#میهن‌پرستی همان هوشیاری است
میهن تاب ضربه‌هایی را که دشمنان آگاهانه بر بنیادهای آن وارد می‌کنند،‌ بدون مراقبت هوشیارانه و مداوم نخواهد داشت.
در گذشته دشمنان ایران،‌ با یورش و کشتارهای وسیع خواستند #ایران را نابود کنند و نتوانستند،‌ و این بار با چراغ آمده تا گزیده‌تر برد کالا/1
زیست‌بوم سرزمین را با مهندسی ویرانی،نابود کردند. دانش و تجربه انباشته بهره‌گیری پایدار از منابع طبیعی سرزمین،‌ در هیاهوی مافیای آب و سدّ و صادرات، از میان رفت.
بنیادهای اخلاقی روابط اجتماعی را گسیختند. خیانت و ناجوانمردی و دست‌درازی و بی‌اعتمادی، رواج عمومی و خطرناک یافت./2
در گام بعد،‌ بنیادهای دیگر را نشانه گرفتند:
از توان زبان ایرانی در مراودات فرهنگی و سیاسی جهان کاستند و انبوه واژگان و تعابیر بیگانه را بر آن جاری ساختند
و با نام‌گذاری قومیتی بر مردمان ایران( پناه‌جوی کرد،‌فعال عرب،تاجر ترک و...) پیوندهای عمیق ملی را سست و ملت را تفکیک کردند./3
وقت است که هوشیارشویم
هنگام آن رسیده‌ که بدانیم آنچه در معرض نابودی است،‌همه هستی ماست.ما فقط در معرض خطر فقر وخشکسالی وبی‌آبی ودزدی وگرسنگی نیستیم.خطر واقعی و بزرگی که ما را تهدید می‌کند،"بی‌همه‌چیزی"یعنی کنده‌شدن از میهن و آویزان شدن در جهان است.
#میهن‌پرستی همان هوشیاری است/4
از جمله سامانه‌هایی که با شبکه‌سازی انیرانیان روم وتوران،دردهه‌های اخیر،هزاران آسیب دید، شهر و معماری ایرانی است.حکمت #ایران‌شهری معماری ایران که در هزاران سال پرورده وآزموده‌شده بود، در پای شهوات معماران ژیگول آنوسی و حرامیان جایزه آقاخان و برکشیدگان بیگانه‌پرستان، قربانی شد./5

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with محمدباقر طباطبایی

محمدباقر طباطبایی Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mbtabataba

25 Nov
کتاب"ترانه وطنی"( 1326 قمری 1287 خورشیدی) از ادیبی تبریزی و مشروطه‌خواه به‌نام طیّب که در ابتدا آن مثنوی میهن‌پرستانه سروده و سپس با متنی استوار وبیانی شدید،‌با هواداری از مشروطه،مشروعه‌خواهان را درمیدان استدلال به‌خاک هلاک انداخته است.
منتخبی از ابیات مثنوی در توییت‌های بعدی/1
خاک عالم بر سر ما ابلهان
خصم بیدار است و ما ها خفتگان
گر شجاعی، جنگ‌جو با دشمنان
دشمنان را دور کن از خانمان
دشمنان خانگی در خانمان
دشمنی افکنده بین دوستان
دشمنی افکند و دعوا و نفاق
در میان ملت با اتّفاق
تا رسد خود بر مراد خویشتن
یا دهد بر باد خاک این وطن
/2
دشمن خود را برو بهتر شناس
گرچه آید مر ترا در هر لباس
...
گر ترا می‌بود علم مملکت
پس نیفتادی چنین در مهلکت
...
مهر روشن از میان شد چون نهان
شب پره بازی‌گر آید در میان
انجمن سازید هان ای دوستان
خیر و شر خود بخوانید اندر آن
انجمن یعنی محل اعتماد
انجمن یعنی که جای عدل و داد
.../3
Read 4 tweets
24 Nov
گروهی نادان گمان می‌کنند هرکه از #میهن‌پرستی بگوید،ازهمه آنچه هم‌اکنون در این سرزمین جریان دارد،‌ خوشنود است و آنها را نیکو می‌شمارد.
جمعی از هواداران خردگریز وضع موجود نیز، میهن‌پرستی را به حمایت بی‌چون و چرا از تمامی"آنچه هست"تحریف می‌کنند.
اما واقعیت،درست ضدّ این توهمات است./1
شکاف میان آنچه میهن‌پرستان راستین برای میهن شایسته می‌شمارند با آنچه در واقعیت کنونی جاری است،عمیق است.مامی‌دانیم میراث‌داران چه گوهرهای گرانبهایی هستیم،و ازاین تغابن که خزف،بازار گوهران شکسته،‌ دل‌خونیم.جایگاه شایسته‌ای که ما برای میهن می‌خواهیم،‌ بسی رفیع‌تر از تصورات شماست./2
ما #ایران را دل گیتی و حیات‌بخش جهان می‌دانیم و حماسه ملی و تاریخ ایران را بازگویی و بازنمایی همان حیات بخشی می‌شماریم. می‌دانیم که گرگان بی‌افسون و کفتاران بی‌افسانه،اگر قفس بدرند، دل گیتی را می‌شکافند و مرگ را بر جهان مستولی می‌کنند.ما #میهن‌پرستیم چون زندگی جهان را خواهانیم./3
Read 4 tweets
13 Nov
آیا دربرابر سرنوشتی که داستانش را دیگران نوشته‌اند و در بهترین حالت مارا بازیگران ساده آن می‌خواهند، سر فرود می‌آوریم و تسلیم می‌کنیم؟ یا می‌خواهیم با حضور و مداخله آگاهانه در سرنوشت خود، جایگاه شایسته در جهان اکنون و آینده بازیابیم؟
#میهن‌پرستی پاسخ ما به این پرسش بنیادی است./1
درروزگارسیاهی که چندسده پس از یورش وحکم‌رانی قبایل تازی در ایران، اساس ایران در معرض نابودی قرار گرفته بود و سخن‌گفتن از باززنده‌سازی ایرانِ ساسانی درسطح حکومت‌های محلی، محدود و بی‌اثر بود،حکیم خردمند توس #فردوسی با ندای #میهن‌پرستی برخاست و شاهنامه یعنی شاهِ نامه‌ها را آفرید./2
حکمت #ایران‌شهری که فردوسی را توش و توان برخاستن و نگاشتنِ ارجمندترین کتاب همه‌ دوران‌ها داد،‌ هرگز نمرده‌ است و نخواهد مرد.
چنانکه هرگز ناقص نبوده که نیازمند آموزه‌های بیگانگان باشد.
همچنانکه هرگز سنگ خارا نبوده که از نوزایی و نوآفرینی، مبتنی بر اقتضائات روزگار نو، بازایستد./3
Read 5 tweets
9 Nov
هرکس دلی پاک و خردی استوار دارد، #ایران راگرامی می‌شمارد.گرامی داشتن والاترین فضیلت‌های انسانی،نیازمند توجیه فایده‌انگارانه نیست،که اگر فایده‌ای عملی از آن برنیامد یانتوانستی بفهمی که چه فایده‌ای دارد، کنارش بگذاری. گنجینه فضیلت‌های انسانی را باید پرستاری کرد، به‌ننگ یا به‌نام/1
نمی‌توان گفت که نیکوبودن، یعنی گفتار و پندار و کردار نیک داشتن،‌ گاهی خوب است، بد. بنابراین نمی‌توان زادگاه و خاستگاه نیکویی مطلق در جهان را، یعنی #ایران را گاهی از دل و جان دوست داشت و گاهی نه. هرکس به نیکویی در جهان ایمان دارد،‌ ایران را پرستاری می‌کند، به‌ننگ یا به‌نام/2
کسانی که از این فضیلت بی‌بهره‌اند و مطلق نیکویی را نمی‌توانند بیابند،‌ چه ساکت باشند چه همانند اهریمنان انیران، بر ضد اساس ایران بشورند، هرگز چشمشان به حکمت روشن نخواهد شد،‌ و از خرد استوار و دل پاک بی‌بهره خواهند ماند. و این ویژه زمانی خاص نیست، همواره چنین بوده و خواهد بود./3
Read 5 tweets
8 Nov
حکمت به‌معنای بینش و آگاهی،‌درمیان ایرانیان جایگاهی والادارد
گذشتگان ما بیهوده به‌کسی لقب حکیم نمی‌بخشیده‌اند.نه همچون اکنون که هر خرچسونه‌ای را علامه و متأله و فیلسوف می‌نامند.درگذشته(قبل از قاجار)وقتی به‌کسی می‌گفتند"حکیم"،مقصودشان این بوده که او برحکمت #ایران‌شهری آگاه است./1
بی‌معنا شدن الفاظ و القاب و بخشیدن بی‌حساب و کتاب آن به بی‌هنران و بیهوده‌کاران و ژاژخایان، از وقتی باب شد که در ذهن و زبان ایرانی، خرد #ایران‌شهری به‌فراموشی افتاد. اینک وقت آن است که بازگردیم و معنای اصلی "حکمت" و "حکیم" را در ذیل مفهوم و کنش رفیع #میهن‌پرستی بازیابیم./2
"حکیم" به فردوسی می‌گفته‌اند و نظامی. سایر شاعران را هرچند دم از حکمت می‌زده‌اند و گاه سخن حکیمانه می‌سروده‌اند، حکیم ننامیده‌اند، زیرا که "حکمت" و خرد و بینش، در نظر ایرانیان، پیوند راستین و استوار داشته‌ است با میزان توجه و دل‌بستگی و آگاهی بر داستان‌های #ایران‌شهری /3
Read 5 tweets
7 Nov
#میهن‌پرستی علاوه بر آنکه"آگاهی و دانش"انسانی و ایرانی است، عنوانی است عام بر سامانه‌ای هدف‌مند از کنش‌های راهبردی ساختن ایران و ارتقای تراز کیفی زیست در این سرزمین.بنابراین واقعی شدن آن نیازمند دانش، سرمایه انسانی،اجتماعی واقتصادی، مهارت فناورانه و درست‌کاری و درست‌اندیشی است./1
پس هر اقدامی یا برنامه‌ای که سبب شود مردم صاحب سرمایه و دانش و مهارت از ایران بگریزند و به ناکجاها پناه ببرند، ضد میهنی است و در زمره اقدامات ستیزه‌جویانه با ایران است. هرگونه ایجاد تنگنا در ایران و گشودن بازار هدف در سرزمین‌های بیگانه، میهن‌ستیزانه است./2
پیداست که اقدامات و برنامه‌های میهن‌ستیزانه، با حمایت شبکه‌ای از نیروهای نفوذی و فعال انجام می‌شود که از نهادهای امنیتی بیگانگان دستور می‌گیرند. پانطورک‌‌های دویست دلاری نمونه‌های رسوا و برملای آنند،‌ و مدیران حکومتی مأمور به انسداد توسعه،‌ نمونه‌های مخفی و رده‌بالای آن./3
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(