-جاوید نام "سپهبد جعفر قلی صدری" بنیانگذار و نخستین رئیس کمیته مشترک ضد خرابکاری، ریاست شهربانی کل کشور، در ۱۷ اسفند سال سیاه و تباه ۵۷ در زندان قصر اعدام شدند.
-جاوید نام "سرتیپ رضا زندی پور" دومین رئیس کمیته مشترک ضد خرابکاری، در سال ۱۳۵۳ توسط مجاهدین خلق ترور شدند.
-میهن پرست "سرتیپ علی اصغر ودیعی" سومین رئیس کمیته مشترک ضد خرابکاری، با وقوع توطئه ننگین ۵۷ از ایران خارج شدند.
-جاوید نام "سرتیپ جلال سجده ای" چهارمین رئیس کمیته مشترک ضد خرابکاری، رئیس ساواک زنجان، در ۲ دی سال تباه ۱۳۶۰ برابر رأی [بی]دادگاه ننگین انقلاب به اعدام محکوم شدند.
-میهن پرست "سرهنگ هرمز آیرم" پنجمین رئیس کمیته مشترک ضد خرابکاری، با انحلال ساواک از ایران خارج شدند.
.
پاینده ایران و جاوید شاه
#ننگ_و_نفرین_ابدی_بر_شورشیان_۵۷

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with pantea77

pantea77 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @pantea7711

27 Aug
راه خاندان ایران‌ساز پهلوی ادامه خواهد داشت. پهلویسم در تار و پود وجود ایران و ایرانی نفوذ کرده است و هرگز نابودشدنی نیست. جمهوری اشغالگر اسلامی فقط یک وقفۀ تلخ در راه شکوه و عظمت ایران بود و به زودی مسیر سربلندی ادامه پیدا خواهد کرد. پاینده ایران، #جاویدشاه
مانسل کنونی ایران باید آبروی ایران و ایرانی که در سال57 توسط عده‌ای خردباخته و روانپریش به باد رفت را دوباره بازسازی کنیم و در این راه اولین قدم سرنگون کردن رژیم خونخواری‌ست که اکنون بر جان و مال و حیثیت‌مان سایه افکنده و جلوی هر نوع پیشرفت ایران را در راه سربلندی و عزت گرفته است
. جمهوری اسلامی شاید نمایانگر سطح لیاقت و چهرۀ واقعی بخشی از ملت ایران در سال و پنجاه و هفت بوده ولی به طور قطع امروز نمی‌تواند به هیج وجه معرف ایرانیان و کشور با اصالت و کهن‌شان در جهان باشد‌.
Read 4 tweets
27 Aug
اقتصاد ایران در دوران پادشاهی پهلوی میرفت تا تبدیل به یک غول نوظهور اقتصادی شود و این مسئله یکی از نگرانی های کشورهای مختلف بود زیرا پادشاهی ایران قصد داشت به تدریج با استفاده از بحران اقتصادی آن سالها و سرمایه گذاری کمپانی های بزرگ در سراسر
جهان را از آن مردم ایران کند. یعنی میتوانستیم با کار کشورهای دیگر به ثروت و رفاه مردم خود اضافه کنیم!
برای نمونه در فرانسه با سرمایه گذاری در تاسیسات غنی سازی اورانیوم یورودیف توانستیم بخشی از این تاسیسات را تصاحب کنیم،
در آمریکا با خرید بخش عمده بزرگترین هواپیمایی جهان یعنی پان آمریکن توانسته بودیم بخش عمده ای از آن را تصاحب کنید،
در آلمان توانسیم بخشی از پولاد سازی کروپ آلمان و شرکت خودروسازی مرسدس آلمان را تصاحب کنیم،
Read 5 tweets
25 Aug
مقاله هیس
«سیروس شاملو» بهمراهِ دو برادرش و یک خواهرش که در طول حیاتشان از دوران کودکی از داشتن حمایتِ پدرشان بعلت ازدواج‌های مکرر و ارتباط‌های بسیارمتعددش محروم بودند ، پس از مرگِ پدرشان و در مقطع دریافت ارث با آیدا همسر آخر شاملو اختلاف پیدا کردند و سیروس شخصیتِ واقعیِ پدرش
«احمدشاملو » را برای اولین بار معرفی کرد . هرچند‌ هستند افرادی کاسهٔ داغ‌تر از آش که حتی سخنان فرزند شاملو را هم نمیپذیرند و لجوجانه شاملو را میپرستند . باید به این افراد گفت : اگر کسی انسانی پرستیدنی و محترم باشد باید قبل از همه برای خانواده و فرزندانش باشد و بعد برای اجتماع !!!
جای تأسف است مردمی شاملو را خدای شعر بدانند ولی حتی اطلاع ندارند شاملو شعرهایش را از شعرای فرنگی میدزدید و با کمی تغییر بنام خودش جعل می‌کرد ، فرزندش با بیاد آوردن خاطراتی تلخ از بی عاطفگیهای شاملو که حتی در فواصل بین عیاشیهایش یادش نمیامد فرزندانی هم دارد 👈🏽
Read 7 tweets
17 Aug
ملت ایران می‌توانند و باید شروع‌کنندۀ این خیزش آگاهی‌بخش در منطقه باشند و استعمار جهانی را سرانجام به زانو دربیاورند‌‌‌. ایران سرمشق مبارزات آزادیخواهانه خواهد شد و نام نسل کنونی ایران به عنوان سمبل شرافت انسانی در تاریخ جهان ثبت خواهد شد. پاینده ایران، جاوید شاه ImageImage
پادزهر این سم مهلک چیزی نیست جزباهویت شدن و میهنپرست شدن مردم خاورمیانه تا بوسیلۀ آن بتوانند دست هر متجاوزی رافوراً قطع کنندحکومت‌های دست‌نشانده درمنطقه هرگز خواهان این بیداری عمومی نیستندومأموریت دارندمردم رادرفقر ونکبت و خرافات نگه وهر خیزش ملی میهن‌‌پرستانه رادرنطفه خفه کنند
بعدازتکرار بیش از حد شکست‌های متوالی ساکنین خاورمیانه مخصوصاً ملت ایران از گلوبالیستها برهبری انگلیس،اکنون حتی ابراز تأسف‌های سیاستمداران مخالف جریان چپ و ملامت کسانی که مجری این نقشه‌های خانمانسوز بوده‌اند نیز نمی‌تواند مرهمی بر جان‌های خسته و آزردۀ مردم ستمدیده خاورمیانه باشد.
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(