۱/
مقاومتی که درقبال لغو اعدام میشود بیش از آنکه ریشه درعدالت خواهی و احقاق حق داشته باشد خصیصه اجتماعی و سیاسی دارد.درقلمرو حقوق فردی و آنچه که مربوط به روابط حقوق دوانسان،مرتکب جرم و زیان دیده و طبعا جامعه به عنوان حامی و مدافع حقوق زیان ده دیده میشود،مجازات اعدام هیچگونه اثری
۲/
غیر از اطفای آتش کینه و انتقام بازماندگان مقتول ندارد.جنبه دیگر مجازات،فلسفه اجتماعی آن یعنی صیانت جامعه درقبال بزهکاری و تحذیر و ترهیب بزهکاران است.قاتل به قتل برسد تاوسیله تنبیه دیگران وترس از کیفر مانع ارتکاب جرم گردد،وسیله و حربه ای که قدمت آن به تاریخ بشر میرسد همچنان که
۳/
قدمت قتل نفس به داستان هابیل و قابیل بر میگردد.طرفه اینکه عدم تاثیر و کارایی این حربه بر همگان روشن است ولی ضرورت اعدام همچنان بر افکار و عقاید چنگ انداخته است.
اگر قرار بود که ترس از اعدام مانع از ارتکاب قتل شود،باید این جرم در همان روزهای اولیه بشر محو میشد.ولی آمارها نشان
۴/
میدهد که هیچگونه رابطه ای بین ارتکاب قتل عمد و وجود یا عدم وجود مجازات اعدام موجود نیست.به عنوان مثال در جامعه فرانسه که از سال۱۹۸۱مجازات اعدام لغو شده ارتکاب قتل عمد افزایش نیافته،درحالیکه در امریکا که در برخی ایالتهای آن مجازات اعدام برقرار است میزان ارتکاب جرم رو به افزایش
۵/
است.بحث درباره اعدام موکول به بسیاری اصول مذهبی و اخلاقی است.بسیاری در سراسر جهان از اعدام حمایت میکنند در حالی که گروهی مصرانه مخالف آن هستند.تصور کنید از کودکی به شما بیاموزند گرفتن قصاص از کسانی که به شما یا کسانی که دوست دارید صدمه زده اند،حتی گرفتن زندگی مقصر حق شماست.
۶/
در مقابل فرض کنید در شرایط اجتماعی و فرهنگی زندگی میکردید که در آن قصاص و مقابله به مثل حداقل در حد قتل مجرم ناپسند و مذموم بود.بین این دو کدام یک را باید انتخاب کرد؟و چه کسی تصمیم میگیرد که کدام یک صحیح یا صحیح تر است؟
#نه_به_اعدام
#اعدام_نکنید

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Arash Sadeghi

Arash Sadeghi Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(