பிடிசாம்பல் Profile picture
உனக்கான அடையாளம் தனிமையில் வீழ்ந்து கிடப்பதல்ல தனியாக நின்று போராடி ஜெயிப்பதுவே ..I BELONG TO THE DRAVIDAN STOCK

Apr 3, 2021, 5 tweets

வாரிசு அரசியல் என்று பேசும் பீ.ஜே.பீ....இலெட்சனம்..

இனி பேசுனாங்க பிஞ்ச செருப்பால அடிக்க வேண்டியதுதான்....

Share this Scrolly Tale with your friends.

A Scrolly Tale is a new way to read Twitter threads with a more visually immersive experience.
Discover more beautiful Scrolly Tales like this.

Keep scrolling