#کشتار_سومقاییت
شرح کشتار هولناک #ارامنه شهرسومقاییت در باکو یکی از دهها کشتار انجام شده در باکو علیه ارامنه
در ادامه توییت عکسهایی از این کشتارگذاشتم شاید برای همه مناسب نباشد.
این واقعه در۲۷ فوریهٔ ۱۹۸۸ میلادی (زمانی که هنوز هیچ درگیری نظامی در منطقهٔ #قراباغ آغاز نشده بود) 1/5 Image
گروه‌های عناصر افراطی پانترکیست (در برابر بی‌تفاوتی نیروهای انتظامی باکو) آغاز به قتل‌عام #ارمنیان شهر سومقاییت در نزدیکی باکو نمودند.
نقل قولهای شاهدان میگویند:
«کلیهٔ میله‌های آهنی و چاقوها و سایر آلات کشنده، مدت‌ها قبل در کارگاه‌های شخصی سومقاییت تولید شده بودند.2/5 ImageImageImageImage
چند روز مانده به تهاجم، مقادیر متنابهی سنگ و کلوخ در خیابان‌های منتهی به قتلگاه، انباشته شده بود. تهیهٔ فهرست نام‌های اهالی #ارمنی سومقاییت. قطع تلفن‌های شهروندان ارمنی سومقاییت. قطع برق ساختمان‌های مسکونی #ارمنیان سومقاییت.»

«او هنوز از پا در نیامده بود و 3/5 ImageImageImageImage
می‌کوشید از میان شعله‌ها بیرون برود، ولی پنج نفر که میله‌های آهنی داشتند، او را مجدداً به دل آتش انداختند.»

«مهاجمان، در مجاورت مرکز پلیس، یک #ارمنی را کتک می‌زدند و هیچ مأموری مانعشان نمی‌شد. چرا که افراد پلیس مخصوصاً از شهر بیرون رفته بودند و 4/5
بااین کار،دست مهاجمان را باز گذاشته بودند.آن روزهیچ‌یک از مأموران پلیس راندیدم»

پس ازاین کشتار،شهر کاملا از #ارامنه خالی شد5/5 Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Karot - Կարոտ - کاروت - Artsakh is my fatherland

Karot - Կարոտ - کاروت - Artsakh is my fatherland Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(