Per Hansen Profile picture
Mar 14 25 tweets 5 min read
Mens de danske bankaktier har været på et større kursridt, har det seneste år været en sand katastrofe for ditto amerikanske. Her er rundt om den udvikling; hvorfor investorerne panikker i selv de største bankaktier. Lang tråd om "følgeeffekter" #aktier #dkbiz 🧵👇
og hvorfor USA uro også er gået ud over danske bankers aktiekurser. Den seneste måned er aktiebarometeret skiftet for aktier generelt og bankaktier i særdeleshed. For 1 måned siden håbede investorerne på Guldlok scenariet, hvor vækst og
aftagende inflation gik så meget hånd i hånd med hinanden, at det indenfor en overskuelig tidshorisont ville tillade, at først den amerikanske centralbank Federal Reserve og siden andre centralbanker ville nå rentetoppen. Det scenarie er siden blevet dramatisk revideret.
Aktierne er faldet og bankaktierne udenfor Danmark er fortsat den ekstremt skuffende udvikling. Mens de danske bankaktier har nydt de stigende renters indflydelse på udviklingen i rentemarginalen, har udviklingen i USA været diametralt modsat. Det virker lidt underligt.
Forklaringen skal ikke findes i en manglende viden om og erkendelse af at stigende renter har en positiv betydning for rentemarginalen, men der er forhold som trækker i den anden retning. I USA var bankinvestorerne primært bange for 3 forhold. I hvert fald indtil Silicon
Valley Bank tilføjede den 4. De 3 er: 1)Løninflation som ikke fuldt ud kan overvæltes til kunderne; 2)Frygt for recession og stigende tab; 3)at de amerikanske forbrugere bliver pressede og anvender deres kreditkort mindre. I Danmark vil de ikke betyde
så meget, fordi hovedparten af transaktionerne sker med debet kort via Nets, hvor indtjeningen ligger hos Nets og ikke hos bankerne. I USA får bankerne en betydelig indtjening fra kreditkort. Den 4. grund kender vi alt for godt nu: SVB har skabt frygt for, at vi
en morgen får en information om, at en af de store banker er i problemer, og har brug for at blive reddet, eller sagt med andre ord: At en af de store banker trækker Sorteper. Konsekvensen af disse udfordringer er at bankaktierne er faldet massivt. Den udvikling blev forværret
også for de større banker fredag og mandag. Samtidig er markedsrenterne faldet. Det gælder ikke kun de 10 årige renter, men også renten på obligationer med kortere løbetid faldt fredag men især mandag. Hvis ugen fortsætter som den er begyndt, eller hvis situationen ikke bliver
bedre; hvis der ikke kommer mere ro på forud for næste uges møde i Federal Reserve, er sandsynligheden for at FED springer en rentestigning over og undlader at hæve, stor. Hvis man tænker alternativt, vil en FED forhøjelse på 0,25 % (0,5 % er med det som vi ved aktuelt og
i hvert fald før tirsdagens inflationsrapport udelukket) være et signal om, at FED tænker 1)markedspanikken driver over og bankerne er generelt men ikke nødvendigvis i alle tilfælde tilstrækkelig kapitaliseret og/eller 2)inflationspresset er stadig alt for højt.
Danske bankaktier bliver trukket med ned. Er det "rimeligt"? Det virker måske lidt underligt, at de danske bankaktier fredag og mandag har fået de kursklø, som de har. Især Danske Bank/Jyske Bank med flere har været i negativt søgelys med kursfald på 10 % eller
mere den seneste uge. Er det (ikke) en overreaktion, spørger investorerne naturligt sig selv?

Tjah, måske. Her er nogle af årsagerne til kursfaldet og så vil jeg sædvanen tro lade det være op til investorerne selv om tage beslutningen og dømme:
1.Danske bankaktier har haft en fænomenal udvikling de seneste 12 måneder. Korrigeret for den seneste uges nedtur, ville 12 måneders afkast været +50 % for flere danske banker. Det er dramatisk mere end aktiemarkedet generelt og noget mere end stigningerne i banker andre
steder. I usikre tider, hvor investorer har tab mange steder, hjemtages og sikres gevinster.
2.Udfordringerne for SVB og måske også andre banker, har formentlig primært været 2 forhold: For det første et varighedsmismatch mellem aktiv og passiv siden (indskydere kan frit hæve
penge fra dag til dag og banken har købt obligationer, hvor renten er steget med kursfald og kurstab til følge). For det andet har Silicon Valley Bank ikke været tilstrækkelig opmærksom på ”mark-to-market”. Banken har siddet med store latente urealiserede kurstab på obligationer
Af en artikel i går i dagbladet Børsen fremgik det at bl.a. Danske Bank har nogle urealiserede kurstab på obligationer jævnfør note i årsregnskabet. Det er ikke ulovligt, men det kræver, at man hensætter kapital til at holde obligationer til udløb, hvilket Danske Bank
har gjort. I øvrigt er det normal praksis hos banken og ikke noget nyt. Artiklen kan have fået investorerne til at blive ekstra nervøse.
3.Penge er en global vare. Udfordringer et sted kan hurtigt smitte et andet.
4.Udenlandske investorer har en kortere lunte end
hjemlige investorer. Historier som SVB kan have fået dem til at ”tømme” aktielommerne i danske bankaktier, som formentlig vil være en lille del af deres positioner. Det danske aktiemarked er, set i en global kontekst, et mindre marked.
5.Nogle investorer kan måske tænke, at rentetoppen for centralbankrenter er nær og at vendingen fra stigende til faldende renter er umiddelbart forestående. Det vil, hvis/når det sker, kunne være en negativ kurstrigger for bankernes udviklingen i rentemarginalen over tid
6.Investorerne frygter måske, ligesom i USA, at de vågner op til en meddelelse om at en større dansk bank er udfordret. Selv om sandsynligheden er mindre, kan risikoopfattelsen være større.
Banker er langt bedre kapitaliseret end i 2008
Investorerne frygter en gentagelse af 2008 nedturen, hvor en række banker kapitulerede. Forskellen til dengang er en meget bedre generel kapitalisering, en høj og stigende indtjeningsevne og et lavt
tabsniveau. Det kan ændre sig, frygter investorerne og sender ikke mindst bankaktierne massivt baglæns.
(For) mange usikkerheder giver kursfald
Investorerne forbliver normalt ikke i ”ekstrem frygt” i en længere periode. Enten vil nervøsiteten nå et
klimaks og risikoen vise sig overdreven, eller også kommer der en udløsende faktor, der kortsigtet medfører et ”event”. Tiden er normalt en god medspiller, men den kolliderer med utålmodige og nervøse investorer, som nu både frygter et negativt
konjunkturforløb, inflationsudfordringer og risikoen for at vågne op en morgen med Sorteper i porteføljen. Disse risici er ikke kumulerende, fordi de trækker lidt i hver sin retning, men det er aktuelt ikke investoropfattelsen.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Per Hansen

Per Hansen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @PerNordnet

Mar 14
Dagens to begivenheder bliver fortsatte bankspændinger samt februar måneds inflationsdata #aktier #dkibz @NordnetDK "Over eller under 6 %, det er spørgsmålet"?
De seneste dage har investorernes fokus været stift rettet mod udfordringer i banksektoren. Selv om indskydernes penge synes at være sikret i Silicon Valley Bank, har det på ingen måde fået investorerne til at falde til ro. Kursfald i bankaktier er ikke kun
fortsat men reelt accelereret
Investorerne er meget nervøse og bange for at deres bankaktie trækker Sorteper som i kortspillet og de vågner op til en overskrift om at kundernes står i lange køer foran banken for at trække deres penge ud
Read 7 tweets
Mar 13
Det er ikke kun SVB, men også SVB som har været med til at få investorerne på negative tanker de seneste uger, hvor aktievejrudsigten kortsigtet er helt forandret: Investorer kan have et omskifteligt sind og bliver naturligt påvirket af udviklingen. #aktier #dkbiz @NordnetDK
For 1 måned siden var investorerne ikke kun i godt humør. De var i endog meget godt humør
Det var dengang, hvor væksttallene fortsat så gode ud samtidig med at håbet om en hurtig nedtrapning af inflationen stadig var intakt
Nøgletallene overrasker stadig til den gode side, men samtidig viser inflationsdata endnu ikke overbevisende tegn på, at 2 % prisstigningsmærket vil være i sigte indenfor de kommende kvartaler
I tillæg fik investorerne i slutningen af sidste uge endnu en bekymring. Udviklingen i
Read 10 tweets
Mar 10
Efter gårsdagens amerikanske aktienedtur, er fredagens jobrapport blevet lidt vigtigere. Risikoen fik igen (over)tag hos investorerne torsdag, da et udsalg af tech-banker trak hele sektoren og aktiemarkedet med ned #aktier #dkbiz @NordnetDK 🧵👇
Torsdag fik investorerne sig en risikopåmindelse i det amerikanske aktiemarked. Nedturen var bredt funderet. Den var koncentreret i banksektoren, hvor en kapitaludvidelse på 2 mia. USD i SVB Financial fik investorerne til at panikke og efter 60
% nedtur, er 2 mia. lige pludselig 1/3 af markedsværdien i udstedelse. Samtidig med SVB nedturen, var der også kritiske analytikerrøster om at de amerikanske banker går en udfordrende tid i møde. På den ene side lyder det meget mærkeligt.
Read 9 tweets
Mar 9
Efter hæsblæsende aktiestart er gassen gået lidt af Teslaen. Store kursbevægelser uden relation til udviklingen i indtjeningsforventningerne #aktier #dkbiz @NordnetDK 🧵👇
Tesla faldt markant i 2022. Nedturen kulminerede i starten af 2023. Da var sammenfaldende med at Tesla annoncerede prisnedsættelser. ..som formentlig har rystet konkurrenterne. Og sat gang i efterspørgslen
..Men som ikke har haft nogen væsentlig indflydelse på
indtjeningsforventningerne. Udviklingen i aktiekurs og analytikernes indtjeningsforventninger fremgår af nedenstående figur 1 og 2. Aktiekursen er de seneste uger kørt baglæns uden at det kan tilskrives ændringer i indtjeningsforventningerne. Det er helt på samme
Read 5 tweets
Feb 13
Ugen starter som annonceret med et "long-read" tweet om GN Store Nordd - bud eller ikke bud; forestående udvandende kapitaludvidelse og hvad der kan tænkes at blive tænkt over eller spekuleret af investorerne de kommende uger #aktier #dkbiz @NordnetDK 🧵👇
2023 er startet turbulent for GN Store Nords aktionærer. Ligesom de troede på, at man med Demants 4. kvartalsregnskab i hånden kunne håbe på, at 4. kvartal var kulminationen på udfordringerne, kom der endnu en: Rekapitalisering på det forkerte tidspunkt.:
GN Store Nord leverede et blandet regnskab
Meget fornuftigt i ”Hearing” og den ventede negative udvikling indenfor kommunikation til det private segment. 2023 guidance giver ikke anledning til at konkludere, at det værste med sikkerhed er overstået. På den anden side er der
Read 28 tweets
Feb 3
At dømme efter de seneste dages hæsblæsende kursudvikling i udvalgte vækstaktier, er det legitimt at spørge, om centralbankerne er som læreren, der har mistet sin naturlige autoritet? #aktier #dkbiz @NordnetDK 🧵👇
Federal Reserve hævede renten og sagde, at der kunne komme flere forhøjelser. FED sagde også, at de ikke så en rentenedsættelse i 2023. ECB hævede med 0,5 og sagde en lignende stigning var på tegnebrættet ved den næste annoncering i marts. Alligevel falder
markedsrenterne, og den rentestruktur, som allerede var invers, er blevet yderligere inverteret. Lavere markedsrenter har sendt USD ned, og aktierne markant op. Ikke alle aktier er steget. Det er især konjunkturfølsomme og USA teknologiselskaber, som er steget meget og mest
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(