"YENİDEN YAPILANMA" ADI ALTINDA YAPILAN SORUŞTURMALARIN HUKUKA AYKIRILIĞI

1. Silahlı/silahsız örgütlerin vasıf değiştirmesi mümkündür ve bu değişiklik sonucu yeni nitelendirmenin nasıl yapılacağı Yargıtay kararıyla sabittir. Bu kararlar gereğince;
2. silahlı örgütün devamı kabul edilen oluşumlarda silahlı örgütün ideolojisi ve stratejisini benimsenmesi ve silahlı örgütün zorunlu unsuru olan “silah” unsurunun varlığı, silahsız terör örgütünde ise yeni oluşumum TMK’nın 1 ve 7. maddelerinde yer alan terör amaçlarını
3. gerçekleştirmek amacı taşıyıp taşımadığının tespiti gerekir. Bu tespit için de EGM Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığından yeni oluşumun niteliğini gösteren bir rapor alınmalıdır. Bu tespitlerden sonra daha önce silahlı örgüt olduğuna karar verilen bir yapılanmadan ayrılarak
4. silahsız örgüt ya da suç örgütüne dönüşen yapılanmayla ilgili vasıf değişikliğine bir ana/çatı dava da Yargıtay karar vermelidir.
Son zamanlarda, “yeniden yapılanma” adı altında operasyonlar yapılmakta olup bu operasyonlara gerekçe olarak;
aa.com.tr/tr/turkiye/fet…
5. tutuklu-hükümlü yakınlarına yardım etmek, KHK’larla mesleklerinden çıkarılanlara iş bulmak, öğrenci evi açmak, örgütten kopmaları önlemek için motivasyon toplantıları organize etmek gibi faaliyetler gösterilmektedir. Ancak, bu operasyonlar silahlı örgüt kapsamında yapılsa da,
6. bu zamana kadar silahlı örgütün amaç suçları olan TCK’nın 302, 309, 311 ve 312. maddelerindeki suçların işlenmesine yönelik bir eylem planı, çalışma veya strateji belgesi ya da bir delil ve silahlı örgüt için zorunlu unsur olan her hangi bir silah ele geçirilememiştir.
7. Bu operasyonların, yeni bir silahlı örgüt yapılanmasının deşifresi için yapıldığı belirtilse de, böyle bir örgüt ve yapılanmadan söz etmek mümkün değildir. Zira yeniden yapılanmaya delil olarak gösterilen faaliyetlerin tamamı hukuka uygun davranışlar olup
8. bunlar örgüt talimatıyla gerçekleştirilse dahi, herhangi bir suç kapsamında değerlendirilemez. Ayrıca, gerçekleştirilen eylem suç ise örgüt talimatının bir değeri olur, ancak eylem her hangi bir suça karşılık gelmiyorsa, hiçbir cezaya dayanak teşkil etmez.
9. Yargıtay uygulaması gereğince de, silahlı örgütün çağrısı üzerine düzenlenen imza kampanyasında imza atmak, örgüt çağrısı ile kepenk kapatmak, örgüt mensuplarını cezaevinde ziyaret edip ihtiyaçlarını karşılamak örgütsel faaliyet değildir.
10. Yine, AİHM’in Ragıp Zarakolu kararında yer verdiği üzere, yasal ve rutin faaliyetler ile Anayasa ve AİHS’te düzenlenen hakların kullanılması nedeniyle verilen tutuklama ve mahkumiyet kararları hukuka aykırıdır.
11.Aynı şekilde, suç teşkil etmeyen eylemlerin suç olarak kabulü 2003'te TMK’da yapılan değişikliği de anlamsız kılacaktır.Zira bu değişiklik gereğince; terör örgütleri; cebir ve şiddet kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden birini uygulayarak,
12. “suç teşkil eden eylemler” gerçekleştiren, yani suç işleyen örgütlerdir. TMK’nın 1. ve 7/1. maddeleri gereğince bir yapılanmanın "terör örgütü" olarak kabul edilebilmesi için mutlaka bir "suç işlemesi” ve “cebir ve şiddet kullanması” gerekir.
13. Suç işlenmesi ile cebir ve şiddet kullanılması terör örgütlerinde "bir arada" bulunması gereken zorunlu unsurlardır ve sadece birinin varlığı yeterli değildir.
Bu açıklamalar ışığında; yeniden yapılanma faaliyeti olarak kabul edilen hususların hiç birinde bu kişilerin,
14. bırakın silahlı/silahsız örgüt üyesi olmalarını, dış dünyaya yansıyan “suç” teşkil eden her hangi bir eylemleri de yoktur. Ayrıca, böyle bir yapılanma olduğu iddiasıyla koordineli olarak ülkenin her yerinde operasyonlar yapılıyorsa ve delileri olmasa da,
15. bu kişilere örgüt üyeliği isnat ediliyorsa, yeni oluşumun niteliğiyle ilgili ana/çatı bir davada Yargıtay karar vermelidir. Ancak, 15 Temmuz’da gerçekleştirilen vahim eylemlerle ilgili ana davaların (Genelkurmay çatı ve Akıncı üssü) sonucunu bile beklemeden,
16. 15 Temmuzdan bir yıl önce başlayan ve görevi kötüye kullanma kapsamında açılan bir davaya 15 Temmuz olaylarını monte ederek emsali görülmemiş şekilde Gülen Hareketini silahlı örgüt kabul eden Yargıtay’dan böyle bir karar beklemek hayalcilik olacaktır.
17. Kısaca, yeniden yapılanma olarak adlandırılan soruşturmalar, hukukilikten öte, 15 Temmuz süreciyle birlikte başlayan “cadı avı” ve bir kesimi “şeytanlaştırma” çalışmasının bir devamıdır. Silahlı örgüt kabul ettiği yapının herhangi bir silahı olmadığını bildiği için
18. 15 Temmuz olaylarındaki silah unsurunu bile polis ve askerdeki silahlarla açıklama başarısı gösteren yargının yeni misyonu, bu olayların üzerinden 4,5 yıl geçmesine ve o kadar operasyon ve çabaya rağmen, cebir şiddet içeren eyleme karışmayan ve silahları da olmayan kişilere
19. hukuka uygun davranışları nedeniyle tekrar örgüt soruşturması açmak suretiyle, bu kişileri sistematik bir çabayla “sivil ölü” haline getirmektir.
Evet, ortada bir suç olduğunda şüphe yoktur. Ama bu suç, hiçbir suça bulaşmamış ve haklarında varsayım ve
20. önyargıyla oluşturulan şablon iddialar dışında delil olmayan kişiler tarafından değil, bizzat bu operasyonlara izin veren yargı mensupları tarafından işlenmektedir.Zira her bir suçun maddi ve manevi olmak üzere iki unsuru vardır ve bu unsurların varlığı şüpheye yer vermeyecek
21. şekilde ortaya konulmalıdır. 15 Temmuz sonrası, Yargıtay’ın şartları gerçekleşmeden silahlı örgütün maddi unsuruna ilişkin kabulünden sonra ve sadece bu unsurla yetinip suçun manevi unsuru olan örgütün nihai amacını bilme ve isteme unsurunu hiç araştırmadan,
22. piramit ve benzeri anlamsız kategorilerle insanlara ceza yağdıran ve en hafif ifadesiyle “görevi kötüye kullanmak suretiyle hürriyeti tahdit suçunu (TCK m. 309/3-c)” işleyen yargı mensupları, yeniden yapılanma adını verdikleri bu operasyonlarla işi bir adım ileriye götürerek
23. TCK’nın 77.maddesinde ifadesini bulan “insanlığa karşı suç” işlemektedirler.Zira bu maddenin 1/c bendi gereğince, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi
24. insanlığa karşı suçtur.” Acaba, silahlı örgüt mensubiyeti için gerekli şartlar oluşmadan tutuklanan, mahkum edilen, devletten atılan, özel sektörde çalışması ve yurt dışına çıkması engellenerek adeta “medeni ölü” haline getirilip toplumdan soyutlanan insanların,
25. kendileri ve ailelerinin hayatlarını devam ettirebilmeleri adına Anayasa’da düzenlenen “çalışma hürriyetine” aykırı olarak iş bulmaları ya da bu kişilerin iş bulmalarına yardım etmelerinin veya ifade, din-vicdan ve örgütlenme özgürlüğüne aykırı olarak bir araya gelmelerinin
26. bir merkezden koordine edilerek örgütsel faaliyet kabul edilmesinin başka bir izahı olabilir mi? Bir kişi daha önce ceza alsa dahi, bu kişinin ve ailesinin anayasal ve yasal hakları engellenip bu haklar yeni suçlamalara gerekçe yapılabilir mi?
27. "Yeniden Yapılanma" Adı Altında Yapılan Soruşturmaların Hukuka Aykırılığı" isimli makalemize drgokhangunes.com/genel/100/ linkinden ulaşabilirsiniz.
Faydalı olması dileğiyle.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Dr. Gökhan Güneş

Dr. Gökhan Güneş Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @GkhanGnes8

10 Jun
HENDEK OLAYLARIN DA HATIRLANIP 15 TEMMUZ'DA UNUTULAN HUKUK!

1. 2015 yılında gerçekleşen Hendek ve 15 Temmuz olaylarına katılan kişilerin amaç suçlardan (m.302 veya m.309) sorumluluk esasları aynıdır.
2. Buna göre;
▶️Hendek veya 15 Temmuz olayları sırasında bizzat öldürme, öldürmeye teşebbüs, yaralama, bombalama ve silahlı çatışma gibi vahim nitelikli eylemelere (matuf fiil) katılan ve katıldığı ispatlanan örgüt mensupları amaç suçtan (TCK m.302 veya m.309) ve
3. araç suçlardan (öldürme, öldürmeye teşebbüs, yaralama, bombalama) doğrudan fail olarak (TCK m.37) cezalandırılırlar.
▶️Hendek veya 15 Temmuz olayları sırasında matuf fiillere yardım eden, örneğin öldürme, öldürmeye teşebbüs gibi fiillere silah temin ederek (m.39/2-b) veya
Read 21 tweets
9 Jun
15 TEMMUZ SONRASI VERİLEN KARARLARIN HUKUKA AYKIRILIĞINI BİZZAT 16. CD'NİN KARARLARINDAN OKUMAK İSTER MİSİNİZ?

1. 2015 yılında PKK tarafından gerçekleştirilen ve çok sayıda il ve ilçeyi kapsayan hendek olayları, PKK'nın amaç suçuna (TCK m.302) kalkışma niteliğindeki eylemlerdir.
2. Günlerce süren bu eylemlerde çok sayıda kişi (15 Temmuz'dan daha fazla) hayatını kaybetmiştir.

15 Temmuz olayları hukuken hendek olaylarıyla aynı mahiyettedir.

Hendek olaylarının bütünüyle vahim nitelikte olduğunda kuşku yoktur.
3. Ancak, 16. CD, hendek olaylarına katılan tüm örgüt mensuplarını amaç suçtan (m.302) sorumlu tutmamıştır. Bu olaylara katılıp eylemi matuf fiil (vahim eylem) niteliğinde olan PKK mensupları TCK'nın 302. maddesinden cezalandırılırken,
Read 19 tweets
8 Jun
YARGIDA DEĞİŞMEYEN ZİHNİYET; ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNE SAHİP ÇIKMA İSTEĞİ!

1. Darbe teşebbüsü hukuksal anlamda ne "tek fiil", ne "matuf fiil" ve ne de bir "araç suçtur". Darbe teşebbüsü, esasen hükümeti devirmeye teşebbüs etmektir.
2. Yani, TCK’nın 312.maddesinde (veya m.309) düzenlenen suçun dış dünyaya yansımış hali olan bir "amaç suçtur." Tüm amaç suçlar (TCK m.302,309,311,312) gibi suçun oluşması için neticenin gerçekleşmesi gerekmez. Zaten netice gerçekleştiğinde failleri cezalandırmak da mümkün olmaz.
3. Yine, tüm amaç suçlar gibi darbe teşebbüsünü oluşturan hareketler de, elverişli icra başlangıcı niteliğindeki fiiller olup bu fiiller, matuf fiil olarak adlandırılan insan hayatı ve hürriyetine yönelik vahim nitelikli bir "araç" suçlardır.
Read 11 tweets
5 Jun
İŞTE BU MUHTEŞEM BİLGİLERLE! BYLOCK VE ANKESÖRÜ AKLIYORLAR!

1. @ProfDrErsanSen dün katıldığı bir TV programında; iletişim kaydı ve baz kaydının farklı olduğunu, baz kayıtlarının 5 senede silineceğini, HTS kayıtlarının ise hiç silinmeyeceğini söylemiş.
2. İtiraf edeyim, bu zamana kadar sn. Şen'in bu konuyu bilerek çarpıttığını sanıyordum. Ancak şimdi anladım ki, konuyu çarpıtmıyormuş, zira konuyu hiç bilmiyormuş! Ceza usul profesörü olan her şeyi bilen! sn. Şen'in bu en temel konuyu bilmeyebileceği kimin aklına gelebilir ki!?
3. Sn. Şen, HTS ve baz kayıtları kişisel veri olup, bu veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 4/(2)-d maddesi gereğince, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilebilir.
@izzetoezgenc @fgtaner
Read 19 tweets
3 Jun
1. AİHM, 546 kşilik Selçuk ve diğerleri başvursundan, Özcan ve diğerleri adıyla bir kısmını ayırararak ikinci bir grup oluşturmuş.
2. Bu gruba ilişkin usulü bir kabul edilemezlik kararı verilebileceği gibi başvuruların takip edilmemesi nedeniyle kayıttan düşürülebilir.
3. 546 kişiden adres değiştirdiği ya da cezaevinden çıktıktan sonra yeni adresini bildirmediği için başvuruyu takip etmeyen yargıç ve savcılar olabilir.
Read 5 tweets
1 Jun
GÜLEN HAREKETİNİN SİLAHLI ÖRGÜT KABUL EDİLDİĞİ KARARDAKİ HUKUKA AYKIRILIKLARI BİR DE PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ'TEN DİNLEMEK İSTERMİSİNİZ?

1⃣ Yargıtay 16. Ceza Dairesinin Gülen hareketini silahlı örgüt kabul ettiği ilk kararı hatalarla doludur (24.4.2017 T., 2015/3 E., 2017/3 K.).
2⃣ Mevcut durum itibariyle, "şeklen" verilmiş bir silahlı örgüt kararı bulunsa da, bu karar kesinlikle "hukuka aykırıdır."

Söylediklerimizin doğruluğu, Türk Ceza Kanunu'nun mimarlarından olan ve 16. Ceza Dairesi'nin bu kararında 11 kez eserlerine atıf yaptığı
3⃣ Prof. Dr. İzzet Özgenç (@izzetoezgenc) tarafından da teyit edilmiştir (İzzet Özgenç, Suç Örgütleri, Seçkin Yayıncılık, 2018, 11. Baskı, sayfa100-115; seckin.com.tr/kitap/312643666).

Sn. Özgenç kitabında şunları söylemiştir:
Read 22 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(