F.o.m idag gäller nya Utlänningslagen. Den tillfälliga lagen (som den bygger på) röstades igenom hastigt 2016 m löfte om tillfällighet. Det löftet hölls inte. Löftet om att fokus framåt skulle ligga på att hålla människor borta samtidigt som fler än någonsin är på flykt behölls.
Sverige delar där en kamp som resten av Europa jobbar hårt med. Stärkande av Frontex. Samarbete med länder som inte är "tyngda" av krav på efterlevande av mänskliga rättigheter på samma sätt som våra länder är. Stängda gränser. Push-backs.
Många pratar om vikten av asylrätten i samma andetag som de lägger förslag på hur den ska kringgås. Ingen hindras från att söka asyl i Sverige om ingen kommer hit är tanken. Jag har följt den här lagen sedan jag började jobba med asylrätt 2015. Har läst analyser & argument.
Otroligt sällan är fokus i politiska samtal, debatter eller övrigt på de som omfattas av lagen. Främst handlar det om hur lagen ska användas för att få folk att inte komma hit och söka asyl. Glöms gör de som nu tvingas leva med lagen.
Som tvingas vara fast i ett byråkratiskt system av korta tillstånd, av försörjningskrav, av rädsla att inte kunna återförenas med sin familj, av att få svårare att lämna en våldsam relation. Barn kommer leva med otryggheten av tillfälliga tillstånd. Av oroade föräldrar.
Läser man konsekvensanalysen i utredningen från den parlamentariska kommittén (där alla partier deltog) SOU 2020:54 att förslagen väntas försvåra nyanländas hälsa, etablering & integration i samhällslivet, samt jämställdheten. regeringen.se/rattsliga-doku…
Samtidigt kan man i samma utredning inte ge svar på om de tuffa reglerna haft någon större påverkan på hur många som kommer till Sverige. (det ska nämnas att reglerna om vem som kan få asyl i princip är intakt, dessa regler är internationellt bindande och inget vi kan ändra)
Trots det här så hade nya lagen kunnat vara sämre. Möjligheten till uppehållstillstånd på humanitära skäl är tillbaka, det finns vissa ventiler för att kompensera för de korta tillstånden & man har inte infört vissa krav för permanenta tillstånd (ännu) pga bristande förberedelse.
Om man läser motionerna inför omröstningen är det tydligt att det finns flera förslag som väntas lämnas som ytterligare skulle försämra för personer på flykt. Med det vill jag ha sagt att det här är ett område att inte glömma bort. Det är värt att fortsätta kämpa.
Förbättringar kan göras och förändring kan ske. Det är inte förutbestämt att vi måste fortsätta med vårt race to the bottom. Det är inte en naturlag. Vi är en del av den värld som en gång kom överens om att skapa flyktingkonventionen. Glöm inte det.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Sofia Rönnow Pessah

Sofia Rönnow Pessah Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(