2⃣ Minule jsem za jednu z příčin našeho covid fiaska označil rozpad sdíleného obrazu pandemie. Kořeny jsem hledal v dez/informačním zmatku, vyvolaném masivním zájmem veřejnosti a médií o probíhající výzkum při nízké znalosti pravidel vědecké publikace. 1/m
Mám zato, že tato záležitost by nenabyla zhoubných rozměrů antické tragédie, kdyby nezklamali ti, co si vzhledem ke svému vzdělání, profesi a zkušenostem musí být těchto zásad dobře vědomi. Řeč je o některých odbornících, které pandemie vynesla do médií. 2/m
Tito lidé jsou odborně vybaveni k orientaci v tématu, a pokud z vlastních pohnutek, či na vyzvání, mluví k občanům, mají srozumitelně prezentovat validní výsledky výzkumu, bez politiky a bez ideologie. Pokládám to za složku odpovědnosti vědce vůči společnosti. 3/m
Místo toho jsme byli a dál jsme svědky mediálního orloje mluvících hlav, které si vzájemně odporují, neuvádí zdroje svých tvrzení a k informačnímu zmatku, generovanému mediální prezentací světového výzkumu, leckdy přidávají vlastní, nezřídka nepodložené, odhady a dohady. 4/m
Naprosto protichůdná tvrzení byla vyřčena o závažnosti nemoci, o možnostech prevence, o lécích a vakcínách, o aktuálním stavu i o odhadu dalšího vývoje. Nešlo přitom o reflexi pokroků vědeckého poznání, ale nezřídka o opakování již překonaných domněnek. 5/m
Za typický příklad lze vzít odhady vysoké promořenosti naší populace, které posloucháme od loňského jara doteď, kdykoli epidemická křivka klesá. Hned v dubnu 2020 se imunolog Karel Drbal nechal slyšet, že virus SARS-CoV-2 už infikoval 25 % Čechů. 6/m
reflex.cz/clanek/prostor…
Zhruba měsíc nato studie Preval ukázala, že míra imunizace naší populace přirozenou infekcí je velice nízká, i v nejzasaženějších oblastech dosahovala ~ 4 %. 7/m
covid-imunita.uzis.cz/index.php?pg=v…
K nepřehlednosti přispívají i mediální formáty, v nichž se odborníci k pandemickým tématům vyjadřují. Buď je to monolog bez náznaku oponentury, nebo slovní přestřelka v duchu pořadu Kotel. Važme si vzácných výjimek, jakou je kupříkladu práce @DanielStach. 8/m
Je mi cizí komukoli upírat právo na vlastní názor. Nikdo ale nemá právo na vlastní fakta. Pokud odborník mluví v době zdravotní krize k občanům, měl by poctivě říct, o co svoje stanovisko opírá a jakou má v expertní komunitě váhu, zda je většinové nebo minoritní. 9/m
V českých poměrech mívá první požadavek, a to v lepším případě, podobu "zrovna vyšla studie, podle které" (neřečeno kde, neřečeno jaká), v horším "dělal jsem vlastní výzkum" (neřečeno že na vzorku pěti lidí). 10/m
Druhý požadavek nebývá naplněn vůbec, takže se nezřídka prezentují zcela minoritní až obskurní stanoviska jako hotová věc. Důsledkem je dojem neexistence konsensu ani na nejzákladnějších věcech. 11/m
Novinář nedisponuje expertními znalostmi, nemůže pozvanému odborníku sám erudovaně oponovat, ale ani nemusí (a neměl by) mu odevzdaně naslouchat jako orákulu a ke každému jeho tvrzení přistupovat jako k řádku Písma svatého. 12/m
Může (a měl by) kupříkladu vzít jeho minulé predikce, porovnat je se skutečným vývojem a s výsledkem ho konfrontovat. Může (a měl by) se předem dotázat na studii, ze které odborník vychází, a ověřit, zda jde o preprint, nebo je recenzovaná, a ujistit se, že nebyla stažena. 13/m
Běžný občan se ze zřejmých důvodů nemůže sám pídit po původu a váze různých tvrzení, která odborníci pouští do veřejného prostoru. Jejich nekonzistenci a nekoherenci řeší často tak, že si vybere "svého" epidemiologa, "svého" imunologa, "svého" virologa a "svého" statistika. 14/m
Takto si dál upevňuje svůj obraz pandemie, ať už je jakkoli vzdálený od skutečnosti. Vybraná sestava odborníků mu tento obraz stále dokonale skutečně či aspoň domněle potvrzuje. 15/m
Rozdílné pohledy jsou nezbytnou součástí vědeckého výzkumu a motorem pokroku v poznání. Neměly by ale přispívat k tříštění společnosti v době krize, kdy je třeba udržet aspoň bazální shodu. 16/m
Odborné polemiky nad pandemickými tématy měly probíhat za zdmi univerzit, ne před televizními kamerami. Široké veřejnosti měl být prezentován až jejich výsledek. 17/m
Bohužel se akademická obec nezmohla ani na to, aby se vymezila vůči někdy i skandálním výrokům některých svých představitelů. Opět si važme vzácných výjimek, jako je tento krok orgánu Přírodovědecké fakulty @UniKarlova k výrokům rektora Tomáše Zimy. 18/m
natur.cuni.cz/fakulta/aktual…
Do informačního chaosu nevnášely mnoho řádu ani instituce státu, ať už k uzoufání pasivní @szupraha, o něco činorodější ÚZIS, a ani samo @ZdravkoOnline, které boji s dezinformacemi věnovalo jedinou stránku na svém webu. Ale o selhání státu až příště. 19/19
koronavirus.mzcr.cz/dezinformace-o…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Lukáš Filipov

Lukáš Filipov Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @FilipovLukas

11 Sep
O příčinách pandemického průšvihu se toho v naší zemi napsalo už mnoho. Obvykle se vina přisuzuje politikům, ať už vládě za nekoncepční řízení, nebo opozici za zneužívání zdravotní krize k politickému boji. Mám zato, že politická rovina pandemie je projevem hlubších problémů.
Pokusím se je postupně pojmenovat a svůj pohled na ně vměstnat do série vláken. Některé z nich se netýkají jenom pandemie, lze je zobecnit na podstatně širší třídu témat. Pokud na to mrknete, rád si přečtu vaše názory, výhrady a kritiku.
1⃣ Za jednu z hlavních příčin pandemického průšvihu v naší zemi pokládám rozpad sdíleného obrazu pandemické skutečnosti, který vyústil (nebo alespoň významně přispěl) k nesmiřitelnému rozštěpení naší společnosti. Tentýž problém se v různých měrách zřejmě týká i jiných zemí. 1/n
Read 20 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(