Yhteenveto niistä laeista, säädöksistä, julistuksista ja suosituksista, joita rikotaan, kun nykyisiä injektioita annetaan ilman täydellistä tiedonantoa, vapaata suostumusta, lahjuksin, painostaen, ja erityisesti, jos niitä pakotetaan tai vaaditaan perusoikeuksien, kuten..
oikeus työhön, liikkumisenvapauteen, terveydenhoitoon tai poistamisen uhalla:

1) Suomen perustuslaki 7 § Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen
finlex.fi/fi/laki/ajanta…
2) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 5 § Potilaan tiedonsaantioikeus, 6 § Potilaan itsemääräämisoikeus
finlex.fi/fi/laki/ajanta…
3) Oviedon sopimus (eli Euroopan neuvoston yleissopimus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla) 2 artikla Ihmisen ensisijaisuus, 5 artikla Yleissääntö finlex.fi/fi/sopimukset/…
4) Euroopan ihmisoikeussopimus 14 artikla Syrjintä finlex.fi/fi/sopimukset/…

5) Euroopan komission asetus ehdollisten myyntilupien antamisesta (EY) N:o 507/2006 // 4., 5. artiklat
eur-lex.europa.eu/legal-content/…
6) UNESCO:n kansainvälinen bioetiikan ja ihmisoikeuksien julistus // Artikla 6 Suostumus
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0…

7) Maailman lääkäriliiton Helsingin julistus - Eettiset periaatteet lääketieteellisessä tutkimuksessa // 9., 10., 25. & 37
laakariliitto.fi/laakariliitto/…
8) Suomen Lääkäriliiton Valtuuskunnan Eettiset Ohjeet (Lääkäriliitto) // IV ja V
laakariliitto.fi/laakarin-tieto…

9) Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2019 // 3.2. Tutkittavan kohtelu ja oikeudet tenk.fi/sites/default/…
10) CIOMS International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans // GUIDELINE 9
cioms.ch/publications/p…

11) Euroopan neuvoston parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselma 2361 (2021) // 7.3.1 ja 7.3.2
pace.coe.int/en/files/29004…
12) Euroopan neuvoston parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselma 2383 (2021) // 4., 5., 8.-10. ja 13.7
pace.coe.int/en/files/29348…

13) Nürnbergin säännöstö // 1.-5.
en.wikisource.org/wiki/Nuremberg…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Viisaat Miehet

Viisaat Miehet Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(