خب همین الان یه داستانی شنیدم که حقیقتا «در بهت و حیرت فرو رفتم».
من مشتاقم پزشکان و پرستاران تایملاین بیان بگن آیا تمام بیمارستان ها این شرایط رو دارند؟
زن جوان ۳۵ ساله به دلیل وجود غده سرطانی در رحم با داشتن یک فرزند پسر برای جراحی و برداشتن رحم و تخمدان ها بستری و جراحی شده👇🏼
قبل از عمل، خانمی که به گفته خودش و البته مسئولین بیمارستان مسئولیت قانونی داشته، علیرغم دسترسی به پرونده پزشکی بیمار، به اتاق بیمار مراجعه کرده، همراهان رو بیرون کرده، حدود نیم ساعت بیمار رو سوال پیچ کرده که چرا این تصمیم رو گرفتی و میدونی اگه معلوم بشه عجله کردی مجازات داره!
👇🏼
مطمئنی بهترین تصمیم رو گرفتی؟ چرا یه بچه بیشتر نداری؟ از کجا میدونی بدون برداشتن رحم هم شاید درمان شدی، داری فرصت بچه دار شدن رو از دست میدی، اگه بفهمن که دکتر اشتباه کرده هم خودت هم شوهرت به دردسر میوفتین، این کار قانونا جرمه و ...
👇🏼
به طوری که بیمار چنان استرس گرفته و به گریه افتاده که عمل نیم ساعت عقب افتاده تا آرومش کنن! بعد هم که همسرش اعتراض کرده گفتن کاری از دست ما ساخته نیست و این افراد مجوز قانونی دارند و در بیمارستان مستقر هستند برای بررسی کیس های اینچنینی بیمارانی که به لحاظ سنی هنوز بارور هستند!
👇🏼
گفتم که من واقعا نمیدونم آیا همه جا اینجوریه؟ ولی کسی که این اتفاق براش افتاده آدم نزدیکه و میدونم که واقعا این اتفاق افتاده و اگه حقیقتا همه بیمارستان ها اینجوری شدن که خب سلام بر #گیلیاد

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Shani NouraeiAmini🐈

Shani NouraeiAmini🐈 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(