این کلیپ به افشای پشت پرده دادگاه آبان ۹۸ می‌پردازد که قرار بود دادگاهی باشد در جهت احقاق حق خانواده‌های داغدار کشته شدگان آبان ۹۸ توسط دیگر دشمنان مردم رنجدیده ایران به نام مجاهدین خلق و در همکاری کامل با رژیم به مکانی جهت قدرت نمایی این گروه بدل شد.
#آبان_ادامه_دارد
در پایان، این گروه ضد ایران و ایرانی، خانواده‌های داغدار را مورد سو استفاده خود قرار داده و با بی‌حرمتی به پرچم شیر و خورشید که نماد ملی و میهنی ایرانیان است، احساسات مردم ایران راجریحه‌دار کردند.
براندازنماها و عوامل رژیم زیر ذره بین ستاد افشاگری مزدوران برون مرزی رژیم هستند

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with 👑جاوید خاندان پهلوی👑 CaspianSea#من یک کاوه هستم

👑جاوید خاندان پهلوی👑 CaspianSea#من یک کاوه هستم Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(