در اثبات رفتار نمایشی و ریاکارانه مسیح علینژاد همین بس که بجای اینکه با زدن برچسب non-dmca بر کلیپهای ارسالی مردم به انتشار حداکثری این کلیپها در رسانه‌ها و افکار عمومی جهان کمک کند، لوگوی شخصی خودش را می‌زند تا از یکسو تصریحا بگوید این کلیپها حق انحصاری پخش و‌ مالکیت شخصی دارد👇
و از سوی دیگر با «تحدید قانونی DMCA» جلوی نشر این کلیپها در آمریکا و حتی جاهای دیگر رو بگیرد. خانم علی‌نژاد، ارسال‌کنندگان این کلیپها عاشق ریخت‌وقیافه شما نشده‌اند که این کلیپها را با به جان خریدن انواع ریسکها و تهدیدها برای شما و یا دیگر رسانه‌ها بفرستند. هدف آنها نشر حداکثری👇
این کلیپها برای بیدار کردن وجدان‌های خفته و آگاه کردن جهان از این همه ظلم و جنایت در ج‌ا است‌. روی کلیپ‌های حاوی تصاویر خون و خشم مردم ایران، برچسب حق مالکیت شخصی می‌زنید؟بفرمایید به ازای کسب حق انحصار در پخش این تصاویروکلیپها چه مبلغی به ارسال‌کننده‌ها داده‌اید؟
@AlinejadMasih

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Manouchehr Bekhradi☼𓃬

Manouchehr Bekhradi☼𓃬 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ProSHaHansHaaHi

24 Jan
اگه گفتید این کیه؟
راهنمایی: هنرپیشه نیست!
Read 15 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(