Profile picture
kaivalyam @Telugutalli
, 9 tweets, 4 min read Read on Twitter
శబరిమల ఆచార నియమాలు

1. నల్ల బట్టలు మాత్రమే ధరించాలి. ఇది శని దేవుని ప్రకోపాన్ని తగ్గించుతుంది.
కొన్ని ఏండ్ల దీక్ష తరవాత నీలము లేక కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకోవాచు. పాద రక్షలు నిషేదం. ఇంట్లో ప్రవేశ సమయము కాళ్ళు కడిగి తీరాలి.
2. ప్రతీ దినము ప్రొదున్న సాయంకాలము చల్ల నీళ్ల తో తల స్నానము చెయ్యాలి. సుగంధిత ద్రవ్యాలు నిషేధము.

3. శాకాహార భోజనము మాత్రమే తినాలి. సొంత వంట ఉత్తమము, వేరే పాత్రములల్లో వండుకోవాలి.

4. కచ్చితంగా నేల మీదనే నిద్రపోవాలి. మంచాలు నిషేధము. దుప్పట్లు లాంటివి వాడవచ్చు.
5. ఈ వ్రత కాలము పూర్తిగా బ్రహ్మచర్యము పాటించాలి.

6. ప్రతీ ప్రొదున్న అయ్యప్ప శరణు ఘోష ఇంక శరణ విలి మంత్రాలు జపించాలి.

7. వివాదాలు, చెడ్డ మాటలు, సినిమాలు అన్ని నిషేధము. వీటికి లొంగకూడదు. భక్తి పాటలు వింటూ పాడుతూ సమయము గడిపితే మన ధ్యాస, నిష్ఠా దృఢముగా నిలుస్తుంది.
8. సొంత గృహము లో కనీసము ఒక్క సారైనా అయ్యప్ప పూజ చేసి, చేయించి అన్నదానము చెయ్యడం ఆనవాయితీ

9. మొదటి సారి శబరిమలకు వెళ్లే భక్తులను కన్నిస్వామీ అని పిలుస్తారు. వీళ్ళు కర్రలు లేకుండా శరణు ఘోష సహాయము తోనే అడవి కొండలు ఎక్కి తీరాలి. ఎరుమేలి గ్రామములో ఆగి పెట్టతులి నాట్యం లో పాల్గోవాలి
ఇక్కడ నుండి మొదటి బాణం సరముక్తి ఆలయము లో పెట్టాలి.

10. మధుపానం, ధూమపానం నిషేధము. తప్పు వ్యవహారాలూ, లంచగొండితనం కూడా చెయ్య రాదు. బూతు మాటలు తొలగించాలి

11. అయ్యప్ప దృష్టి లో అందరు సమానము. ఆడంబరము పనికిరాదు. పూజ లో సాధన లో అన్నిట్లో వినమ్రముగా వ్యవహరించాలి.
12. ఇరుముడి పదార్థాలు పొగించి ఇరుముడి పూజ సమయము నాగరికత ప్రదర్శించాలి. ఇది భౌతిక బాధలను, బంధాలను, మొహాలను తొలగించే సమయము.

13. వ్రత కాలం లో మరణ చావు లాంటి సంబంధిత సంస్కారాలల్లో పాల్గొన రాదు. తద్దినాలు, సంవత్సరీకాలు ఇత్యాది. భావావేశ పూరిత చిక్కుల్లో పడ రాదు.
మన భాగ్యము, కర్మ కంటే మనదే పయి చెయ్యి అనే విషయం మీద ధ్యాస పెట్టి తీరాలి.

14. ముఖ్యంగా ఈ సమయం లో గుడి గోపురాలు వద్ద కాలం గడపటం ప్రశంసనీయం, ఒక్క సారైనా వ్రత సమయాన గుడి కి వెళ్లి తీరాలి. #SaveSabarimala #ReadyToWait
cc: @GabbarSanghi @khatvaanga @ivak99 @Sai_swaroopa @KamalPremi2 @AmatyaKautilya pls feel free to correct and share widely with Telugus offline / online
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to kaivalyam
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!