300 yıllık geri kalmışlığın faturasını Cumhuriyet'e çıkaran çapsız Şeytanın gönüllü müridi Ciasalcılar İslamcılar.

Türkler Kanını akıtıp canını verirken devlet nasıl ele geçirildi bunlara kimler Çanak tutmuş imparatorluk nasıl yıkıma sürüklenmiş bunları anlatsanıza millete.
1-Türk milletinin yiğit evlatları tanımadıkları coğrafyalar da halifelerimiz ve şefkatli padişahlarımız için Kanını akıtıp canını verirken devlet nasıl ele geçirildi anlatsanıza bunları…
2-Ama bunları anlatırsanız pirim yapamazsınız değil mi? Masal tadında Osmanlı güzellemeleri ile dünyayı 600 yıl yönetmiş Osmanlı edebiyatını yapmak ve milletin nabzına göre şerbet vermek sizin için daha kolay geliyor değil mi.
Şeytanın gönüllü müritleri ciasal tarihçiler..
3- Osmanlıda İslam hukuku vergi toplamanın temeline dayanıyordu. Tekâlifi Şeriyye sistemi, bu yeterli gelmez ise Tekalifi Örfiye vergileri koyardı Osmanlı.

Osmanlı Tımar sistemi ile çok güçlü bir yapıya sahipti, ilk mali düzenlemeler I. Murat döneminde yapıldı.
4- Bu şekilde devlet gelirleri ve giderleri dengelenmeye çalışılıyor ve başarılı olunuyordu.

Bu şekilde 17. yüzyıla kadar gelinmiştir. Ancak 18.yüzyılda fetihler duruyor, durduğu gibi toprak kaybı bu dönemde başlıyor.
5 - 17. yy ’da Avrupa teknolojide ve sanayide gelişirken Osmanlı teknoloji ve sanayide geri kalmış ancak bu gelişmeleri satın alabilmek için paraya ihtiyaç duymuştur.
İmparatorluğun borç batağına saplanması ve azınlıkların ülkeyi adım adım ele geçirmesi dönemi nasıl başlamıştı;
6 - Osmanlı cihan imparatorluğu yapan unsur tımar sistemidir. Osmanlı nakit ihtiyacını tamamlamak için devlete ait belirli bir arazi veya gelir kaynağının bir bedel karşılığında Mültezimlere kiraya verilmesi olan Mukata ve iltizam gibi bir sistemi hayata geçirdi.
7 - Burada ihalelere çıkılıyor Müeccele denen bir bedel peşin alınmakta idi bu mali yapıda azınlıkların hakim olduğu sermaye tüm bu toprakları satın aldı.
8 - II. Mustafa tarafından 1695 yılında açıklanan bir ferman ile malikane sistemine geçilir bu sistem hayat boyu veya mirasçılarına devredilebilen bir özelliğe sahipti.
Bu ucube sisteme göre buralara ancak azınlıklar sahip olabildi.
9 - 26 Ocak 1699 tarihinde imzalanmış olan Karlofça antlaşması ile Osmanlı imparatorluğu artık duraklama dönemine girmiştir.

Osmanlı’nın asıl belini büken anlaşma 16 Ağustos 1838 tarihinde imzalanan Balta Limanı ticaret anlaşmasıdır.
10 - Bu antlaşma ile İngiltere’ye tanınan imtiyazlar sebebiyle yerli ürünleri İngilizler ile rekabet edemez hale geldi. Daha sonra bu imtiyazlar Fransa ve diğer Avrupa ülkelerine de tanındı.
11 - Bunun sonucunda Avrupa malları Osmanlı topraklarını adeta istila etti. Osmanlı el dokuma ürünleri İngilizlerin gelişmiş teknolojileri ile üretmiş oldukları dokuma ürünleri ile rekabet edemez hale geldi. Ülke ekonomisi adeta bir sömürge devlet haline dönüşmüştür.
12 - Osmanlıyı dokuz yılda yıktılar diyen Siyasal İslamcılar bunlardan bahsetmezler.

1683 ikinci Viyana kuşatması sonrası imdada seferi ye adı verilen 327.500.000 akçelik bir iç borçlanma yapar Osmanlı.
13 - Ve bu borç varlık vergisi adı altında her haneden toplanan vergiler ile karşılandı.
İşte bu borç Galata bankerlerinden alınmıştır.

Kim bu Galata bankerleri; İstanbul’da ikamet eden Venedik ve Cenova kökenli Avrupalı sarraflar yani Levantenlerdir.
T 14 - İşte Osmanlı’nın bitişini sağlayan bunlardır iç borç alınıyor ancak iç borcu yine Türk olmayan unsurlar veriyor ve Osmanlı’da yönetime bir şekilde müdahale ediyorlardı.
15 - Parayı yöneten ve Osmanlı’ya borç veren bu gayrimüslim Galata bankerleri sadece borç vermekle kalmamış, tramvay demir yolu inşaat rıhtım dok işletmeciliği madencilik Değirmencilik alanlarında tüm üretim ve ticari faaliyetleri de almışlardır.
16 - Peki günümüzde parayı yöneten ihaleleri alan ülkenin kaymağını yiyip sonra bir de.

A.na koyacağız diyenler kimler?

Osmanlı’nın hazinesi de zaten Ermeni'nin kontrolündeydi Agop paşa gidiyor Ohannes paşa geliyordu…
17 - Osmanlı’nın bu yıkım sürecini anlatmayan Siyasal İslamcılar Atatürk üzerinden Osmanlı’nın yıkımını işleyerek Türk milletini Atatürk düşmanı etmeye çalışmaktadırlar ki bu Siyasal İslamcılar Osmanlı döneminin azınlıklarının torunlarından başkası olabilir mi sizce?
18- Bankerler 19. Yy'da falan ortaya çıkmamıştır, Kanuni döneminden itibaren ortaya çıkmıştır.

Galata Bankerleri kanalı ile elde edilen para bir süre sonra yeterli gelmemeye başlamıştır.

Parasının pula dönmesi deyimi bakın nereden geliyor...

İki dirhem bir çekirdek...
19- Alınan iç borçlar ödenemeyince borcu borç ile ödemek için dış borçlanmaya gider Osmanlı.

Dünyada örneğine rastlanmayan bir ilk Osmanlıda kuruldu, Sermayesi ve Yönetimi devlete ait olmayan bir Devlet bankası kurulmuştur...
Osmanlıyı borçlar batırmıştır günümüze nasıl benziyor değil mi...

Üreten fabrikaları satıp üretimi bitirmek Osmanlıdan kalma bir gelenek...

1860 Ekiminde iç ve dış borçlar 774 milyon liradır.
Osmanlının iflasını açıklayan Ramazan Kararnamesi ve Duyunu Umumiye sürecinin başlaması ile artık Osmanlının idam fermanı imzalanmıştır...
Osmanlı İmparatorluğu'nun nasıl yıkıldığını birde bu açıdan dinleyelim.

3 tane paşa 9 yılda mı yıkmış 600 yıllık cihan imparatorluğunu...

Osmanlı'dan kalan borçlar ne zaman ödendi?

Baltalamanı Antlaşması Tarihi ve Özeti:

Baltalamanı Antlaşması 1838 yılında Osmanlı devleti ile İngiltere arasında geçen bir ekonomi sözleşmesi olmaktadır. Osmanlı devletinin oldukça güç duruma düştüğü için Baltalamanı Antlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştır.
Kısaca anlaşmanın özeti Osmanlı devletinin İngiltere’ye birçok ekonomik imtiyaz vermesini ön görmektedir.

Bu anlaşma sonucundan birçok yerli işletme kepenk kapatmıştır.

Daha çok sanayileşen bir devlet olan, İngiltere için oldukça karlı bir anlaşmadır.
Baltalamanı Antlaşması Osmanlı devletinin ekonomik anlamda en ağır yapmış olduğu anlaşmadır.

Maddeleri :
- Bütün kapitülasyonlar ve diğer imtiyaz hakları koşulsuz şartsız İngiltere lehinde devam edecektir.
- İngiliz halkı her türlü sanayi ve tarım ürünlerini Osmanlı pazarında ayrıcalıksız olarak satabileceklerdir.
- İngiltere kolonilerinde de % 3 geliş gümrük vergisi kullanılacaktır.
İngiliz tacirler Osmanlı devletinde en imtiyazlı halkalardan biri olarak kabul edilecektir.

Baltalamanı Antlaşması ile birlikte Osmanlı devleti oldukça zor duruma düşmüştür.
Baltalamanı Antlaşması en önemli maddesi Osmanlının neredeyse yarı sömürge haline gelen vergi oranları olmaktadır.

Bu oranlar neredeyse sömürge devletlerine kullanılmaktadır.
Baltalamanı Antlaşması ile birlikte en önemli ve en çok değer verilen yerli halkın dükkânları kapanmıştır.

El emeği işler değer kayıp etmiştir.

Özellikle Baltalamanı Antlaşması üzerinden 50 yıl sonra Osmanlı devleti ekonomisi iflas ettiğini duyurmuştur.
İmdadiye vergisini bilir misiniz?

Meydan-Larousse’tan okuyalım bu kelimenin anlamını:

“Savaş sırasında giderleri karşılamak ve bütçe açığını kapatmak için halktan alınan örfî vergi.”

Bunun adı “imdadiye-i seferiye” yani “savaş zamanı” alınan imdadiye.
Bunun bir de “imdadiye-i hazeriye” türü var. O da barış zamanında salınır.

Padişah, vatandaşa dönüp der ki :
“Ey kullarım, devletimiz batmıştır, hazinede askerin masrafını, memurun maaşını ödeyecek para kalmamıştır. Padişahınız ve Hâlifeniz olarak ben, siz tebaama el açıp İMDAT diliyorum!..”

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with TONYUKUK

TONYUKUK Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Gok_Budun

14 Sep
"İstanbul'da aranıp bulunamayan yalnız Türklüktü.
Payitaht tam bir uluslararası kent niteliğine girmişti.
Bu şehirde en hakir, en zavallı olanlar Türklerdi."

Cumhuriyet ve Atatürk'e düşman olanlar, İşgal döneminde Türkleri bu duruma düşüren azınlıkların torunlarıdır...
"İstanbul bu tarihte bir mahşer yerini andırıyordu. İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan, Japon, Amerikan ordularından subaylar, neferler ve dünyanın her ulusundan ve dininden insanlar şehri doldurmuştu."
1-Anadolu'nun çeşitli yerlerinden sürülmüş Ermeniler de İstanbul'a dolmuştu.
Türkler yenilmişti, Hıristiyan azınlıkları Türklere karşı kışkırtanlar savaşı kazanmışlardı.
Hıristiyanlar galip devletlerin tabii müttefikiydiler. İngiltere elçiliğinde bir Rum-Ermeni şubesi açılmıştı
Read 15 tweets
13 Sep
"Mücahid" (kutsal savaşçı) Siyasal İslamcılara göre
Türk genelevlerinde Türk kadınlarıyla yatmaya gelen
Amerikan 6'ncı Filo'nun erleri "KAFİR" değillerdi, ancak bunları karaya çıkartmamak için direnen Türk
öğrencileri "KAFİR" idiler.

Siyasal İslam'ın filizlendiği dönem!
Günümüze ne kadar çok benziyor değil mi?

Amerikancı ya da sömürgecilerin oyunlarına göz yumarsan dindarsın görürsen hain...

O dönemde de KAFİR demişlerdi...
1-İstanbul' da ulusal onuru dorukta, ulusal bilinci yüksek, Amerika'ya alabildiğine öfkeli ve duvarları Atatürk'ün "Geldikleri gibi giderler" özdeyişiyle donatan Türk gençliğiyle karşılaşan 6'ıncı Filo komutanları,
Read 11 tweets
13 Sep
Atatürk'ü kimse kandıramadı. Atatürk bu sebeple
Millet ve Allah beni affetsin diyerek Milletten Helallik
istemedi...

Lozan'ı ABD'ye kabul ettirmek için Chester
Antlaşmasını kabul edip sonra TBMM’de bu
antlaşmayı iptal ettirmiş ve kendisine suikastler
başlamıştır..
Adı Colby Chester olan Amerikalı bir albay, on dokuzuncu yüzyılın başında ABD tarafından Türkiye’ye gönderilir.

Hazırlanan bir projeyi Osmanlı yöneticilerine anlatmakla görevlidir.
Projeye göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ABD demiryolları yapacak ve Türkiye, bu büyük proje için beş kuruş ödemeyecektir! Şaşırdınız değil mi?

Evet gerçekten de hiç para ödemeyecek ve sadece bazı küçük özverilerde (!) bulunacaktı. Önerdikleri şunlardı;
Read 73 tweets
13 Sep
Çocuklarını David Rockefeller'in mezun olduğu Harvard Üniversitesi'nde okutan Püsküllü familyasının devşirmeleri bir paylaşım yapmış yine:

Atatürk demiş ki asıl düşman Anadolu'da. Bu düşman Batı uygarlığı düşmanlarıymış!

Yusuf Elmas ağzının payını bir güzel vermiş sağ olsun!
- Twıtter gülü Mustafa Armağan bu paylaşımla aklınca Falih Rıfkı Atay'ın kendi görüşünü alıp Atatürk batı hayranıydı demek istiyor!
- Atatürk bu sözüyle Anadolu'daki cehalete karşı savaşacağız, milli kimliğimizi, milli şuurumuzu ayağa kaldıracağız demek istediğini ilkokul çocuğu bile anlar.
- ... ama bunu gazete küpürcüsü başka türlü anlamış.
Onun görevi başka çünkü.. o kendine başka şeyler görev edinmiş!
Read 12 tweets
12 Sep
Toplum önünde Atatürkçü söylevler çekip Atatürkçü
demeçler veren bir takım askerler de kapalı kapılar
ardında Amerika'nın baskısı altında, isteyerek ya da
istemeyerek, Siyasal İslamcılığı besleme,
palazlandırma, yönetime getirme buyruğunu yerine
getirmişlerdir...
Emekli Orgeneral, Genelkurmay ve Cumhurbaşkanı
Cevdet Sunay'ın, 1960'larda dile getirdiği ülke yönetiminin kilit noktalarına İmam-Hatip mezunlarını yerleştirmek düşüncesi yaşanan gerçekliğe baktığımızda, adım adım gerçekleşmiş bulunuyor.
Adalet Partisi eski Tokat Milletvekili Osman Saraç,
"Şanlı Kabe'den Canlı Kabe'ye" kitabında 1960-1973 arası 6 yıl Genelkurmay Başkanlığı, 7 yıl da Cumhurbaşkanlığı yapan Cevdet Sunay'la birlikte yaşadıklarını şöyle anlatıyor:
Read 11 tweets
12 Sep
12 Eylül Darbecileri Tarafından Yaşı Büyütülerek İdam Edilen Erdal Eren..

18'in altında olduğu ve gerçek yaşının tespiti için kemik yaşı tespiti yapılması istense de Askeri Yargıtay Daireler kurulu, ' doğum tarihinde bir ihtilaf olmadığı' kararını vererek idam cezasını onayladı Image
Erdal Eren'in ailesine yazdığı son mektubu:

Sevgili annem, babam ve kardeşlerim;

Sizlere bugüne kadar pek sağlıklı mektup yazamadım. Ayrıca konuşma olanağımız ve görüşmemizde olmadı. Zaten dışarıdayken de birbirimizi anlayacak şekilde konuşamadık.
(Bu konuda sizlere karşı büyük oranda hatalı davrandım. Ancak bunu size karşı saygı duymadığım, bu nedenle böyle davrandığım şeklinde yorumlamamanızı dilerim) Bu nedenle sizlere anlatacağım, konuşacağım çok şey var.
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(