(پارادوکس "خر" ژان بوریدان)

گرفتار شدن در میان انتخاب گزینش گران ، تسلسلی است که افقش کژتابه ، هلاکت و مخموری است ...
بخاطر دارید سوالهای از این قبیل :
علم بهتر است یا ثروت ؟!
پدرتان را بیشتر دوست دارید یا مادرتان؟ ...
پاسخ به این سوالات مغالطه امیز و اساسا دوگانه نگر ، اهتمامش بر زوال عاطفی و عقلی و ارادی مخاطب نهفته است یا به تعبیر ساده تر گرفتاری فلج ذهنی ...
داستان “خرِ ژان بوریدان فیلسوف فرانسوی قرن چهاردم تنها یکی از نمونه‌های مشهور موضوع است،
در داستان ، الاغی تصور می‌شود که به یک اندازه تشنه و گرسنه است، مابین تلی از علوفه و سطلی از آب در فاصله‌ای مشابه قرار می گیرد ، الاغ نگون‌بخت که نمی‌تواند یکی را برگزیند در این دوراهی از تشنگی و گرسنگی تلف می‌شود.
قرن‌ها پیش از بوریدان، ارسطو چنین تعبیری را (با انسانی به جای الاغ فرضی) برای مخالفت با ایده‌ی سوفسطائیان در خصوص برابری نیروها در جهان به کار برده بود.
جان مطلب انکه :
تداعی این پارادوکس ها که از یکسو من سوگند خورده نهاد پادشاهیم و از سوی دیگر من یک شهروند سیاسی هستم و از سوی دیگر من تابع اراده ملی هستم و از سوی دیگر من هیچ سمت سیاسی یا مناصب سهم خواهی از قدرت نداشته و نخواهم داشت و از سوی دیگر من با عوامل تباهی شورش 57 در ستیزم
و از سوی دیگر با نشخوارات سطحی اشتی ملی ، به هم اغوشی و بیانیه نویسی همان تفاله های خانمان برانداز ملک وملت می پردازم ...؛
یا بجای عطف توجه به اصل براندازی به واکنش پیرامون مطالبات سطحی بپردازیم ...
دقیقا نوستالژی سندرم جناب خر بوریدان است ...!

روسوی شرق

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Rousseaue East 🕊️

Rousseaue East 🕊️ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @RousseauEast

21 Jul
تقلیل #براندازی از متن به حاشیه در دو بعد مفاهیم و جغرافیائی ، فقط سناریوی وزارتی است .
سالهاست حکومت سفاک از این استاندارد دوگانه جهت تثبیت و تسویه حساب در لایه های قدرت خود خصوصا مستهلک نمودن خشم ملی بهره می برد !
تحت فشار قرار دادن #پایتخت و در هم کوبیدن اراده پخته قشر #متوسط توسط شهرستانی ها ، رویکرد دیگر حاکمیت است .
شان نزول نمودن مطالبات ملی از #براندازی به #معیشت ذیل شعارهای سطحی خصوصا چند پاره نمودن ظاهری وحدانیت ملک و ملت عمده عنصره کنترل خشم ملی است .
شومبختانه بهره بردن زرد نویسان مشنگ رسانه ای در تطابق با پرومود گران اپوزسیون داخلی و خارجی حاکمیت ولائی از شیوه های نخ نما شده شورش 57 عمده کژتابه بلاهتی است که اساس نافرمانی مدنی را که حفظ نیروهای ملک و ملت است را به مخاطره می اندازد .
Read 9 tweets
20 Jul
(صرفا جهت اطلاع)!

تمثیلی هست تحت این عنوان :
دریا که بی ماهی شد ؛
قورباغه در ان نهنگ می شود ...!

اشاره تمثیل به خزعبلات مشتی ترول مدعی مفاهیم سترگ پادشاهی است .
درد بزرگی است که سینه چاکان مذکور با عدم درک بنیادی ترین موضوعات تاریخی ملک وملت این چنین جهت درست نمودن ابرو به تخم چشمان خورشید پنجه می افکنند ..
اگر شما تصور می کنید که امثال تقی زاده و طاهری و ... از سر نااگاهی به جعل مفاهیم پرداخته و عرب زبان ایرانی را به عرب تبار تقلیل می دهند ، سخت در اشتباهید ...
تردید نفرمائید که تمامی این فیک های مدعی ، در ترجمان معنائی اپوزان اگر عامل حکومت نباشند بی گمان مهر های بی وطنی هستند
Read 4 tweets
12 Jul
مشروطه شاهنشاهی چیست؟ 👇

در گفتارهای پیشین درباره جستارهایی که به رویدادهای اخیر وابستگی دارند چون جمهوری دموکراتیک، لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی گفتیم.

#مشروطه
#پادشاهی_پارلمانی
#براندازم
این بار مشروطه شاهنشاهی را بررسی می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که چرا حکومت مشروطه شاهنشاهی یا کانستیتیوشنال مونارکی بهترین گزینه برای ایران است. حکومت‌هایی که پادشاهی هستند بر سه گونه می‌باشند: نخستین فرم، حکومت پادشاهی استبدادی است.
قاجاریان پس از سلطه بر ایران سلطنت استبدادی مطلق بر پا داشتند . سلطان‌های قاجار قدرت مطلق را در ایران داشتند، آنان ایران را ملک شخصی خود می‌پنداشتند و درآمدهای کشور را برای خوشی و رفاه خود و فرزندانشان هزینه می‌کردند.
Read 55 tweets
11 Jul
تعاملات قدرت منطقه ای ، خصوصا نقش ایران و پاکستان در افغانستان و بحران های حاکمیت دینی طالبان و داعش و حکومت ولائی .. تنها نشان از مستهلک نمودن بقایای دگماتیسم دینی و گرداوری انان جهت زوال کامل خواهد بود .
سایت پلن جهان پیش روی ، زوال کامل بنیادگرائی و رجعت به ملی گرائیست..
تلاش پاکستان و اخودندیسم در فهم موضوعه و ممارست جهت ورود به نظم نوین جهانی است.
بی شک با فروپاشی چین و روسیه در تعاملات قدرتهای جهانی و ظهور هند و اسرائیل در بالاترین سرانه تاثیر گذاری مالی و سیاسی جهان این امکان را فراهم ساخته تا در تلاقی نظم نوین جهانی اخرین سکانس تغییر باشند.
مستهلک نمودن تمام بقایای بنیادگرائی اسلامی در نبردهای نیابتی مقاربتی ! صرفا جهت نفع خواهی از امتیازات حاصله در پایان بازی توسط قدرتهای بازیگردان کلان جهانی و انهدام سهل تر همه انان خواهد بود ....
ما در نقطه پایان بازی هستیم .

روسوی شرق
Read 4 tweets
10 Jul
برشی از کتاب سیاست.

#ارسطو گفت:
سه دسته به‌درد حڪومت‌ڪردن نمی‌خورند:
*1- ثروتمندان؛ چون اینها مشڪلات فقیران را درڪ نڪرده‌اند و زمانی‌ڪه به‌حڪومت می‌رسند به‌دنبال افزایش دارایی و خوشی‌های خود هستند.*
*پس مشڪلات جامعه روی‌هم انباشته می‌شود و جامعه را فاسد می‌ڪند. Image
2- فقیران؛ چون اینها ڪمبودهای فراوانی در زندگی داشته‌اند زمانی‌ڪه به‌حڪومت می‌رسند به‌دنبال جبران ڪمبودهای گذشته هستند.
پس به دیڪتاتورهای وحشتناڪی تبدیل می‌شوند ڪه می‌خواهند به‌هر قیمت حڪومت را حفظ ڪنند و چون این طبقه فقط به فڪر حفظ حڪومت است و نه پیشرفت جامعه،
عیوب جامعه روی‌هم انباشته می‌شود و جامعه فاسد می‌شود.*
3 - علما و مردان خدا ؛ چون این طبقه خود را از نظر دانایی بالاتر از مردم و نماینده خدا می‌دانند و انتقادپذیر نیستند پس با هر اصلاحی مخالفت می‌ڪنند ، در نتیجه مشڪلات و ناهنجاری‌ها باعث فاسد شدن جامعه می شود.
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(