بنا به مصاحبه سوروس بیش از سی سال در #اوکراین (نیونازی های یهودی) و خاورمیانه (عردوغان یهودی گرجستانی) و باکو و... سرمایه‌گذاری کرده تا پس از نابودی روسیه، امپراتوری سوروس یا #اسراییل_بزرگ بنا کند تا عقده شکست آلمان نازی را از #روسیه بگیرد درین میان باز هم ایران نقش مهم دارد⬇️ Image
آشکار شدن برادری ترکیه و اسراییل اتفاقی نیست #عردوغان حمایت سوروس و روتچیلد سالهاست حکومت میکند و مهره سوروس در منطقه است نفوذیون دلارپرست و #آخوندهای_انگلیسی آمریکایی و مافیاهای اقتصادیشان هم سرمایه های امپریالیسم صهیونیستی هستند دادن پایگاه نظامی به اسراییل در #باکو و ...⬇️ Image
طبق اعتراف #سوروس معمار انقلاب مخملی در جهان بیش از سی سال در اوکراین و خاورمیانه و... هزینه کرده است تا پس از نابودی روسیه و چین, #امپراتوری_صهیونیستی خودش را بنا کند و خیالش از بابت خاورمیانه راحت است تغییر نام دریای کاسپین به #خزرصهیونیستی در زمان خاتمی در همین راستا بود⬇️ Image
#خزرها اقوام وحشی و بیابانگرد همانند هونها از شمال چین و مغولستان به #دریای_کاسپین سرازیر شدند و با هدف کسب حمایت روم صوری یهودی میشوند تا در جنگ با #ساسانیان پیروز شوند بعدها به اروپا مهاجرت میکنند و #نازیسم و صهیونیسم بنا میکنند اشکنازی‌ها خزری بودند (روتچیلد) ⬇️ Image
اخبار جدید با سرعت بالا میرسند و ایرانیان باید هشیاری و خردمندی خویش را داشته باشند و تاریخ را تکرار نکنند اعلام #بیطرفی مانند جنگ جهانی پیشین خطاست و موجبات اشغال مجدد ایران زمین میشود
#روتچیلد خودش را اشکنازی خزری میداند سکوت ایشان و بیل گیتس و عقب نشینی بایدن و جانسون مشکوک است خط لوله گاز به اروپا متعلق به روتچیلد است!؟ نازیسم از کلمه #اشکنازی استخراج شده و ایرانیان از قبل اسلام با روم و خزریها جنگ داشتند و دارند ظاهراً غرب #نئونازی هایش را قربانی میکند ⬇️ Image
در ادامه ی مصاحبه یکساعته #سوروس ۲۰۱۵ خواستار حمله #ژاپن به چین میشود ژاپن پس از جنگ جهانی توسط آمریکا اشغال شد و اکنون پایگاه نظامی آمریکا مقابل #چین و روسیه است و آبه کره ای تبار در همین راستا با لباس اویغوری فتنه میکند بزودی قانون اساسی را برای جنگ امپریالیستی تغییر میدهند⬇️ Image
لینک یوتیوب را دادم مصاحبه و درخواست سوروس ۲۰۱۵ در خصوص اهمیت جنگ #ژاپن با #چین و نابودی چین و روسیه و ایجاد #اسراییل_بزرگ_جدید یا امپراتوری سوروس،⬇️
لینک مصاحبه #سوروس ۲۰۱۵ در یوتیوب را گذاشتم لطفا ببینید به انگلیسی ساده بطور واضح اعتراف میکند سی سال هزینه در اوکراین و خاورمیانه و ژاپن و ... کرده است تا #فروپاشی_روسیه و چین را محقق کند و امپراتوری صهیونیستی سوروس (اسراییل بزرگ جدید خزری) را بنا کند⬇️

اهمیت مصاحبه سوروس برای ایجاد امپراتوری سوروس #اسراییل_بزرگ_جدید و بازگشت خزریهای یهودی شده به منطقه دریای کاسپین بسیار اهمیت دارد. در دوره خاتمی اسم #خزرصهیونیستی را بجای دریای کاسپین تصویب کردند!؟ نقشه قدیمی است با توجه به #پانتورکیسم جدید منظورش حتما قفقاز و ایران هم هست⬇️ Image
سکه ۱۹۳۳ توسط اس اس ضرب شده دو رو دارد و #نازیسم و صهیونیسم را نشان میدهد هانا آرنت: ایندو در امتداد و کنار هم بودند. فن میلدنشتابن ۶ ماه در #اسراییل پروژه مهاجرت یهودیان به اسرائیل و زیربناسازی اسرائیل را کمک میکند سوروس در جوانی میگوید نازی بوده ! #امپراتوری_اسرائیل_جدید ⬇️ Image
پرچم نئونازی های خزری طرفدار زلینسکی شومن اسراییلی #اوکراین ستاره وسط پرچم نشانه احیای #امپراتوری_خزرستان پیرامون دریای کاسپین و ترکیه تا اروپا توسط سوروس و #امپریالیسم_صهیونیستی طبق مصاحبه ۲۰۱۵ است البته که خزرستان افسانه صهیونیستهاست! چرا صداوسیما مکرر نام جعلی خزر میگوید؟!⬇️ Image
یهودیان نئونازی طرفدار زلینسکی شومن اسراییلی را ببینید که در راستای ایجاد امپراتوری سوروس یا #اسراییل_بزرگ_جدید خزرستان با حمایت آنگلوساکسونهای صهیونیست از اوکراین شروع کردند و برنامه دارند با کمک #پانتورک های اسراییلی و اصلاحیون دلارپرست و نفوذیون وارد ایران هم خواهند شد،🤔⬇️ Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Dr.Shimoyama & Fereydoon

Dr.Shimoyama & Fereydoon Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(