Osmanlı Torunları

"...  Niye genç Osman’ın torunuyum diyemiyorsun?

Çünkü ; Onu bir ay geceli̇ gündüzlü tecavüz ettikten sonra boğanlar senin dedelerindi!....
Ben Türk’üm diyemezsin.

Çünkü sen Türk değilsin.

Sen ne dersin. Ancak ve ancak ben Osmanlı torunuyum dersin.

İyi̇ de, Osmanlının içinde Kavm-i̇ Sadika dedikleri, Ermeniler de ben Osmanlının torunuyum diyor, senin gibi,
Kavm-i̇ Neci̇p dedikleri Araplar da , ben Osmanlının torunuyum diyor, senin gibi,

Genç Osman' ; boğan, tecavüz eden Yeniçerilerin torunları da, ben Osmanlının torunuyum diyor, senin gibi.
Sırp, Hırvat,Rum,Rus, Vezirlerin, Paşaların Sadrazamların çocukları, torunları da ben Osmanlının torunuyum diyor, senin gibi.

Anadolu'da 100.000 Türkmen'in başını kestirerek kuyulara dolduran Hırvat Sadrazam kuyucu Murat'ın çocukları da ben Osmanlının torunuyum diyor, senin gibi
Ama! Bunlardan hiç birisi ben Türküm diyemiyor, senin gibi.

Çünkü bunların hiçbirisi de Türk değildi, tıpkı senin gibi.
Sen; Ben Osmanlının torunuyum derken; kendi̇ oğlu Mustafa'yı ve torunlarını gözünü kırpmadan öldüren, Anadolu'da hakkını arayan Türkmenleri, Hırvat Sadrazamı kuyucu Murat marifetiyle kafalarını kestirerek kuyulara doldurtan, zamanında Türkçe,+++
++Rumca ve Hırvatçanın ortak dil olarak kullanıldığı devlette görev almak ve yükselmenin tek şartının Müslüman ve Türk olmamak olduğu dönemin Padişahı Kanuninin torunuyuz der, adını da her yerlere verirsiniz.
Ya da; Mısıra sefere giderken Anadolu'da 40.000 Türkmen'i kılıçtan geçiren, halifeliği aldıktan sonra, Arap Eşari din adamlarını yurdumuza getirerek, akla dayalı matüridi inancımızı ortadan kaldıran,+++
++Doğu da baba Kurthan gibi Türk aşiretlerinin adını baba kürdi̇ diye değiştirerek ve ilk defa o bölgemize Kürdistan diyen, Alevi̇ Sünni, Türk Kürt bölünmesini yapıp o gün bugündür kardeş kanı dökülmesinin baş sorumlularından olan Yavuz Sultan Selim'in torunuyuz dersiniz.
İsmini de her yere kutsal bir şeymiş gibi verirsiniz. Çünkü aynı çizgidesiniz, onların izindesiniz.

Onlar Türk milletine ne yaptılarsa, nasıl baktılarsa siz de aynısını yapmak için yanıp tutuşuyorsunuz.
Ama! Sultan II Osman’ı yani̇ “Genç Osman'ı hiç tanımazsınız. Onun torunu da değilsiniz, onun adını da öyle her yere veremezsiniz.

Çünkü; O Türkçü idi.
çünkü o Avrupalıların 168 yıl sonra Fransız ihtilali ile görebildikleri millet gerçeğini, O, 1621 yılında dünya gündemine sokmaya çalışıyordu.

O sanki̇ Türk aydınlanmasını sağlamak istiyordu.

Eğer başarsaydı, Osmanlı devleti̇, çağın ilerisinde bir zihniyet temsilcisi olabilirdi
Peki̇ ne yapmak istiyordu Genç Osman ?

-Öncelikle “soysuz Yeniçerileri yok edip, yerine Anadolu Türk'ünü doldurmak.

-Dönme ve devşirmelerin kökünü kurutmak.
-Fitne kaynağı yabancı kadınlarla dolu haremi ortadan kaldırıp, saraya Türk'ten başka kadın sokmamak

-Devlet merkezini Türklüğün bağrına, Anadolu'ya taşımak.

-Din adamlarını devlet işlerine karıştırmamak.

-Saray geleneklerini, kıyafetlerini, eskiyen kanunları değiştirmek.
Yalnız genç Osman'ın bu düşünceleri̇, soysuz Yeniçeriler tarafından öğrenilmişti.

Bunun üzerine o soysuzlar hem Padişah, hem halifeleri olan genç Osman'ı yakalayıp orta cami̇ avlusuna getirdiler.
Sonra da çırıl çıplak soyup bir at arabasına bindirerek, çok çirkin hareketlerle Yedikule Zindanlarına götürdüler.

Zindanda gerçekten çok çirkin hareketlerde bulunarak çirkin tecavüzlerde bulundular.

Daha sonra boğazına ip takarak öldürdüler.
Genç Osman’ın 1621’de yapmak isteyip de yapamadıklarının tamamını

Büyük Atatürk 302 yıl sonra gerçekleştirdi.

Atatürk bu yaptıkları ile Genç Osman’ın da intikamını almış oluyordu.
Şimdi o gün genç Osman’a kimler şerefsizce saldırarak o şerefsizlikleri yaparak canını almışlarsa, bu gün de; Büyük Atatürk’e şerefsizce saldıranlar, o şerefsizlerin şerefsiz köksüz torunlarıdır..."

Muzaffer KILIÇ paylaşımından alınmıştır.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with DEDE KORKUT 🇹🇷

DEDE KORKUT 🇹🇷 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Gok_Budun2

25 Nov
Türklerin Anadolu'da MÖ’den beri varlıklarını yabancı kaynaklar onaylayıp İSKİTLRİ TÜRK kabul ederken içimizdeki İngiliz işbirlikçisi devşirmeler bizi kendi yurdumuzda işgalci durumuna düşürmektedir. 1071 yalanını milat almakta ısrar eden mankurtlara ithaf olunur… Image
Roma Ordusundaki Lejyonlardan biri İSKİT LEJYONU : IV SCYTHICA

Kuruluş tarihi ve kuran : MÖ 42 Marcus Antonius.
Ana Lejyon : MS 68'den MS 5.yy kadar Zeugma - Gaziantep

Terhis tarihi : MS 400 olmasına rağmen 5.yy'a kadar aktif idi.

Sembolü: Oğlak. Image
Anadolu'dan asker kaydetmiş olan diğer Roma lejyonları şunlardı:

Legio IV Flavia, Legio XIV Gemina, Adiutrix adını (=cognomenini) taşıyan I ve II numaralı lejyonlar, Legio X Gemina, Legio IV Scythica, Parthica adını taşıyan I ve III numaralı lejyonlar. Image
Read 35 tweets
24 Nov
KÜRT ALEVİSİ YOKTUR..!

Bugün PKK politikalarıyla “Alevi Kürt” veya “Kürt Alevisi” gibi terimlerle anlatılan kesim; öz be öz Türk’tür.

1501 yılında, Anadolu’dan giden Türkmenler, İran’da Safevi Devleti’ni kurdular.
1- Bu devleti daha 15 yaşında kuran Şah İsmail, Hatayi mahlasıyla şiirler yazıp deyişler söylüyordu. O, bugün bile Anadolu Alevileri için çok kutsal bir kişiliktir. Cem törenlerinde Hatayi’nin üç nefesi okunmazsa tören yürütülemez.
2-Şah İsmail, İran’daki devleti, Anadolu’da bulunan şu Türkmen boylarının yardımı ile kurmuştur:
Read 38 tweets
23 Nov
"Biz şapka devrimi yaparken Almanlar Mercedes'i, BMW'yi üretiyordu." diyorlar; oysa Almanlar 200 yıllık birikimle üretiyorlardı o otomobilleri. Benz ilk otomobilini 1885'te tanıttı.

300-400 yıllık geri kalmışlığın faturasını Cumhuriyet'e çıkarıyor çapsızlar. +++
++Almanya sanayi devrimi yaparken, Kant, Niçe, Marx gibi düşünürleri, Bach, Beethoven gibi müzisyenleri, Kafka, Goethe gibi yazarları yetiştirirken, dedelerimiz okumayı bile bilmiyordu. Matbaa bile yoktu uzun süre+++
++Oysa sultanlar, hiç de cahil adamlar değildi fakat halkın cehaleti, tek adam iktidarları için nimettir. Cumhuriyet'e dil uzatmakla görevli olanlar konuşmaz bunları.

Tarihi yargılamak yerine ibret almak, dersler çıkarmak, hataları ayıklamak hepimizin görevi.
Read 9 tweets
23 Nov
Baksı Dansı

İptidai Şamanizmde Şaman ile tabibin aynı şahıs olduğu kabul görür. Doğu Türkistan Türkleri, Yakutlar gibi, erkek şamana oyun derler. Kırgız-Kazaklarda şaman yerini tutan ve onun ödevlerini uygulayan kişiye baksı (görücü, gören, bakan) ya da bahşı denir.
Türklerde müzik ve dansla tedavi basit bir hekim işi değil, sosyokültürel ve spritüel bir fenomendir. Baksı veya Kam adı verilen tedaviciler, Türk kültürü ve günlük yaşayışında çok eski zamanlardan beri yer almaktadır.
Bu kimseler toplumlarında tedaviciliğin yanı sıra birçok başka işlevi üstlenmişlerdir. Baksı, icra ettiği müzik, ritim ve danslarla bir sanatçı gibi görünür, ama o trans içinde sezgi bilgisinden bahsettiği için medyumdur.
Read 21 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(