آیا دربرابر سرنوشتی که داستانش را دیگران نوشته‌اند و در بهترین حالت مارا بازیگران ساده آن می‌خواهند، سر فرود می‌آوریم و تسلیم می‌کنیم؟ یا می‌خواهیم با حضور و مداخله آگاهانه در سرنوشت خود، جایگاه شایسته در جهان اکنون و آینده بازیابیم؟
#میهن‌پرستی پاسخ ما به این پرسش بنیادی است./1
درروزگارسیاهی که چندسده پس از یورش وحکم‌رانی قبایل تازی در ایران، اساس ایران در معرض نابودی قرار گرفته بود و سخن‌گفتن از باززنده‌سازی ایرانِ ساسانی درسطح حکومت‌های محلی، محدود و بی‌اثر بود،حکیم خردمند توس #فردوسی با ندای #میهن‌پرستی برخاست و شاهنامه یعنی شاهِ نامه‌ها را آفرید./2
حکمت #ایران‌شهری که فردوسی را توش و توان برخاستن و نگاشتنِ ارجمندترین کتاب همه‌ دوران‌ها داد،‌ هرگز نمرده‌ است و نخواهد مرد.
چنانکه هرگز ناقص نبوده که نیازمند آموزه‌های بیگانگان باشد.
همچنانکه هرگز سنگ خارا نبوده که از نوزایی و نوآفرینی، مبتنی بر اقتضائات روزگار نو، بازایستد./3
پس حاکم شدن بر سرنوشت ایرانی و فراهم‌‌کردن دوای دردهایکنونی #ایران و سکوی پرتاب به آینده درخشان آن را در حکمت #ایران‌شهری، با نگرش انتقادی مبتنی بر اندیشه مدرن و کنش نوسازی(مدرنیزاسیون)می‌توان یافت. پیداست که اهریمنان بی‌بهره از افسانه یا افسون،‌دراین راه موانعی خواهند ساخت./4
ایران با وصف بهره‌مندی از آنچه خوبان همه دارند،‌ دشمنان فراوان دارد. اما دشمنان هرگز نتوانسته‌اند بی‌دستیاری فریبکاریِ دوست‌نمایان و خیانت انیرانیان و گرگان در لباس میش،‌ کاری از پیش ببرند. اصل درد و درمان ما هردو درونی است،‌ هرچند دشمنان بیرونی، بر دردهای بی‌درمان بیفزایند./5

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with محمدباقر طباطبایی

محمدباقر طباطبایی Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mbtabataba

9 Nov
هرکس دلی پاک و خردی استوار دارد، #ایران راگرامی می‌شمارد.گرامی داشتن والاترین فضیلت‌های انسانی،نیازمند توجیه فایده‌انگارانه نیست،که اگر فایده‌ای عملی از آن برنیامد یانتوانستی بفهمی که چه فایده‌ای دارد، کنارش بگذاری. گنجینه فضیلت‌های انسانی را باید پرستاری کرد، به‌ننگ یا به‌نام/1
نمی‌توان گفت که نیکوبودن، یعنی گفتار و پندار و کردار نیک داشتن،‌ گاهی خوب است، بد. بنابراین نمی‌توان زادگاه و خاستگاه نیکویی مطلق در جهان را، یعنی #ایران را گاهی از دل و جان دوست داشت و گاهی نه. هرکس به نیکویی در جهان ایمان دارد،‌ ایران را پرستاری می‌کند، به‌ننگ یا به‌نام/2
کسانی که از این فضیلت بی‌بهره‌اند و مطلق نیکویی را نمی‌توانند بیابند،‌ چه ساکت باشند چه همانند اهریمنان انیران، بر ضد اساس ایران بشورند، هرگز چشمشان به حکمت روشن نخواهد شد،‌ و از خرد استوار و دل پاک بی‌بهره خواهند ماند. و این ویژه زمانی خاص نیست، همواره چنین بوده و خواهد بود./3
Read 5 tweets
8 Nov
حکمت به‌معنای بینش و آگاهی،‌درمیان ایرانیان جایگاهی والادارد
گذشتگان ما بیهوده به‌کسی لقب حکیم نمی‌بخشیده‌اند.نه همچون اکنون که هر خرچسونه‌ای را علامه و متأله و فیلسوف می‌نامند.درگذشته(قبل از قاجار)وقتی به‌کسی می‌گفتند"حکیم"،مقصودشان این بوده که او برحکمت #ایران‌شهری آگاه است./1
بی‌معنا شدن الفاظ و القاب و بخشیدن بی‌حساب و کتاب آن به بی‌هنران و بیهوده‌کاران و ژاژخایان، از وقتی باب شد که در ذهن و زبان ایرانی، خرد #ایران‌شهری به‌فراموشی افتاد. اینک وقت آن است که بازگردیم و معنای اصلی "حکمت" و "حکیم" را در ذیل مفهوم و کنش رفیع #میهن‌پرستی بازیابیم./2
"حکیم" به فردوسی می‌گفته‌اند و نظامی. سایر شاعران را هرچند دم از حکمت می‌زده‌اند و گاه سخن حکیمانه می‌سروده‌اند، حکیم ننامیده‌اند، زیرا که "حکمت" و خرد و بینش، در نظر ایرانیان، پیوند راستین و استوار داشته‌ است با میزان توجه و دل‌بستگی و آگاهی بر داستان‌های #ایران‌شهری /3
Read 5 tweets
7 Nov
#میهن‌پرستی علاوه بر آنکه"آگاهی و دانش"انسانی و ایرانی است، عنوانی است عام بر سامانه‌ای هدف‌مند از کنش‌های راهبردی ساختن ایران و ارتقای تراز کیفی زیست در این سرزمین.بنابراین واقعی شدن آن نیازمند دانش، سرمایه انسانی،اجتماعی واقتصادی، مهارت فناورانه و درست‌کاری و درست‌اندیشی است./1
پس هر اقدامی یا برنامه‌ای که سبب شود مردم صاحب سرمایه و دانش و مهارت از ایران بگریزند و به ناکجاها پناه ببرند، ضد میهنی است و در زمره اقدامات ستیزه‌جویانه با ایران است. هرگونه ایجاد تنگنا در ایران و گشودن بازار هدف در سرزمین‌های بیگانه، میهن‌ستیزانه است./2
پیداست که اقدامات و برنامه‌های میهن‌ستیزانه، با حمایت شبکه‌ای از نیروهای نفوذی و فعال انجام می‌شود که از نهادهای امنیتی بیگانگان دستور می‌گیرند. پانطورک‌‌های دویست دلاری نمونه‌های رسوا و برملای آنند،‌ و مدیران حکومتی مأمور به انسداد توسعه،‌ نمونه‌های مخفی و رده‌بالای آن./3
Read 5 tweets
4 Nov
#رشتو
#میهن‌پرستی همان #زمینه‌گرایی نیست.

صبوحی می‌کند تکلیف، کز می کام بردارم
چو گردون سبحه را از کف گذارم، جام بردارم
زمین‌گیرم چنان بر خاک کوی او، که پهلو را
نشد چون نقش پا، از بسترِ آرام بردارم
(حزین لاهیجی)/1 از 10
اگر واژه و مفهوم #میهن‌پرستی را در سپهر اندیشه و خرد انتقادی، فهم نکنیم، چه‌بسا آن را با زمینه‌گرایی، آن‌گونه که در مباحث دانشگایی علوم اجتماعی و شهرسازی و مشابه اینها رایج شده،‌اشتباه بگیریم. در این‌صورت پرستاری میهن، ممکن است به انجماد در گذشته و پاسداری از سنت، فروکاهد./2
و اگر توجه کنیم که اندیشه و خرد #ایران‌شهری در سپهر اندیشه و خرد انتقادی مدرن قابل تعریف و توسعه است،‌ از دام آن اشتباه مهلک ضدّ پویایی رسته‌ایم، ضمن آنکه #میهن را، نه فقط در گذشته تاریخی و باستانی، بلکه در اکنون و آینده آن خواهیم دید و شناخت و پرستاری کرد./3
Read 10 tweets
3 Nov
داستانی پر آب چشم:
موردی خاص از اقدام نهادهای ضدمیهنی
و لزوم کنش‌گری برپایه #میهن‌پرستی مدرن(خردورزی انتقادی)
یکی بدسگال و یکی ساده دل
سپهبد بهرچاره آماده دل
همی جست آن روز تاشب زمان
نه آگاه دژدار از آن بدگمان
به بیگانه بر مهر خویشی نهاد
بداد از گزافه سر و دژ بباد
(فردوسی)/1 از12
در بیست و هفتم مهرماه 94 و سپس شانزدهم اسفندماه 95، شورایعالی شهرسازی و معماری کشور، متنی را تصویب (و اصلاح) کرد که بر اساس آن محدوده های تاریخی 168 شهر کشور تصویب و در دهم خردادماه 1396 با رویکردهای حقاطت و احیای محدوده های تارخی-فرهنگی کشور برای این مناطق، ابلاغ شد. /2
همانگونه که مشاهده می‌شود،روندهای قانونی طی شده و نام و عنوان زیبا و فریبنده ای هم برایش انتخاب کرده اند. اما واقعیت چیز دیگری است:
این محدوده ها، محلات هدف بازآفرینی شهری (درواقع پیشگیری از توسعه و زمینه سازی برای ویرانی و گسترش فقر و نهایتا زدودن تاریخ از سرزمین) شدند./3
Read 12 tweets
2 Nov
آیا نظریه، فناوری است؟
#رشتو
درباره #میهن‌پرستی و #خرد_ایران‌شهری
بده تا روم بر فلک شیرگیر
بهم بر زنم دام این گرگ پیر
بیا ساقی آن می که حور بهشت
عبیر ملایک در آن می سرشت
بده تا بخوری درآتش کنم
مشام خرد تا ابد خوش کنم
بده ساقی آن می که شاهی دهد
به پاکیّ او دل گواهی دهد
(حافظ)/1از9
بسیار شنیده‌ایم که به‌هنگام سخن‌گفتن استادان پرگو و گاه‌کم‌خرد، لابلای بازگویی بدیهیات تکراری،درباره ی نظریه توسعه نیز سخن گفتگو می‌کنند و می‌گویند که ما لازم نیست چرخ را اختراع کنیم و می توانیم از اختراعات دیگران استفاده کنیم. و مقصودشان از اختراعات دیگران، نظریه هایشان است./2
این واگویه پرت، بیشتراز آنکه یک مثال مخلّ به‌معنا و مقصود باشد،‌ بداهه‌گویی بی‌معنایی است که نشان‌ می‌دهند تا چه‌اندازه آدمی ممکن است در چرندبافی مهارت یابد که حتی برای آن نیاز به ساخت و پرداخت عبارات تازه هم نداشته باشد. توهم پشتیبان این سخن،‌ کهن است؛ ناصرالدین‌شاهی است!/3
Read 10 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(