Bir sonraki müselselemiz kutsal metinlerde Deccal olsun o zaman!
Deccâl (الدجال) dinler tarihinde merak uyandıran en ilginç konulardan biridir.

Kökenleri insanlık kadar eskidir.
Deccal kelimesi Decl yani yaldızla boyamaktan gelir. Çünkü bazı öne çıkan harikulade özellikleriyle (istidrac) insanları etkisi altına alır.

Bütün büyük dinlerde izleri görülür.
Bu Deccal'e de Mesih denir. Çünkü kendisinin bazı özellikleri bu unvanı almasına sebep olmuştur.

Meshetmek birşeyi silmek, gidermek anlamına gelir.
Mesela onun rivayetlerde bir gözü siliktir. Bir Gözü kördür. Yani memsuhtur.

İbranicede Şaḣath (שָׁחַת) ve Şeḣath (שַׁחַת) kelimeleri “bir şeyi bozmak, yok etmek, mahvetmek” anlamına geldiğini yazmaktadır.

Aynı kökten gelen ve İşaya 52:14’te kullanılan Mişḣath (מִשְׁחָת)
yüzün deforme olması demektir. Bir gözünün kör olması anlamına da gelir.
Arapça’da dikkat edilirse ‘Fesh, Nesh ve Mesh’ kelimeleri “silmek, iptal etmek” anlamlarına gelmektedir.

Deccal'in en özelliklerinden biri ilahi yasaları kaldırması, ve inananları baskı altına alması olacaktır.

O da Mesih gibi Nesheder ama ilahi bir ruhsatla değil.
Eski Ahid’de Danyel Nebi(as) de Deccali başka bir vizyonda da bizzat gözleriyle görür ve portresini çizer. Bu Deccal büyük bir idareci, güçlü orduların komutanı, üç kralı deviren, kutsal yasaları yıkan bir kimse olarak bilinmektedir. Sonunda hesabı görülecek ve hükmü verilecektir
Danyel kitabına göre Deccal’in en büyük vazifesi “ilâhî yasaları değiştirmek” ve “kutsal kişileri ve değerleri baskı altına almak” tespitlerimizin doğru olduğunun kanıtıdır.
Süryanice Matta İncil'inde benzer şekilde bir değil birden çok Deccâl’den bahsedilmektedir. Aramice’de “Sahte Mesihler” ‘Mşiḥe daggāle’ (ܡܫܺܝܚܶܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܶܐ ) diye geçer. (Peşitta terc. Matta 24) yani Deccal Mesihler.
Dinî otoritesi tüm Hristiyan mezheplerinde kabûl gören M.S. 8.y.y.’da yaşamış Şamlı Aziz Yuhanna, Deccal Mesih’in Yahudi olacağını, Yahudilere geleceğini ve Yahudilerce kâbul göreceğini açıklamıştır.
Deccâl’in Yahudilerden çıkacağına dair bir İncil ayeti de şudur:

“Ben Babam’ın adına geldim, ama beni kabul etmiyorsunuz. Oysa başka birisi kendi adına gelirse, onu kabul edeceksiniz.” (Yh. 5:43)
Deccal'in fitnesi yaymak için diyar diyar gezeceği bilinmektedir. Mesih unvanı aslında bununla da ilgilidir. Nitekim İbranice’de Şuḣ (שׂוּחַ) fiili Arapça’daki Sāḥa (ساحَ) fiilinin analoğu olup yine gezmek anlamındadır. “Maşiyaḣ” (מָשִׁיחַ) kelimesinin kökenlerinden biri
olması da gayet mümkündür.
Deccal çokça gezse de, kutsal şehirlere giremeyecek.
16.y.y.'dan bir minyatürde Deccâl, Medine tarafına yaklaşmış. Şapkasına ve görünüşüne dikkat.
Deccâl’in insanları etkilemek için bazı etkileme yetenekleri olacaktır. Bunların yanında Deccâl’de inanmayanlarda görülen inananları imtihân hikmetiyle istidrâc denen olağanüstü bazı haller de görülebilir.
“Allâh’ım! Cehennem azâbından, kabir azâbından, hayatın ve ölümün iptilâlarından ve Deccâl fitnesinin şerrinden Sana sığınırım!” (Müslim, Mesâcid, 128)

Âmîn!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Paraklētos

Paraklētos Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Kisas_i_Enbiyaa

14 Sep
Rahip Bahira olayından bahsedelim mi? Image
Image
Rahip Bahira. (Sr. Bhira ܒܚܝܪܐ/ Sınanmış ve seçilmiş )

Suriyeli Nasrani yani en köklü Hristiyanlık akımından gelen bir keşişti. Görüşleri yüzünden aforoz edilmiş ve izole bir hayat yaşamaktaydı. Image
Read 26 tweets
14 Sep
Demin bir mention aldım. Sonra silindi. Meleklere secde olayını eleştiriyor.

Allahı insan gibi düşünen biri için çok trajik. Yalnız;
Profilindeki haça bakarak Hristiyan. Hristiyanlar Peygamberleri iftira ile günahkar yaptılar ve başka bir masum Peygamberi haça gerip işi temizlediler.

Bu arada Azizleri de günahsız yaptılar. :)

Şimdi de gelmiş insanı ilahlaştırıyorsunuz diye laf ediyor.
Bir kere kendin önce Hristiyan literatüründe (Papa Gelasius I MS495–496 kataloğundan) Adem ile Havva'nın kitabını araştır. Bak bakalım orada Hz.Adem'e secde var mı yok mu?

Siz bu tür kitapları Kutsal Kitap muhtevasından silip attınız.
Read 9 tweets
14 Sep
Tevrat ve İncil'deki tahrifler metin bazında mıdır?

Yoksa sadece anlamsal kayıpları içeren bir tahrif midir?

Yoksa her ikisi de mi doğru?
Anket sonuçları böyle.
Benim görüşüm hem mana hem de metin olarak Tahrif edildi eski kitaplar. Şimdi Hz. Davud (as) kıssasını affınıza sığınarak yorumsuz aktarıyorum.
Read 4 tweets
13 Sep
Hz. Yusuf'un (as) kıssası daki önemli olaylar Mısır edebiyatında nasıl korunmuş anlatalım mı?

Mitolojinin tarihte yaşanmış gerçek olaylardan esinlendiğine bir örnek olacak. ImageImage
Kral, “Ben rüyamda yedi semiz ineği, yedi zayıf ineğin yediğini; ayrıca yedi yeşil başak ve yedi de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Eğer rüya yorumluyorsanız, rüyamı bana yorumlayın” dedi. Image
Peygamberlerin (asm) kıssalarının birçok kültürde efsanelere dönüştüğünden her zaman bahsetmekteyim.

Bu efsaneler elbette duru bir şekilde kıssa anlatımı içermez. Çünkü kulaktan kulağa oyunu gibi anlatanların ve zamanın tahrifatına uğramışlardır. Image
Read 33 tweets
13 Sep
Hz Musa (as) kıssasındaki şahıs adları olayların Mısır'da yaşandığını ortaya koyuyor.

#MahmutOzerVeMebistifa
Seküler tarihçiler, sözde araştırmacılar ve Twitter profları, Tevrat ve Kur'an-ı Kerim kıssaları Ortadoğu kökenli diye hep spekülasyon yaparlar.

Biraz sonra bu alimlerin (!) iddialarını gömeceğiz.
Müselselemize Sargon iddiasını gömerek başlayalım:
Akkadlı Sargon MÖ.24 ve 23.y.y.da, yani Hz.Musa'dan (as) çok önce yaşadı. Ancak;

Sargon'un hikayesinin Hz.Musa'dan (as) 900 sene kadar sonra; Neo-Asur ve Neo-Babil dönemlerinde (M.Ö. 709-539) yazıldığı tespit edilmiştir.
Read 17 tweets
12 Sep
Ortaçağ karanlıkları denen yaftalamaya sebep gerçekte cadılıkla uğraşanların yakılmasıydı.

Cadılık Kabala'dan beslenen putperest bir yaşam ve inanış biçimidir ve gerçek bir olgudur.

Bir sonraki müselselemiz, bu ilginç konu olsun öyleyse. Image
Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değildir. Özellikle Batı dünyasının dini konularda kendini izole etmesi ve herşeyi seküler bakış açısı ile değerlendirmeye başlamasından sonra birçok gerçek örtbas edilmiş oldu.
Kilisenin Batıda gelişme önünde engel olması ayrı bir gerçektir.

Ancak bu gerçek başka olguların gizlenmesine sebep olmuş ve yine dinin varlığı suçlanmaya devam edilmiştir.
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(