadıkları gibi yaptıkları katkı da TCK’nın 39. maddesi kapsamında yardım olarak kabul edilemez.
12. Darbeye destek vermek ve matuf fiil niteliğindeki silahlı çatışmalara katılmak amacıyla Polatlı’dan her türlü silah ve teçhizatla yola çıkan, ancak hiçbir silahlı çatışmaya girmeden yolda durdurulan kişiler de TCK’nın 314. maddesinden cezalandırılabilirler.
@ProfDrErsanSen
13. Burad önemli olan husus, bu eylemlere katılan kişilerin darbe teşebbüsünü bilmeleri ve gerçekleşmesini istemeleridir. Bu kişiler, tatbikat ya da terör saldırısı var düşüncesiyle bu eylemlere iştirak etmişlerse TCK’nın 309 ya da 314. maddesinden CEZALANDIRILAMAZLAR.
14. 15 Temmuz’dan SONRA VERİLEN Hendek olayları ile ilgili kararlarda bu prensipleri uygulayan 16. CD, hendek olaylarını “hukuki anlamda tek fiil” olarak nitelemeyip, bu olaylara katılan herkesi fail veya yardım eden olarak amaç suçtan (m.302) cezalandırmazken ve
15. eylemi vahim olmayan kişileri “hendek teşebbüsünün icrasını kolaylaştırdı” diyerek TCK m.39/2-c kapsamında 302. maddeden sorumlu tutmazken, 15 Temmuz yargılamalarında tam tersini yapmıştır. Zira 15 Temmuz olaylarını “hukuki anlamda tek fiil” kabul edip,
16. bu olaylara katılan herkesi fail veya yardım eden olarak amaç suçtan (m.309) cezalandırmış, eylemi vahim olmayan kişileri “darbenin icrasını kolaylaştırdı” diyerek TCK’nın 39/2-c maddesi kapsamında 309. maddeden sorumlu tutmuştur(16. CD 08/3/2021 T., 2020/84 E., 2021/1909 K.)
17. Ayrıca, iki olayla ilgili eşitsizlik sadece suçun maddi unsuruna ilişkin olmayıp suçun manevi unsuru ile ispat ve muhakeme hukukuna da ilişkindir. Hendek yargılamalarıyla ilgili bir kararlarındaki kriterler, 15 Temmuz yargılamalarında da uygulanmalıdır.
18. Daha önce belirttiğim üzere, belki de bu zamana kadar yaptığım en önemli paylaşımların bunlar olduğunu düşünüyorum.
Hendek olaylarıyla ilgili verilen kararlar, 15 Temmuz yargılamalarında verilen kararların hukuka aykırılığının en büyük delilidir.
19. Hukuk geri geldiğinde, sadece bu kararlardaki ilkelerin uygulanması halinde 15 Temmuz sonrası en ağır şekilde cezalandırılanların tamamına yakını hakkında verilen kararlar bozulacaktır.
Sizlerden ricam, 5 yıldır hukuksuz şekilde cezaevinde tutulan kişilere ümit olacak ve
20. 16. CD’nin açık şekilde uyguladığı düşman ceza hukukunu gözler önüne serecek bu seriyi herkese duyurmanızdır.
Ayrıca, Hendek olayları kapsamında verilen kararlar, savunmalarda, AYM ve AİHM başvurularında mutlaka emsal gösterilmelidir.
21. 15 Temmuz sonrası ister sivil ister asker olsun, darbe teşebbüsünden haberi olmayanlar BERAAT EDECEK, bu kişiler TÜM HAKLARINI VE İTİBARLARINI GERİ ALACAK ve verdikleri kararlarla insanların hayatını karartanlar da hukuk önünde HESAP VERECEKLERDİR. Hukuki mücadeleye devam.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Dr. Gökhan Güneş

Dr. Gökhan Güneş Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @GkhanGnes8

11 Jun
"YENİDEN YAPILANMA" ADI ALTINDA YAPILAN SORUŞTURMALARIN HUKUKA AYKIRILIĞI

1. Silahlı/silahsız örgütlerin vasıf değiştirmesi mümkündür ve bu değişiklik sonucu yeni nitelendirmenin nasıl yapılacağı Yargıtay kararıyla sabittir. Bu kararlar gereğince; Image
2. silahlı örgütün devamı kabul edilen oluşumlarda silahlı örgütün ideolojisi ve stratejisini benimsenmesi ve silahlı örgütün zorunlu unsuru olan “silah” unsurunun varlığı, silahsız terör örgütünde ise yeni oluşumum TMK’nın 1 ve 7. maddelerinde yer alan terör amaçlarını
3. gerçekleştirmek amacı taşıyıp taşımadığının tespiti gerekir. Bu tespit için de EGM Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığından yeni oluşumun niteliğini gösteren bir rapor alınmalıdır. Bu tespitlerden sonra daha önce silahlı örgüt olduğuna karar verilen bir yapılanmadan ayrılarak
Read 27 tweets
9 Jun
15 TEMMUZ SONRASI VERİLEN KARARLARIN HUKUKA AYKIRILIĞINI BİZZAT 16. CD'NİN KARARLARINDAN OKUMAK İSTER MİSİNİZ?

1. 2015 yılında PKK tarafından gerçekleştirilen ve çok sayıda il ve ilçeyi kapsayan hendek olayları, PKK'nın amaç suçuna (TCK m.302) kalkışma niteliğindeki eylemlerdir.
2. Günlerce süren bu eylemlerde çok sayıda kişi (15 Temmuz'dan daha fazla) hayatını kaybetmiştir.

15 Temmuz olayları hukuken hendek olaylarıyla aynı mahiyettedir.

Hendek olaylarının bütünüyle vahim nitelikte olduğunda kuşku yoktur.
3. Ancak, 16. CD, hendek olaylarına katılan tüm örgüt mensuplarını amaç suçtan (m.302) sorumlu tutmamıştır. Bu olaylara katılıp eylemi matuf fiil (vahim eylem) niteliğinde olan PKK mensupları TCK'nın 302. maddesinden cezalandırılırken,
Read 19 tweets
8 Jun
YARGIDA DEĞİŞMEYEN ZİHNİYET; ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNE SAHİP ÇIKMA İSTEĞİ!

1. Darbe teşebbüsü hukuksal anlamda ne "tek fiil", ne "matuf fiil" ve ne de bir "araç suçtur". Darbe teşebbüsü, esasen hükümeti devirmeye teşebbüs etmektir.
2. Yani, TCK’nın 312.maddesinde (veya m.309) düzenlenen suçun dış dünyaya yansımış hali olan bir "amaç suçtur." Tüm amaç suçlar (TCK m.302,309,311,312) gibi suçun oluşması için neticenin gerçekleşmesi gerekmez. Zaten netice gerçekleştiğinde failleri cezalandırmak da mümkün olmaz.
3. Yine, tüm amaç suçlar gibi darbe teşebbüsünü oluşturan hareketler de, elverişli icra başlangıcı niteliğindeki fiiller olup bu fiiller, matuf fiil olarak adlandırılan insan hayatı ve hürriyetine yönelik vahim nitelikli bir "araç" suçlardır.
Read 11 tweets
5 Jun
İŞTE BU MUHTEŞEM BİLGİLERLE! BYLOCK VE ANKESÖRÜ AKLIYORLAR!

1. @ProfDrErsanSen dün katıldığı bir TV programında; iletişim kaydı ve baz kaydının farklı olduğunu, baz kayıtlarının 5 senede silineceğini, HTS kayıtlarının ise hiç silinmeyeceğini söylemiş.
2. İtiraf edeyim, bu zamana kadar sn. Şen'in bu konuyu bilerek çarpıttığını sanıyordum. Ancak şimdi anladım ki, konuyu çarpıtmıyormuş, zira konuyu hiç bilmiyormuş! Ceza usul profesörü olan her şeyi bilen! sn. Şen'in bu en temel konuyu bilmeyebileceği kimin aklına gelebilir ki!?
3. Sn. Şen, HTS ve baz kayıtları kişisel veri olup, bu veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 4/(2)-d maddesi gereğince, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilebilir.
@izzetoezgenc @fgtaner
Read 19 tweets
3 Jun
1. AİHM, 546 kşilik Selçuk ve diğerleri başvursundan, Özcan ve diğerleri adıyla bir kısmını ayırararak ikinci bir grup oluşturmuş.
2. Bu gruba ilişkin usulü bir kabul edilemezlik kararı verilebileceği gibi başvuruların takip edilmemesi nedeniyle kayıttan düşürülebilir.
3. 546 kişiden adres değiştirdiği ya da cezaevinden çıktıktan sonra yeni adresini bildirmediği için başvuruyu takip etmeyen yargıç ve savcılar olabilir.
Read 5 tweets
1 Jun
GÜLEN HAREKETİNİN SİLAHLI ÖRGÜT KABUL EDİLDİĞİ KARARDAKİ HUKUKA AYKIRILIKLARI BİR DE PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ'TEN DİNLEMEK İSTERMİSİNİZ?

1⃣ Yargıtay 16. Ceza Dairesinin Gülen hareketini silahlı örgüt kabul ettiği ilk kararı hatalarla doludur (24.4.2017 T., 2015/3 E., 2017/3 K.).
2⃣ Mevcut durum itibariyle, "şeklen" verilmiş bir silahlı örgüt kararı bulunsa da, bu karar kesinlikle "hukuka aykırıdır."

Söylediklerimizin doğruluğu, Türk Ceza Kanunu'nun mimarlarından olan ve 16. Ceza Dairesi'nin bu kararında 11 kez eserlerine atıf yaptığı
3⃣ Prof. Dr. İzzet Özgenç (@izzetoezgenc) tarafından da teyit edilmiştir (İzzet Özgenç, Suç Örgütleri, Seçkin Yayıncılık, 2018, 11. Baskı, sayfa100-115; seckin.com.tr/kitap/312643666).

Sn. Özgenç kitabında şunları söylemiştir:
Read 22 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(