در #تحلیل_تکنیکال یک پارامتر بسیار مهم، تشخیص صحیح سطوح #حمایت و #مقاومت است
دراین #رشته_توییت، با یک روش ساده سطوح استاتیک را برروی چارت ترسیم کنم

لطفا بامن همراه شوید...

1
در هر تایم فریمی که کارمیکنیم، میتوانیم با استفاده از اندیکاتور #MACD پیوت های ماژور را شناسایی کنیم

در این #رشتو برای ترسیم سطوح حمایت و مقاومت به عنوان نمونه چارت معروف #ETHUSDT انتخاب شده است

2
ابتدا نیازاست، نسبت به تنظیمات پیش‌فرض #اندیکاتور، تغییرات کوچکی اعمال کنیم
پس ازفعال کردن اندیکاتورMACD وارد قسمت Settings (تنظیمات اندیکاتور) میشویم
دربرگهInputs مقدار SignalSmoothing رابرابر 1 ودر برگهStyle شکل هر 3نمودار Histogram, MACD, Signal را Area انتخاب کنید

3
با اعمال این تنظیمات مقدار اندیکاتور مثبت و منفی (بالاتر وپایینتر ازصفر) براحتی قابل تشخیص است

محدوده های مورد نظر درتصویر زیربه وسیله خطوط عمودی جدا کننده برای درک بهتر برروی اندیکاتور رسم شده است

4
در اندیکاتور محدوده منفی، نشان دهنده قرارگیری پیوت حمایتی است ومحدوده مثبت، نشان دهنده قرارگیری پیوت مقاومتی است

به وسیله ابزار Horizontal Line خطوط افقی را برروی Low پایین‌ترین کندل درمقدار منفی(فلش های سبز)و High بالاترین کندل در مقدار مثبت(فلش های قرمز) را رسم میکنیم

5
رسم خطوط را از سمت راست به چپ چارت انجام میدهیم

فقط سطوح برای محدوده‌های کامل رسم میکنیم ومحدوده‌های فعلی که بسته نشده است، را درنظر نمیگیریم

دراین بین ممکن است سطوحی که رسم می کنیم باسطوح بازه زمانی قبل (حمایت یامقاومت) منطبق باشد ونیازی به رسم خط جدید نباشد

6
بعنوان مثال درتایم فریم 4ساعته معمولا رسم خطوط در بازه زمانی 3ماهه و در تایم فریم روزانه رسم خطوط در بازه 6ماهه کفایت میکند
همانطور که درتصویر چارت می بینید، سطوح با 2رنگ مختلف آبی وسفید ترسیم شده است
دلیل شخصیم برای اینکار اهمیت برخی ازسطوح نسبت به دیگری است

7
ممکن است در چارت‌های مختلف تعداد سطوح زیادتر باشند (بسته به انتخاب تایم فریم)

برای اینکه سطوح مهمتر مشخص شود (تایم فریم 4ساعته) پس از رسم سطوح، تایم فریم را به تایم بزرگتر میبریم (روزانه) و مجدد به اندیکاتور #MACD نگاه میکنیم

8
آن سطوحی که درتایم فریم روزانه طبق روش شناسایی سطوح قرار گرفته اند سطوح مهمتری درچارت هستند

درتصویر سطوح منطبق با تایم فریم روزانه به رنگ سفید تغییر رنگ داده شده است

پس از رسم خطوط اندیکاتور #MACD را غیرفعال کنید

9
به چارت #ETHUSDT در تایم فریم 4ساعته و روزانه نگاه کنید!

سطوحی که زیاد به یکدیگر نزدیک هستند تشکیل باند حمایت یا مقاومت می دهند
سطوح #حمایت و #مقاومت به همین راحتی مشخص رسم شده است
مطمئن باشید همانگونه که قیمت به این سطوح واکنش نشان داده باز نیز واکنش نشان میدهد 😉

10
در صورتی که مدام از این روش استفاده کنید حتی به صورت چشمی وخیلی سریع میتوانید این سطوح را رسم کنید💪

شخصا از همین روش در تحلیل ها استفاده میکنم

11
پایان

لطفا با انتشار این #رشتو به گسترش این مطلب آموزشی کمک کنید

سپاس از همراهی شما عزیزان🙏🌹

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Saeed Shariati

Saeed Shariati Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @SaeedShariati63

19 Jul
امروزمجمع #کیسون برگزارمیشود
@kayson_inc

اتفاقات مهم برای#کیسون
١-افزایش سرمایه ٣٠٠% ازمحل سودانباشته ومازاد تجدیدارزیابی دارایی(موردتایید حسابرس)
٢-جابجایی قطعی ازتابلوی نارنجی به زرد
٣-به جریان افتادن پذیرش دربازار اصلی بانظر هیات پذیرش
۴-افزایش سرمایه ازمحل سرمایه گذاری ها

١
۵-شرکت #کیسون و زیرمجموعه های این شرکت سودسازی های خوبی از محل غیرعملیاتی به نسبت سال ٩٩ تجربه کردند

۶-تبدیل شدن #کیسون به هلدینگ (سودآوری زیرمجموعه ها برای کیسون یک کیفیت خوب محسوب شده و تداوم آن موثر خواهد بود)

٢
٧- #کیسون چندین پروژه بااهمیت در دست دارد و منتظر ابلاغ از سوی کارفرما است

اکنون شرکت #کیسون از لحاظ بنیادی دارای چشم انداز مثبتی است و در ماه های آتی میتواند تحولات خوبی را تجربه کند

این #رشتو پیشنهاد سرمایه گذاری نمی باشد

پایان
٣
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(