۱- در #نظرسنجی_گمان بیش از۱۹هزار نفر شرکت کردند و یافته‌های آن، گرایشات سیاسی ۷۲٪ جامعه ایران (یعنی کسانیکه در انتخابات ۹۶ به ابراهیم رییسی رای ندادند) را بازتاب ‌می‌دهد. این نظرسنجی بخشی از نگرش‌های سیاسی مردم که در فضای جاری بطورعلنی امکان ابراز ندارند را اندازه‌گیری و ثبت کرد
چکیده یافته‌های #نظرسنجی_گمان
۲- درباره مقبولیت نظام جمهوری اسلامی، نتایج نظرسنجی نشان می دهد که حداقل ۷۰٪ مردم ایران در یک رفراندوم آزاد به جمهوری اسلامی «نه» می‌گویند.
چکیده یافته‌های #نظرسنجی_گمان
۳- در پاسخ به این پرسش که خود را متعلق به کدام گرایش سیاسی می‌دانید، ۳۷.۸٪ مردم ایران خود را سرنگونی‌خواه (برانداز) و ۳۰.۶٪ آنها خود را تحول‌خواه و ۳.۶٪ مردم خود را اصلاح‌طلب با تاکید بر حفظ نظام جمهوی اسلامی (استمرارطلب) می‌دانند.
چکیده یافته‌های #نظرسنجی_گمان
۴- درباره نوع نظام مطلوب برای آینده ایران، ۴۲٪ جامعه طرفدار (نوعی از) #جمهوری سکولار و ۱۵٪ خواهان #پادشاهی مشروطه هستند.
چکیده یافته‌های #نظرسنجی_گمان
۵- حداقل یک چهارم (۲۵٪) جامعه ایران ساختار سیاسی فدرال را برای آینده ایران مناسب می‌دانند. یک سوم (۳۳٪) جامعه ایران می‌گویند که درباره ساختار سیاسی مناسب برای آینده ایران (متمرکز یا فدرال) اطلاعات و دانش کافی ندارند.
چکیده یافته‌های #نظرسنجی_گمان
۶- در میان ۱۷ شخصیت سیاسی-مدنی که مورد پرسش قرار گرفتند، رضا پهلوی با ۳۷.۹٪ بیشترین محبوبیت را در جامعه ایران دارد. نسرین ستوده با ۸.۱٪ و میرحسین موسوی با ۴.۶٪ دیگر شخصیتهای محبوب در جامعه ایران هستند.
چکیده یافته‌های #نظرسنجی_گمان
۷- درحالیکه حدود ۳۸٪ جامعه به رضا پهلوی اقبال نشان می‌دهند، حدود ۱۵٪ جامعه ایران خواهان نظام پادشاهی هستند. از این مقایسه می‌توان نتیجه گرفت که حمایت از رضا پهلوی الزاما به معنای حمایت از نظام پادشاهی نیست.
چکیده یافته‌های #نظرسنجی_گمان
۸- ۴۳٪ کسانیکه در انتخابات ۹۶ به روحانی رای دادند، خود را سرنگونی‌خواه می‌دانند. ۵۰٪ از رای‌دهندگان به روحانی خود را تحول‌خواه و ۷٪ آنها خود را اصلاح‌طلب (با تاکید بر حفظ نظام) می‌دانند. رای دادن به روحانی الزاما به معنای رای به جمهوری اسلامی نیست.
چکیده یافته‌های #نظرسنجی_گمان
۹- در میان احزاب نمادین در یک انتخابات آزاد، حزب مشروطه‌خواهان (طرفداران پادشاهی) با ۲۰.۱٪، حزب سوسیال-دموکرات با ۱۶.۳٪ و حزب جبهه ملی با ۸.۳٪ از بیشترین محبوبیت برخوردارند. بنظر می‌رسد که هیچ حزب و ایدئولوژی سیاسی وجه غالب در جامعه ایران ندارد.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Ammar Maleki-عمار ملکی
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($3.00/month or $30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!