A #Konkani poem about attack of the Portuguese on Divāḍī̃ island, Goa in the 16th century-

अमाशेचीं रातिं काळीं,
वीस बावीस पुर्तुगालीं,
कोयतीं पारय कुराडीं,
घेवन आयलें दिवाडीं.

amāśecī̃ rātĩ kāḷī̃,
vīs bāvīs purtugālī̃,
kōytī̃ pāray kurāḍī̃,
ghēvn āylɛ̃ divāḍī̃.

1/n
@ragiing_bull @riteshraikar @thefearlesssoul @KonkaniLearn @avinashpai @bhaangarbhuin @teaaddictaby @r_prabhu72 @PrakashWKamatPK @adheesh1 उजो लायलो सोबीत देवळांक,​
जनांगेल्यो मनाक-मानाक​,
फिरंग्यान हर्शान उडकीं मारलीं,
हातांत फेणिये कुपीं धरलीं.

uj̈ɔ lāylɔ sobīt devḷā̃k,​
janā̃gelyo manāk-mānāk​,
phirãgyān harśān uḍkī̃ mārlī̃,
hātānt pheṇiye kupī̃ dharlī̃.

2/n
@ragiing_bull @riteshraikar @thefearlesssoul @KonkaniLearn @avinashpai @bhaangarbhuin @teaaddictaby @r_prabhu72 @PrakashWKamatPK @adheesh1 जेजू दुतू जगूं जगूं,
सैतान पिशच मरूं मरूं,
पाद्रीं वरवीं जयजयकारुं,
रातिभर उठलो घोश अपारुं.

jej̈ū dutū jagū̃ jagū̃,
saitān piśac marū̃ marū̃,
pādrī̃ varvī̃ jayajaykārũ
rātibhar uṭhlɔ ghoś apārũ

3/n
@ragiing_bull @riteshraikar @thefearlesssoul @KonkaniLearn @avinashpai @bhaangarbhuin @teaaddictaby @r_prabhu72 @PrakashWKamatPK @adheesh1 देवळां सगळीं लासून गेल्लीं,
बिंबां पाशाणीं अनाथ पडलीं,
भांगर शिंगार फिरंग्यान व्हेल्लीं,
वांगडीं सगळीं नश्ट केल्लीं.

dɛvḷā̃ sagḷī̃ lāsūn gellī̃,
bĩbā̃ pāśāṇī̃ anāth paḍlī̃,
bhāṅgar śiṅgār phiraṅgyān vhellī̃,
vāṅgḍī̃ sagḷī̃ naśṭ kellī̃.

4/n
@ragiing_bull @riteshraikar @thefearlesssoul @KonkaniLearn @avinashpai @bhaangarbhuin @teaaddictaby @r_prabhu72 @PrakashWKamatPK @adheesh1 जाल्लो आदेशाचीं पालन​,
अनभावर्थींक केल्लें पीडन​,
बांदलें थिंगा इगर्ज व्हडलीं,
क्रिस्तांव धर्म स्थापीत जाल्लीं.

j̈āllɔ ādeśācī̃ pālan​,
anabhāvarthīṅk kɛllɛ̃ pīḍan​,
bāndlī̃ thiṅgā igarj̈ vhaḍlī̃,
kristā̃v dharm sthāpīt j̈āllī̃.

5/n
@ragiing_bull @riteshraikar @thefearlesssoul @KonkaniLearn @avinashpai @bhaangarbhuin @teaaddictaby @r_prabhu72 @PrakashWKamatPK @adheesh1 तेंच चक्र घूंवन पडलें,
वरवधुच्या माथ्याचेर​,
सुमार बारा आदेश लागलें,
हिंदू विवाहांचेर.

tē̃ċ ċakra ghū̃vn paḍlɛ̃,
varavadhucyā māthyācer​,
sumār bārā ādēś lāglɛ̃,
hindū vivāhāñcer.

6/n
@ragiing_bull @riteshraikar @thefearlesssoul @KonkaniLearn @avinashpai @bhaangarbhuin @teaaddictaby @r_prabhu72 @PrakashWKamatPK @adheesh1 भट्टान लग्नाक वचूं नज​,
तांकां थंय आपोंव नज​,
मंत्र स्तोत्र वाचूं नज​,
गारण्यें सगळें घालूं नज​.

bhaṭṭān lagnāk vacū̃ naj̈a​,
tāṅkā̃ thãy āpō̃u naj̈a​,
mantra stōtra vācū̃ naj̈a​,
gāraṇyɛ̃ sagḷɛ̃ ghālū̃ naj̈a​.

7/n
@ragiing_bull @riteshraikar @thefearlesssoul @KonkaniLearn @avinashpai @bhaangarbhuin @teaaddictaby @r_prabhu72 @PrakashWKamatPK @adheesh1 मांगळीक पूजा करूं नज​,
गायन नर्तन नांचूं नज​,
धोल मृदुंग वाजूं नज​,
वरयात्रा काडीं नज​.

māṅgḷīk pūjā karū̃ naj̈a​,
gāyan nartan nāñcū̃ naj̈a​,
dhōl mr̥duṅg vājū̃ naj̈a​,
varayātrā kāḍī̃ naj̈a​.

8/8

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with koṅkaṇabhāso

koṅkaṇabhāso Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @konkanabhaso

24 Nov
Basic Konkani vowels - [ə ɵ a i u e ɛ o ɔ] (9 in number)

Basic Marathi vowels - [ə a i u e o] (6 in number)

Basic Gujarati vowels - [ə a i u e ɛ o ɔ] (8 in number)

1/n
Pronounciation in Konkani-

ə - अ
ɵ - अ (pronounced between ə & o)
a - आ
i - इ
u - उ
e - ए
ɛ - ऍ (like 'a' in apple) (present in native words)
o - ओ
ɔ - ऑ (like 'a' in all) (present in native words)

Konkani also has stress vowels i̠ u̠ (ई ऊ) apart from basic vowels.

2/n
Pronounciation in Marathi-

ə - अ
a - आ
i - इ
u - उ
e - ए
ɛ - ऍ (like 'a' in apple) (used only for English words)(not native)
o - ओ
ɔ - ऑ (like 'a' in all) (used only for English words)(not native)

Marathi also has stress vowels i̠ u̠ (ई ऊ) apart from basic vowels.

3/n
Read 4 tweets
23 Nov
Here is a map I made to show the various dialects of #Koṅkaṇī language. Image
@riteshraikar @ragiing_bull @ajaydiv @QwErTyKuMaAr @avinashpai @maroorpandu @SagirAhmed98 @adheesh1 @aryaman2020 @KonkaniLearn *Kārwārī Koṅkaṇī also includes dialects spoken by GSB's, SB's, CSB's, Daivagna's, Shet's with minor variations in and around Kārwār.
@riteshraikar @ragiing_bull @ajaydiv @QwErTyKuMaAr @avinashpai @maroorpandu @SagirAhmed98 @adheesh1 @aryaman2020 @KonkaniLearn In some classifications Goan dialects like Bārdesī, Sāṣṭī, Antrujī & Kũḍbī/Kuṇbī are considered Central dialects. But on linguistic grounds Bārdesī, Kũḍbī/Kuṇbī and Antrujī are northern dialects, Sāṣṭī is a southern dialect.
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(