(1/48)
1. PiS ugodził w bezpieczeństwo energetyczne Polski.
2. PiS odblokował podwyżki cen gazu z Rosji bez zabezpieczenia Polaków.
3. Wykorzystał to Putin podwyższając ceny.
4. PGNiG mogło spekulować, robiło to i przegrało.
5. Podatek Kaczyńskiego dla Rosji to ok.50 % ceny gazu.
(2/48)
6. Kaczyński i jego ekipa uważają się za zbawców narodu zwiększających bezpieczeństwo Polski.
7. W dziedzinie energetyki doprowadzili do szoku energetycznego poprzez umożliwienie Putinowi drastycznej podwyżki cen gazu dla Polski.
(3/48)
8. Podwyżka cen gazu dla Polski stała się możliwa po zdemontowanie przez PiS bezpiecznika chroniącego przez drastycznymi podwyżkami cen gazu w kształcie ustalonym przez rząd PO z premierem D. Tuskiem w 2012.
(4/48)
9. Historię rozmontowania bezpiecznika Tuska przez PiS ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za to (Kaczyński, Sasin, Naimski, Kowalski, Kwieciński) opisałem w serii 20 postów:
(5/48)
10. Zdemontowanie bezpiecznika Tuska polegało na zmianie w 2020 formuły cenowej w kontrakcie jamalskim opierającej się na względnie stabilnych średnich cenach ropy (produktów ropopochodnych) na bardziej zależne od Putina bieżące ceny gazu ustalane na rynku holenderskim.
(6/48)
11. Wybór formuły cenowej to kwestia preferencji zysk/ryzyko. Formuła z ropą – mniejsza zmienność cen, rzadkie korzystanie z niskich cen na rynku bieżącym. Formuła wprowadzona przez PiS – większa zmienność, większe ryzyko wysokich cen, ale i zyski z okresowo niższych cen.
(7/48)
12. Kulminacja procesu z Gazpromem przez Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie miała miejsce w latach 2019-2020 w okresie bardzo niskich cen gazu na giełdzie spowodowanej spowolnieniem gospodarczym 2019, a następnie recesją pandemiczną 2020.
(8/48)
13. Kaczyński i PiS zachłysnęli się ultraniskimi cenami gazu na rynku holenderskim TTF, które spadły w 2020.05 nawet do 3,90 euro/MWh.
14. Mimo walki z Putinem i Gazpromem Kaczyński i PiS nie zabezpieczyli Polaków przed kontrą Putina.
(9/48)
15. Kaczyński powinien się spodziewać riposty Putina, który już w swoim doktoracie z 1997 wskazywał na strategiczne znaczenie polityki surowcowej dla potęgi Rosji oraz wielokrotnie przykręcał kurek z gazem (np. dla Ukrainy).
(10/48)
16. W 2021.06 Putin zaczął ograniczać eksport gazu do Europy, który ze średniego poziomu w I połowie 2021 spadł poniżej historycznych minimów w 2021.09.
17. Eksport gazociągiem jamalskim w 2021.09 spadł do ok. 1/3 przeciętnego jesiennego poziomu.
(11/48)
18. W uzależnionej od rosyjskiego gazu Europie (ok. 50 % zużycia), ceny gazu eksplodowały.
19. W 2021/22 cena gazu wzrosła z 20 do 80 Euro za MWh.
(12/48)
20. W 1973/74 ograniczenie dostaw ropy przez OPEC doprowadziło do podwyżki cen ropy z 3 do 12 USD za baryłkę (kryzys naftowy).
21. Cena gazu w Polsce wzrosła ok. 4x podobnie, jak cena ropy w 1973 r.
22. Polskę ugodził szok energetyczny i zagraża nam recesja.
(13/48)
23. Mimo zagrożenia gazowym kontratakiem Putina, PiS nie przygotował PGNiG do obrony bezpieczeństwa Polaków.
24. PGNiG żyło złudzeniem niskich cen gazu.
(14/48)
25. Dokonana przez PiS zmiana formuły cenowej w kontrakcie jamalskim wyeksponowała Polskę na większe ryzyko wahań cen gazu na rynku TTF.
26. Tymczasem PGNiG nie zmieniło w sposób istotny zakresu transakcji derywatami, które mogły stanowić ochronę przed podwyżkami cen.
(15/48)
27. Podstawowymi derywatami w PGNiG związanymi z rynkiem natychmiastowym TTF są swapy.
28. Bazują one na cenach w Holandii i są codziennie rozliczane (Dutch TTF Natural Gas SWAP Day-Ahead).
(16/48)
29. Swap to zakład o cenę towaru dwóch osób A i B.
30. Strony ustalają stałą cenę towaru.
31. Jeżeli cena rynkowa jest wyższa od ustalonej stałej ceny to nadwyżkę otrzymuje osoba A od B, gdy niższa różnicę przekazywana jest przez A osobie B.
(17/48)
32. Wypłaty różnic dokonywane są okresowo (np. codziennie lub na koniec miesiąca) w czasie obowiązywania umowy swapowej.
33. Swapami można zabezpieczać lub spekulować.
(18/48)
34. Przykładowe zabezpieczenie Polaków przed podwyżkami cen za pomocą swapów.
35. Ustalmy stałą cenę gazu na 25 euro/MWh, którą chronimy swapami przed podwyżkami.
(19/48)
36. W okresach cen niższych od 25, podmiot zabezpieczający się płaci różnicę (np. pomiędzy 25, a 10) razy ilość gazu.
37. W okresach cen wyższych od 25, podmiot zabezpieczający się otrzymuje różnicę (np. pomiędzy 50, a 25) razy ilość gazu.
(20/48)
38. W efekcie podmiot zabezpieczający ubezpieczył się od wysokich cen dostając nadwyżkę ceny ponad stałą cenę.
39. Kosztem ubezpieczenia jest płacenie różnicy w okresie niskich cen gazu.
40. Podmiot może obracać gazem po stałej cenie 25 mimo wahań rynkowych cen gazu.
(21/48)
41. Wycena swapów.
42. Wartość swapu (godziwa) to suma kwot, które otrzyma podmiot w poszczególnych momentach rozliczania swapu w przyszłości (suma poszczególnych różnic cen gazu w przyszłości razy ilość gazu objętego swapem).
43. Ceny przyszłe określa rynek terminowy.
(22/48)
44. Gdy suma kwot z przyszłości jest dodatnia (należność), podmiot otrzymuje pieniądze, gdy ujemna (zobowiązanie) płaci je.
45. Płatności dokonywane są stopniowo w kolejnych momentach rozliczania swapu.
46. Podobnie sukcesywnie dokonuje się wyceny swapu.
(23/48)
47. Gdy ceny rynkowe zmieniają się, wartość swapu zmienia się, bo zmieniają się różnice cen pomiędzy stałą ceną w swapie, a cenami rynkowymi.
48. Gdy wartość swapu rośnie, firma osiąga zyska.
49. Gdy wartość swapu maleje, firma ponosi stratę.
(24/48)
50. Podstawą dalszych analiz są wyceny wg wartości godziwej swapów ze sprawozdań finansowych PGNiG.
51. Na podstawie różnic wartości godziwych swapów na koniec okresów sprawozdawczych ustalam zysk lub stratę z tych instrumentów w tych okresach.
(25/48)
52. W analizie nie zajmuję się sposobem rozksięgowania zysków lub strat ze swapów PGNiG na ok. 10 różnych pozycji sprawozdania finansowego. Ma to charakter wtórny.
53. Przedmiotem analizy są swapy TTF DA, nie dokonuję kompensacji wyników na nich z inną działalnością.
(26/48)
54. Spekulację od zabezpieczenia różni tylko intencja zawierania swapów. Umowy swapowe w obu przypadkach są co do zasady identyczne.
55. Jak zabezpieczył Polaków przed ryzykiem podwyżek cen gazu nasz Wilk z Żoliborza i jego ekipa?
(27/48)
56. PGNiG posiadało w latach 2020-2021 swapy TTF DA dotyczące 80-100 mln MWh gazu, co odpowiada ok. 30 % sprzedawanego gazu.
57. W 2021 kontrakty swapowe TTF DA (w MWh) wzrosły jedynie o ok. 12-15 % w stosunku do 2020.
(28/48)
58. PGNiG wykorzystuje część swapów TTF DA jako zabezpieczenie ryzyka zmian cen gazu (wykazywane w „rachunkowości zabezpieczeń”).
59. Swapów zabezpieczających ceny PGNiG posiadało w 2000-2021 na 50-60 mln MWh gazu, co odpowiada ok. 17 % sprzedaży (wyjątek 2021kw2).
(29/48)
60. Portfel swapów TTF DA zabezpieczających ceny w miarą wzrostu cen gazu wykazywał wzrost udziału swapów z ujemną wartością, co sygnalizuje spadek dopływu gotówki z części swapów i wzrost wypływu z pozostałej części.
(30/48)
61. PGNiG w 2020-2021 zabezpieczało się przed… niskimi cenami gazu, dostając środki, gdy ceny były niskie, płacą z tytułu swapów, gdy ceny były wysokie.
62. PGNiG nie zabezpieczało cen gazu dla ochrony Polaków przed podwyżkami, zabezpieczało się przed spadkami marży.
(31/48)
63. Straty na swapach TTF DA w PGNiG zabezpieczających ceny wyniosły w 2 i 3 kwartale 2021 ok. 2,9 mld zł, co stanowi koszt uzyskiwania dodatkowych środków, gdy ceny gazu są niskie.
(32/48)
64. PGNiG stosuje swapy TTF również jako zabezpieczenie ryzyka grupy (w sensie ekonomicznym) oraz w celach spekulacyjnych („nieobjęte rachunkowością zabezpieczeń” w raportach spółki).
(33/48)
65. Oświadczenie PGNiK z 12.01.2022, że nie prowadzi działalności spekulacyjnej jest sprzeczne z treścią raportu rocznego spółki za 2020 (część 7.2 Pochodne instrumenty finansowe, s. 60).
(34/48)
66. Swapy TTF DA na zabezpieczenie ryzyka grupy PGNiG (nie cen gazu) oraz spekulacje w 2020-2021 wahały się od 20 mln do 60 mln MWh.
67. Ilość swapów TTF DA na ryzyko grup/spekulację wzrosła po zwycięstwie nad Gazpromem w 2020 o 200 % (trzy razy).
(35/48)
68. W portfelu swapów na ryzyko grupy/spekulację w miarą wzrostu cen gazu również wzrastał udział swapów z ujemną wartością.
69. Zatem PGNiG zabezpieczało ryzyko grupy przed spadkiem cen gazu lub spekulowało na zniżkę cen gazu.
(36/48)
70. Zabezpieczenie ryzyka grupy czy spekulacja, oto jest pytanie.
71. Sprawozdania PGNiG nie informują o szczegółach portfela swapów TTF DA na ryzyko grupy/spekulacja, publikują więcej informacji o swapach zabezpieczających ceny.
(37/48)
72. Ale… zbadajmy wartość godziwą w obu portfelach (na ryzyko zmian cen, na ryzyko grupy/spekulacja) w przeliczeniu na jednostkę kontraktu (MWh) w funkcji cen gazu.
73. Wykresy dobrze oddają liniowy charakter wartości godziwej ze swapów przy zmianie cen rynkowych.
(38/48)
74. Wykresy przecinają się z osią poziomą przy cenie rzędu kilkunastu euro/MWh,co odpowiada średnim cenom wykonania swapów TTF w raportach PGNiG.
75. Wartość swapów na ryzyko grupy/spekulacja jest niższa co do wartości bezwzględnej od wartości swapów na ryzyko zmian cen.
(39/48)
76. Ceny rozliczania swapów w przyszłości na rynku terminowym wykazują spadek od 2 kw. 2023.
77. Zatem swapy na ryzyko grupy/spekulacja są zawarte przez PGNiG na dużo krótsze okresy niż swapy na zabezpieczenie cen.
(40/48)
78. Swapy na zabezpieczenie cen PGNiK zawiera na okres do 4 lat, zatem swapy na ryzyko grupy/spekulację są zawarte na okres do ok. 1-2 lat.
79. Krótki okres swapów na ryzyko grupy/spekulacja wskazuje na faktyczne wykorzystanie ich do spekulacji.
(41/48)
80. Motywem spekulacji mogła być chęć uzyskania szybkich dochodów, aby nie różniły się istotnie od wyników za 2020,w którym spółka otrzymała 1,6 mld USD z Rosji.
81. Portfel swapów na ryzyko grupy/spekulację szybko spada w 2 i 3 kw. 2021, gdy Putin podwyższał ceny gazu.
(42/48)
82. Wskazuje to na zamykanie lub nieodnawianie pozycji po niepowodzeniu rynkowym, co przemawia za spekulacyjnym wykorzystaniem derywatów w portfelu na ryzyko grupy/spekulację.
83. Z tytułu spekulacji na zniżkę cen gazu PGNiG dotąd poniosło stratę 1,5 mld zł.
(43/48)
84. Ceny gazu TTF na koniec 3 kw 2021 wynosiły ok. 98 euro/MWh. Przewidywane na rynku ceny gazu na początku 2023 wynoszą ok. 60 euro/MWh.
85. Jeżeli ceny gazu spadną,jak prognozuje rynek,to strata PGNiG na spekulacji w 2021 zmniejszy się do ostatecznej kwoty ok. 1 mld zł.
(44/48)
86. Wilk z Żoliborza: umożliwił Putinowi podwyżkę cen gazu dla Polski, nie zabezpieczył Polaków przed drastycznymi podwyżkami cen i poniósł stratę na spekulacji na rynku gazowym rzędu 1-1,5 mld zł.
87. Za to wszystko płacimy my wysokimi cenami gazu.
(45/48)
88. Koszt gazu z Rosji w 2020 co do rzędu wielkości wynosił 40 % sprzedaży PGNiG.
89. Po 4 krotnej podwyżce cen wzrost wartości importu stanowi 40*3/(40*4+60) = 55 % ceny.
90. Przez nieudolność ekipy Kaczyńskiego ok. 50 % obecnej ceny gazu to dodatkowy zysk Putina.
Źródła:
1) Kaczyński o bezpieczeństwie energetycznym:
gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/…
2) Ceny gazu na rynku TTF:
finance.yahoo.com/chart/TTF%3DF
3) doktorat Putina:
search.rsl.ru/ru/record/0100…
4) import gazu przez Europę:
bruegel.org/publications/d…
5) oświadczenie PGNiG o niespekulowaniu:
pgnig.pl/aktualnosci/-/…
6) notowania przyszłych cen gazu:
cmegroup.com/markets/energy…
7) sprawozdanie finansowe PGNiG:
pgnig.pl/relacje-inwest…
Ad. 75. Błąd , powinno być:
"75. Wartość swapów na ryzyko grupy/spekulacje jest wyższa, co do wartości bezwzględnej od wartości swapów na ryzyko zmian cen."
Reszta analizy bez zmian.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Tomasz Urbaś

Tomasz Urbaś Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @TomaszUrbas

11 Jan
(1/8)
PiS:
1. usunął bezpiecznik cenowy z kontraktu jamalskiego przechodząc na ceny bieżące
2. naraził Polaków na zmienność cen bieżących gazu
3. zagrał derywatami na spadek cen gazu
4. Putin przykręcił kurek gazowy
5. ceny gazu z Rosji wzrosły
6. tracimy miliardy na derywatach.
(2/8)
Ad. 1, 2, 4, 5
Opis rozmontowania przez PiS w 2020 bezpiecznika Tuska z 2012 w kontrakcie jamalskim:
(3/8)
Ad. 3
Po przejściu w kontrakcie jamalskim na ceny bieżące PiSowcy w PGNiG zaczęli intensywnie spekulować głównie z wykorzystaniem kontraktów swap na indeksy cen gazu.
Wartość nominalna kontraktów swap na koniec 2020 wynosiła 4 mld zł, na koniec 2021Q3 wzrosła do 24 mld zł.
Read 18 tweets
10 Jan
Sprawozdania PGNiG za 2021Q3 wskazują, że PiSowcy nie tylko nie zabezpieczyli się przed podwyżką cen gazu jamalskiego, mimo przejścia na żądanie PiS na rozliczenia wg cen bieżących, ale obstawili... spadek cen gazu (wzrost straty na nierozliczonych derywatach o ok. 800 mln zł).
Źródło: Prezentacja wyników finansowych PGNiG za III kwartał 2021 roku - listopada 2021
pgnig.pl/documents/1018…
Ojej:
1) PiS zdemontował w 2020 bezpiecznik Tuska z 2012 w kontrakcie jamalskim zabezpieczający przed drastycznymi podwyżkami cen,
2) PiSowcy w PGNiG nie zabezpieczyli firmy przed podwyżkami cen, a wręcz grali na ich zniżkę, co grozi miliardowymi stratami.
Read 5 tweets
10 Jan
(1/5)
Po tradycyjnych PiSowskich argumentach (wina Tuska, narracja rosyjska) w obronie umożliwienia Putinowi przez PiS kilkusetprocentowych podwyżek cen gazu, p. @Konrad_Fischer z PiSowskiego Gaz System użył Wunderwaffe: UE tak chciała.
(2/5)
Tezę p. Fischera o unijnych korzeniach tragicznego błędu Kaczyńskiego - zdemontowania bezpiecznika Tuska z 2012 falsyfikują:
1) wypowiedzi Kaczyńskiego (2019) i Naimskiego (2017):
(3/5)
2) wypowiedzi Sasina, Kowalskiego i Kwiecińskiego, którzy w 2020 sobie przypisywali "sukces", oczywiście jeszcze nie chwaląc się, że otworzyli Putinowi możliwość drastycznych podwyżek cen gazu:
Read 5 tweets
9 Jan
(1/7)
W ostatnich 24 godzinach doszło do polemiki z @KaFijalkowski oraz @Konrad_Fischer pracownikami PiSowskiego Gaz System na temat:

Treść polemik znajdziecie za niniejszą serią. W tym wątku podsumowanie.
(2/7)
Polemiści nie zaprzeczyli, że w 2020 na żądanie PiS został zdemontowany bezpiecznik cenowy chroniący Polskę od 2012 (rząd PO Donalda Tuska) przed podwyżkami cen importowanego podstawie kontraktu jamalskiego gazu, taką jak obecnie, o kilkaset procent.
(3/7)
Polemiści nie zaprzeczyli, że sytuację wykorzystał w 2021 Putin, który doprowadził do dramatycznego wzrostu cen importowanego przez Polskę gazu (2021/2022) oraz że przyniesie to ok. 500 mln USD kwartalnie dodatkowego dochodu Rosji (Gazprom).
Read 7 tweets
9 Jan
(1/6)
Na ratunek p. Fijałkowskiemu pospieszył kolejny pracownik PiSowskiego Gas System radca prawny p. @Konrad_Fischer z zarzutami:
1) ad. personam - porażający brak wiedzy
2) systemu cen TTF jest korzystny
3) moja analiza wpisuje się w narrację Rosji.
Niżej moja odpowiedź 😎
(2/6)
1. Zarzut ad personam jest chwytem erystycznym najczęściej stosowanym przez środowisko PiS.
2. P. Fischer przyznał, że doszło do zmiany systemu cen importu gazu jamalskiego na oparty o ceny bieżące TTF.
Na poparcie swojej tezy przywołał raport:
iea.org/commentaries/d…
(3/6)
Już w pierwszym śródtytule autor raportu przyznał, że system TTF naraził UE w 2021 na szok cenowy: "Spot pricing may have left the EU exposed to recent supply issues". A w pierwszych słowach wspomniał o rekrdowych cenach gazu: "Today’s record-high natural gas prices".
Read 6 tweets
8 Jan
(1/3)
1. Mój dowód winy PiS za drastyczny wzrost cen gazu w interesie Putina skomentował pan Kamil Fijałkowski, PiS, zatrudniony m. in. w Kancelarii Morawieckiego i Gaz Systemie:

Polemikę oparł na raporcie z kontroli NIK z 2013. Niżej moje riposta 😎
(2/3)
2. Raport NIK jest datowany na 2013 z kontroli badającej lata 2006-2011.
Omawianą przeze mnie klauzulę Tuska wynegecjonowano w 2012.
Ryzyko przed którym chroniła klauzula z 2012 zmaterializowało się w 2021.
Tusk był bardziej przewidujący i odpowiedzialny niż Kaczyński.
(3/3)
3. Innymi słowy polemika p. Fijałkowskiego jest nie na temat i autor próbuje nią zmienić przedmiot dyskusji. To znany chwyt erystyczny.
4. Seria 20 twitów będących przedmiotem polemiki p. Fijałkowskiego:
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(