Hz Musa (as) kıssasındaki şahıs adları olayların Mısır'da yaşandığını ortaya koyuyor.

#MahmutOzerVeMebistifa
Seküler tarihçiler, sözde araştırmacılar ve Twitter profları, Tevrat ve Kur'an-ı Kerim kıssaları Ortadoğu kökenli diye hep spekülasyon yaparlar.

Biraz sonra bu alimlerin (!) iddialarını gömeceğiz.
Müselselemize Sargon iddiasını gömerek başlayalım:
Akkadlı Sargon MÖ.24 ve 23.y.y.da, yani Hz.Musa'dan (as) çok önce yaşadı. Ancak;

Sargon'un hikayesinin Hz.Musa'dan (as) 900 sene kadar sonra; Neo-Asur ve Neo-Babil dönemlerinde (M.Ö. 709-539) yazıldığı tespit edilmiştir.
Sargon'un doğum anlatısı Otto Rank’ın tespitlerine göre antik dünya literatüründeki, Karna ve Oedipus’un doğumlarıyla da benzerlik gösterir.

Bu da normaldi. Çünkü günümüzde Cami avlusuna bırakılan çocuklar o zamanlar ziftle kaplı sepet içinde nehirlere bırakılırdı.
Kendisinden çok sonra hayat hikayesi uydurulan Sargon'un MÖ.1.binyılda meşhur olan anlatılardan etkilenerek da yazılması gayet olası. Sargon hakkındaki tarihsel kopukluk yüzünden belki de gerçek hikayesi asla bilinemeyecek ve bunun üzerinden spekülasyonlar yapılıyor.
Burada asıl araştırılması gereken Tevrat ve Kur'an-ı Kerim'in Mısır'daki bir takım olayları anlatırken oranın tarihi, dini ve toplumsal arkaplanı hakkında yaptığı referansları gözden geçirmekti.

Mesela kıssalardaki şahıs adları Eski Mısır dilindendi.
Kıssanın arkaplanı için
bundan daha güzel delil olabilir miydi?

Musa, Harun, Meryem, Ahit sandığı (Tabut), gibi isimler
hep Mısır (Khemet) dilindendi.

Çünkü bunlar Hz.Yusuf'tan (as) beri uzun süredir Mısır'da kalan insanların kullandıkları isimlerdi.
Musa isminin Tevrat'taki etimolojisi "Sudan çıkarılmış" olarak önerilse de Kur'an-ı Kerim'de bu kabul edilmiyor ve tashih ediliyor.

نَتَّخِذَهُ وَلَدًا
Onu evlat ediniriz ifadesinde kullanılan veleden kelimesi yeni doğmuş/çocuk Eski Mısır dilindeki Mesy/Mose'nin tam karşılığıdır
Bir düşünün, Tevrat yazarları bile bu ismin İbranice olduğunu sanıyordu. Kur'an-ı Kerim etimolojisini düzelterek veriyor!

Musa ismine kelime kökü olarak önerilen 2 varyant vardır. Bunlar -msi ve -ms dir.

𓄟 𓀔 Doğmak -msi
𓄟 𓁒 Çocuk -ms.
Mısır Sarayında doğan bir çocuğa Mısır dilinde bir isim verilmiş olsa gerektir.

Bu isim ayrı kullanıldığı gibi Ahmose, Merymose gibi teoforik isimlerde de kullanılırdı.
Ancak tek başına olduğu zaman putperest bir eğilime sahip olmuyor. Yani Nebinin (as) adı putperestlikten korunmuş oluyor.

Aşağıda Mose'nin anıtı:
Harun İsminin Anlamı

Harun, İbranice’siyle "Aharon" (אהרן) Mısır dilinde "aha rw" . 𓊢 𓃭 dan gelir. "Savaşçı aslan" demektir.

Eski İbranicede aranan kökler manalı sonuç vermemiştir. Çünkü isim bu dilde değildir.
Meryem (Miriam) Mısır/Khemet dilinde "mr" yani "sevgi/sevilen"den gelir. Ancak tek başına politeist bir çağrışım yapmaz.
Ahit sandığı: Tabut

Mısır dilinden gelip Bakara suresinde kullanılan ve klasik Arapça’da ‘tabut’ ile karşılanan sandığın İbranicesi תֵּבָה (tebah)’tır.

Bu kelime Khemet dilinde kutu, sandık veya göğüs kafesi anlamına gelen DbAt’tan gelir.
Eski Mısır'da Ahit sandığı gibi taşıyıcılar Kutsal eşyaları temas olmadan taşımak için kullanılırdı.
Bundan başka isimler de var. Bu isimler Tevrat'ta çokça bulunuyor ve bahsediliyor.

Pinehas, Hur, Merari gibi. Bu isimler çok detay anlatan Tevrat'ta kaydedilmiştir.

Araştırmacılar şaşırmış!

Mısırlı isimlerin Tevrat'taki Çıkış çokça görülmesinden daha doğal ne olabilir?
Şaşırırlar çünkü önkabülleri ateizm ve önkabülleri ele geçen verilere uymuyor!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Paraklētos

Paraklētos Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Kisas_i_Enbiyaa

14 Sep
Rahip Bahira olayından bahsedelim mi? Image
Image
Rahip Bahira. (Sr. Bhira ܒܚܝܪܐ/ Sınanmış ve seçilmiş )

Suriyeli Nasrani yani en köklü Hristiyanlık akımından gelen bir keşişti. Görüşleri yüzünden aforoz edilmiş ve izole bir hayat yaşamaktaydı. Image
Read 26 tweets
14 Sep
Demin bir mention aldım. Sonra silindi. Meleklere secde olayını eleştiriyor.

Allahı insan gibi düşünen biri için çok trajik. Yalnız;
Profilindeki haça bakarak Hristiyan. Hristiyanlar Peygamberleri iftira ile günahkar yaptılar ve başka bir masum Peygamberi haça gerip işi temizlediler.

Bu arada Azizleri de günahsız yaptılar. :)

Şimdi de gelmiş insanı ilahlaştırıyorsunuz diye laf ediyor.
Bir kere kendin önce Hristiyan literatüründe (Papa Gelasius I MS495–496 kataloğundan) Adem ile Havva'nın kitabını araştır. Bak bakalım orada Hz.Adem'e secde var mı yok mu?

Siz bu tür kitapları Kutsal Kitap muhtevasından silip attınız.
Read 9 tweets
14 Sep
Tevrat ve İncil'deki tahrifler metin bazında mıdır?

Yoksa sadece anlamsal kayıpları içeren bir tahrif midir?

Yoksa her ikisi de mi doğru?
Anket sonuçları böyle.
Benim görüşüm hem mana hem de metin olarak Tahrif edildi eski kitaplar. Şimdi Hz. Davud (as) kıssasını affınıza sığınarak yorumsuz aktarıyorum.
Read 4 tweets
13 Sep
Hz. Yusuf'un (as) kıssası daki önemli olaylar Mısır edebiyatında nasıl korunmuş anlatalım mı?

Mitolojinin tarihte yaşanmış gerçek olaylardan esinlendiğine bir örnek olacak. ImageImage
Kral, “Ben rüyamda yedi semiz ineği, yedi zayıf ineğin yediğini; ayrıca yedi yeşil başak ve yedi de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Eğer rüya yorumluyorsanız, rüyamı bana yorumlayın” dedi. Image
Peygamberlerin (asm) kıssalarının birçok kültürde efsanelere dönüştüğünden her zaman bahsetmekteyim.

Bu efsaneler elbette duru bir şekilde kıssa anlatımı içermez. Çünkü kulaktan kulağa oyunu gibi anlatanların ve zamanın tahrifatına uğramışlardır. Image
Read 33 tweets
13 Sep
Bir sonraki müselselemiz kutsal metinlerde Deccal olsun o zaman!
Deccâl (الدجال) dinler tarihinde merak uyandıran en ilginç konulardan biridir.

Kökenleri insanlık kadar eskidir.
Deccal kelimesi Decl yani yaldızla boyamaktan gelir. Çünkü bazı öne çıkan harikulade özellikleriyle (istidrac) insanları etkisi altına alır.

Bütün büyük dinlerde izleri görülür.
Read 18 tweets
12 Sep
Ortaçağ karanlıkları denen yaftalamaya sebep gerçekte cadılıkla uğraşanların yakılmasıydı.

Cadılık Kabala'dan beslenen putperest bir yaşam ve inanış biçimidir ve gerçek bir olgudur.

Bir sonraki müselselemiz, bu ilginç konu olsun öyleyse. Image
Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değildir. Özellikle Batı dünyasının dini konularda kendini izole etmesi ve herşeyi seküler bakış açısı ile değerlendirmeye başlamasından sonra birçok gerçek örtbas edilmiş oldu.
Kilisenin Batıda gelişme önünde engel olması ayrı bir gerçektir.

Ancak bu gerçek başka olguların gizlenmesine sebep olmuş ve yine dinin varlığı suçlanmaya devam edilmiştir.
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(