सीट बेल्ट.

सुरक्षितता आपल्याकडे कमालीची दुर्लक्षित गोष्ट आहे. आपल्याकडे अजून देखील बऱ्याच प्रमाणात बेल्ट न वापरणारी किंवा चुकीच्या पद्धतीने वापरणारी मंडळी दिसतील. त्यामुळे यावर एक थ्रेड लिहावा असे वाटले.

#थ्रेड ++
सीट बेल्ट लावलेला नसेल तर दंड आहे, आणि बझर वाजतो म्हणून काही मंडळी अशा प्रकारे गाडीत बेल्ट लावूनच ठेवतात आणि त्यावर बसतात. समोर पोलीस दिसले की फक्त पाठीमागचा बेल्ट पुढे करतात.

असा बेल्ट लावणे आणि न लावणे यात काही फरक नाही. हे अत्यंत धोकादायक आहे. ‼️⛔

++
गाडीमध्ये तुम्ही पुढे किंवा मागे कुठेही बसलेले असाल तरीही सीट बेल्ट चा पूर्ण त्रिकोण तुमच्या अंगावर असणे आवश्यक आहे. म्हणजे छाती वरून क्रॉस आणि कंबरे वरून समांतर . तरच तुम्ही सुरक्षित आहात.

++
हा एक क्रॅश टेस्ट व्हिडिओ आहे ज्यात मागील व्यक्तीने सीट बेल्ट लावलेला नाही ते देखील केवळ 56 किमी/तास इतक्याच स्पीड ने. या अपघातामध्ये व्यक्तीच्या स्वतः चेच गुडघे छातीवर इतक्या ताकदीने आदळतात की त्यात त्याला + समोरील व्यक्तीला भयंकर दुखापत होऊ शकते.

++
आता असेच एक दुसरे उदाहरण आहे ज्यात मागील एका व्यक्तीने सीट बेल्ट लावला आहे आणि दुसऱ्याने नाही. यात फरक तुम्ही स्पष्ट पाहू शकता

++
लहान मुलांना पुढच्या सीट वर बसू देणे तर खूप धोकादायक आहेच. परंतु त्यांना मागील सीट वर पण सीट बेल्ट शिवाय बसू देणे देखील धोकादायकच.
यासाठी चाईल्ड सीट वापरून बेल्ट लावणे गरजेचे आहे.

++
तसेच लहान मुलांना मांडीवर घेवून बसणे म्हणजे ते सुरक्षित आहेत असे समजणे देखील चुकीचे आहे.
म्हणून असे न करता मुलांना नेहमी प्रमाणित चाईल्ड सीट मध्ये सीट बेल्ट लावूनच बसवा.

++
त्यामुळे सगळ्यांना परत विनंती आहे.

गाडीत किती एअरबॅग आहेत, आपण हळू चालवतो, गाडी खूप भारी आहे या कुठल्याच गोष्टींचा काही फरक पडत नाही

#SeatBelts न लावता, चुकीचा लावून तुम्ही कुठे ही निघाला असाल तर तुम्ही जीवावर बेतणाऱ्या प्रसंगाला आमंत्रण देत आहात.

कृपया #सीटबेल्ट वापरा 🙏🙏
Thread मधील सर्व चित्रे आणि व्हिडिओ वेगवेगळ्या वेबसाइट्स तसेच यूट्यूब वरून वापरलेली आहेत. त्यासाठी YouCar, Teambhp व इतर साईट चे आभार.🙏

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Mayur ☮️🕊️

Mayur ☮️🕊️ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(