دیشب یک خانم بسیار موجه و خوش برخوردی آمد بیمارستان اعصاب روان و گفت شوهرش روانیه و باید بستری بشه. شوهره داد و بیداد میکرد که من بیمار نیستم. به کمک حراست بیرون نگهش داشتیم و خانمه نفس راحتی کشید و خیلی شمرده تعریف کرد که شوهرم توی خرابه ها میخوابه و با موجوداتی در ارتباطه /۱
و گاهی مهربونه و گاهی پرخاشگره و بچه هاشو میزنه و خلاصه علایم زیادی گفت تا بلاخره شوهره را با تشخیص اسکیزوفرنی داشتیم بستری میکردیم که شوهره گفت میشه بدون حضور خانمم چند کلمه با شما صحبت کنم؟ هرچند بیماران روانی اغلب نمیدونن و نمیپذیرن که بیمارن ولی با اینحال گفتیم باشه بگو /۲
شوهره گفت خانم بشدت بیماره و این ها قرص هاشن که نمیخوره، پیش فلان دکتر و فلان دکتر رفتیم ولی چون قبول نمیکنه بیمار روانیه درمانش موفق نیست. الان هم حاضر نمیشد بیاد، من و بچه ها تصمیم گرفتیم به بهونه اینکه من حالم خوب نیست بیایم بیمارستان تا اونو بگیرید و ببندید و بستری کنید. /۳
خلاصه زنگ زدیم و با بچه هاش جدا جدا صحبت کردیم. گفتن آره مادرمون مریضه صبح تا شب داره با خودش حرف میزنه و حتی وقتی خونه تنهاست زیر نظرش گرفتیم انگار با ارواح مهمونی میگیره و خودش به در و دیوار میزنه. التماس کردن نزاریم از بیمارستان بیاد بیرون. زنگ زدیم یکی از دکترهایی که /۴
شوهره اسم برده بود و تایید کرد که بیمار من بوده و وضعیتش خیلی بده.

ما خیلی تعجب کردیم چون مرده بیشتر بهش میخورد بیمار روانی باشه تا اون زن با شخصیت با وقار. خلاصه زنه را صدا زدیم اومد تا فهمید ما فهمیدیم یک موجود وحشی و وحشتناکی شد و شروع کرد به جیغ زدن و فحاشی و حمله... /پایان

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with ایمرسیو

ایمرسیو Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(