πŸ‡ΊπŸ‡Έ BREAKING – Three studies published by the CDC, UK Government & Oxford University find the Covid-19 πŸ’‰ do not work

πŸ’‰ mandates; such as the one now enforced in the UK for all Care Home staff, have no justification because πŸ’‰ individuals does not stop or

1
2

even slow the spread of the alleged dominant Delta Covid-19 variant…

theexpose.uk/2021/09/12/thr…
3
πŸ“ Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 πŸ’‰ Breakthrough Infections, Associated with Large Public Gatherings β€” Barnstable County, Massachusetts, July 2021

cdc.gov/mmwr/volumes/7… Image
4

πŸ“ Transmission of SARS-CoV-2 Delta Variant Among πŸ’‰ Healthcare Workers, Vietnam

papers.ssrn.com/sol3/papers.cf… Image
5

πŸ“ Impact of Delta on viral burden and πŸ’‰ effectiveness against new SARS-CoV-2 infections in the UK

medrxiv.org/content/10.110… Image

β€’ β€’ β€’

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
γ€€

Keep Current with Angelus iustitiae

Angelus iustitiae Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @AIustitiae

15 Sep
πŸ‡ΊπŸ‡Έ At A Recent Conference, Dr. George Fareed Disclosed an Excerpt from His Large, Observational Study, Hopefully Available Soon.

It Spectacularly Demonstrates the Power of Early, Multidrug, Covid Treatment, A Tragic, Blind Spot of Randomized Trials Obsessed with Monotherapy.

1 Image
2

Among 3,962 Patients Treated for Mild Covid-19, Prior To Development of Moderate or Severe Levels of Disease Stage, None Died as Compared To 3.03%.

Of Those 3,962 Patients, 0.05% Were Hospitalized as Compared To 22.68%.
3

Protocol 1: Hydroxychloroquine, Azithromycin, Doxycycline, Aspirin, Multivitamin Pack (Zinc, Vitamin C, Vitamin D, And Others) With Selective Use of Combination Of Inhaled Budesonide, Dexamethasone, Prednisone, And Colchicine.
Read 4 tweets
14 Sep
πŸ’’Protocol against Spike Protein

πŸ’‰πŸ’¦ - How to Neutralize Potential Damage from mRNA πŸ’‰ - TOP FIVE recommended substances to mitigate damage from mRNA πŸ’‰

With the current irrational push to πŸ’‰ the planet against COVID-19, a virus that has a 99.9% recovery rate, we feel it is

1
2

important to discuss practical ways to β€œdetox” and β€œneutralize” damage that is being done by these untested mRNA πŸ’‰.

As pressure to be πŸ’‰ for COVID mounts, it will be vital to discover methods to mitigate damage, especially for those who are required to be πŸ’‰ due to employer
3

requirements or other reasons.

The five substances discussed are as follows:

Iodine
Zinc
Quercetin
Supercharged C60
PQQ

Also, water only fasting (for 1 week) has been shown to repair DNA damage and silence foreign mRNA. And taking full spectrum hemp
Read 7 tweets
14 Sep
πŸ‡ΊπŸ‡ΈJeffrey M Smith breaks down the negative effects of GMO's (Genetically Modified Organisms) BTW this is forbidden n Europe, yet they are using in on your πŸ’‰πŸ‘‡πŸ»

1
2
3
Read 4 tweets
14 Sep
πŸ‡ΊπŸ‡Έ Biden Is A Tyrant & These Videos Prove It

β€” Countless examples of the malicious ways they're working around the laws to pushing their tyrannical agenda (The Dan Bongino Show)

1
2
3
Read 4 tweets
14 Sep
πŸ‡§πŸ‡ͺ Voor wie wil weten hoe de Overheid zijn verantwoordelijkheid ziet bij letselschade, stuur ik jullie hier het antwoord van Minister van Volksgezondheid (Frank Vandenbroucken ) aan Bert Vanhelmont
Op 17 augustus 2021 stelde ik volgende vragen.
1
2

Volgens minister Frank Vandenboucke, is het product (πŸ’‰) dus nooit aansprakelijk voor letselschade of voor de dood. De verantwoordelijke voor de letselschade is het lichaam zelf. Het πŸ’‰ is goed maar het lichaam is slecht. Het is dus aan het slachtoffer zelfs indien hij
3

overleden is om een schadevergoeding te betalen aan Pfizer. Ha ja, imago schade voor het bedrijf!!!

Volgens die wet zou Pfizer verantwoordelijk zijn. Maar ik hoor zeggen dat Pfizer een overeenkomst heeft met de Overheid waardoor ze niet verantwoordelijk zijn voor eventuele
Read 5 tweets
14 Sep
πŸ‡©πŸ‡ͺLearn from history, so u won’t live it again πŸ‘‡πŸ»

Instead of being forced into concentration camps and taking πŸ’‰, we are sold the idea by MSM that having quarantine camps and πŸ’‰ are life saving. Did you know during the Holocaust did they not only target 🎯 Jews? But they also

1
2

targeted disabled, the elders, and children born with defects? Did you know they targeted other races and homosexuals? People were not only killed in β€œcamps” but were also killed out in society within medical settings as well..under actual doctors who had the final say of who
3

should or should not be killed based on their conditions. If the babies had Down syndrome...they were πŸ’‰... did the parents know? Because remember they didn’t have to be a disabled or mentally challenged β€œJew”. We are talking about there being OTHER victims who weren’t
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(