#PrassannaSrinivasaDasaru #VishnuSahasraNama
Sri Prassana Srinvisa Dasaru has written stotra bashya in kannada on Vishnu Sahasra nama in padya roopa.

I will try to reproduce it here on twitter. God willing, I will try to post at least 10 names a day.
#PrassannaSrinivasaDasaru #VishnuSahasraNama
ಕಲ್ಯಾಣತಮ ರೂಪ ಅನಘ ಸುಗುಣಾರ್ಣವನೆ
ಮಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಶ್ವಾಖ್ಯ ವಿಷ್ಣು ವಶಟ್ಕಾರ|
ಶೀಲ ಜೀವೋತ್ತಮ ವರವಾಯು ಬ್ರಹ್ಮಧಾಮನ ಹೃತ್
ಕೀಲಾಲಜಾಂತಸ್ಥ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೇಶವ ನಮಸ್ತೆ ||ಪ||
#PrassannaSrinivasaDasaru #VishnuSahasraNama

1. ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾಯ ನಮಃ
ವರ ವಾಯ್ವಂತರ್ಯಾಮಿ ವಿಶ್ವ ನಮೋ ನಮೋ ನಿನಗೆ
ಚರಾಚರ ಸರ್ವ ಒಳಹೊರ ವ್ಯಾಪ್ತ ನೀ ಸರ್ವೇಶ |
ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಾಮಕ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಗಳಕರ್ತ
ಗರುಡವಾಹನ ಪರಮಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರಶ್ರೀಶ ||
#PrassannaSrinivasaDasaru #VishnuSahasraNama
2. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
ವಿಶೇಷದಿ ಚೇಷ್ಟೆಗಳ ಮಾಡಿಸುವವನು ನೀನು
ಅಸಮ ಬಲಾದಿರೂಪ ವಿಷ್ಣು ನಾಮಸ್ತುಭ್ಯಂ |
ದೇಶಕಾಲ ವಸ್ತು ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ
ಸುಶುಭರೂಪದಿ ಪಾದಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಿ ವಿಷ್ಣೋ ||
#PrassannaSrinivasaDasaru #VishnuSahasraNama

3. ಶ್ರೀ ವಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ

ಜೀವ ಸ್ವರೂಪ ಗುಣ ದ್ಯುಚಿತ್ ಸುಖೋಜಸ್ ಸಹ ಬಲ
ದಿವ್ಯಾಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರದಾತ ವಷಟ್ಕಾರ ನಮೋ ಎಂಬೆ |
ಸರ್ವಸ್ಯವಶಿ ಮಹಾ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಜ್ಞಾನ ಯಶಸ್ ವೀರ್ಯ
ಶ್ರೀವೈರಾಗ್ಯ ಗುಣಕ್ರಿಯಾ ಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಉಳ್ಳವನೇ ||
#PrassannaSrinivasaDasaru #VishnuSahasraNama

4. ಶ್ರೀ ಭೂತಭವ್ಯಭವತ್ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ

ಭೂತಭವ್ಯ ಭವತ್ಕಾಲ ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ
ಪ್ರದ "ಭೂತಭವ್ಯಭವತ್ಪ್ರಭವೇ" ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ |
ಹಿಂದಿನ ಮುಂದಿನ ಈಗಿನ ಈ ಮೂರು ಕಾಲದಲ್ಲೂ
ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಭು ನೀನು ಮಂಗಲಪ್ರದನು ಶ್ರೀಪತಿಯು ||
#PrassannaSrinivasaDasaru #VishnuSahasraNama

5. ಶ್ರೀ ಭೂತಕೃತೇ ನಮಃ

ರುದ್ರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಿ "ಭೂತಕೃತ" ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆ
ಕ್ಷುದ್ರ ಭೂತಾದಿಗಳುಪದ್ರವ ಕಳೆದು ಪೊರೆವಿ |
ಮೋದಮಯ ನೀ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಗಳಸ್ರಷ್ಟಾ
"ಯತೋವಾ ಇಮಾನಿ" ಇಂಥಾ ಶ್ರುತಿ ಹೊಗಳುತಿವೆಯೂ ||
#PrassannaSrinivasaDasaru #VishnuSahasraNama

6. ಶ್ರೀ ಭೂತಭೃತೇ ನಮಃ

ಪ್ರಾಣಿ ಎಲ್ಲರ ಪೋಷಕ "ಭೂತಭೃತ" ನಮೋ ನಿನಗೇ
ನಿನ್ನಾಧೀನವು ಸರ್ವ ಚರಾಚರ ಜಗತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ |
ನೀನೀವೆ ಸರ್ವ ಆಧಾರಣಾಗಿರುತಿಹಿ ಶ್ರೀಪತೇ
ಆಮ್ನಾಯ ಸ್ಮೃತಿ ಸಿದ್ಧವು ಬೀಭರ್ತ್ಯವ್ಯಯ - ಈಶ್ವರ ||

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Naraprasanna Vittala Dasa (ನರಪ್ರಸನ್ನವಿಠ್ಠಲನದಾಸ )

Naraprasanna Vittala Dasa (ನರಪ್ರಸನ್ನವಿಠ್ಠಲನದಾಸ ) Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Naraprasanvital

May 31, 2020
ಹೃದ್ಯತ್ರ ಯ್ಯಂತವಿದ್ಯಾಮುಖನಿಖಿಲಕಲಾತತ್ತ್ವಬೋಧೈಕಮೂರ್ತೇ
ಧೀರ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ವ್ರತಿವರಸಕಲಾನ್ಯೇವ ಸುಕ್ತಾನಿ ಸಮ್ಯಕ್ |
ವ್ಯಾಕುರ್ವಂತಂ ಭವಂತಂ ವ್ಯವಸಿತಮತಯೋ ಹಂತ ನಿಧ್ಯಾಸಯಂತ:
ಸರ್ವೇ ಭೂಯ: ಸ್ಮರಂತಿ ವ್ರತಸಮಿತಿಮಣೇರ್ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಪ್ರೇಣೇತು: || 29 || @Bhattavakya @stitha_pragna @bhakt4ever @Sarvamula @adhy_sv
हृद्यत्र य्यंतविद्यामुखनिखिलकलातत्त्वबोधैकमूर्ते
धीर श्रीराघवेंद्र व्रतिवरसकलान्येव सुक्तानि सम्यक् |
व्याकुर्वंतं भवंतं व्यवसितमतयो हंत निध्यासयंत:
सर्वे भूय: स्मरंति व्रतसमितिमणेर्ब्रह्मसूत्रप्रेणेतु: || 29 ||@GuttalPguttal @sv_pranesh
హృద్యత్ర య్యంతవిద్యాముఖనిఖిలకలాతత్త్వబోధైకమూర్తే
ధీర శ్రీరాఘవేంద్ర వ్రతివరసకలాన్యేవ సుక్తాని సమ్యక్ |
వ్యాకుర్వంతం భవంతం వ్యవసితమతయో హంత నిధ్యాసయంత:
సర్వే భూయ: స్మరంతి వ్రతసమితిమణేర్బ్రహ్మసూత్రప్రేణేతు: || 29 ||@ivnsraju65
Read 6 tweets
May 11, 2020
ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ರಮಯಾ ಸಹ ವೇಂಕಟೇಶಂ
ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ಮುಖಸರೋರುಹ-ಕಾಂತಿರಮ್ಯಮ್
ಮಾಣಿಕ್ಯ-ಕಾಂತಿ-ವಿಲಸನ್-ಮುಕುಟೋರ್ಧ್ವ-ಪುಂಡ್ರಮ್
ಪದ್ಮಾಕ್ಷ-ಲಕ್ಷ-ಮಣಿ-ಕುಂಡಲ-ಮಂಡಿತಾಂಗಮ್ |೧|

ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಕರ-ರಮ್ಯ-ಸು-ಶಂಖಚಕ್ರಂ
ಭಕ್ತಾಭಯ-ಪ್ರದ-ಕಟಿಸ್ಥಲ-ದತ್ತಪಾಣಿಮ್
ಶ್ರೀವತ್ಸ-ಕೌಸ್ತುಭ-ಲಸನ್-ಮಣಿಕಾಂಚನಾಢ್ಯಂ
ಪೀತಾಂಬರಂ ಮದನಕೋಟಿ-ಸುಮೋಹನಾಂಗಮ್ |೨| Image
ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮ-ಪದಾರವಿಂದಂ
ಆನಂದ-ಸಾಂದ್ರ-ನಿಲಯಂ ಮಣಿನೂಪುರಾಢ್ಯಮ್
ಏತತ್-ಸಮಸ್ತ-ಜಗತಾಮಪಿ ದರ್ಶಯಂತಂ
ವೈಕುಂಠಮತ್ರ ಭಜತಾಂ ಕರಪಲ್ಲವೇನ |೩|

ವ್ಯಾಸರಾಜ-ಯತಿಪ್ರೋಕ್ತಂ ಶ್ಲೋಕತ್ರಯಮಿದಂ ಶುಭಮ್
ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮುಚ್ಯತೇ ನರಃ |೪|

| ಇತಿ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜಯತಿ-ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

Pic Credit: WA
ప్రాతః స్మరామి రమయా సహ వేంకటేశం
మందస్మితం ముఖసరోరుహ-కాంతిరమ్యం
మాణిక్య-కాంతి-విలసన్-ముకుటోర్ధ్వ-పుండ్రం
పద్మాక్ష-లక్ష-మణి-కుండల-మండితాంగం |1|

ప్రాతర్భజామి కర-రమ్య-సు-శంఖచక్రం
భక్తాభయ-ప్రద-కటిస్థల-దత్తపాణిం
శ్రీవత్స-కౌస్తుభ-లసన్-మణికాంచనాఢ్యం
పీతాంబరం మదనకోటి-సుమోహనాంగం |2|
Read 8 tweets
Jun 4, 2019
ಎಂಥ ಶ್ರೀಮಂತಾನಂತನು ಶ್ರೀಕಾಂತೆಯ ಕಾಂತ
ಎಂಥ ಶ್ರೀಮಂತಾನಂತನು |ಪ|

ಬೊಮ್ಮನು ಹೆಮ್ಮಗ ಮೊಮ್ಮ ಮೃಡಮ್ಮರಿ
ಮೊಮ್ಮ ಶಚಿಮ್ಮ ಸ್ವರಮ್ಮ ಪರಮ್ಮ
ಅಮ್ಮರಸಮ್ಮೂಹ ನಿಮ್ಮಣುಗಮ್ಮರು
ನಮೋನಮ್ಮ ಪರಮ್ಮ ಮಹಿಮ್ಮ |1|

Beautifully sung by Sri Anantha Kulkarni:
Who is this Anantha, he is the husband of Sri Lakshmi (prakriti)

ಬೊಮ್ಮನು (Brahma) is the eldest son of Sri Anantha, and he is given the responsibility of expanding the creation, Brashma’s son is shiva (ಮೃಡಮ್ಮರಿ ) who expands it further (panchikarna), hence, grandson of Anantha.
Sachipati, Indra is grand-son of Brahma, and great grandson of Anantha.

Having such a great lineage, he is (ಸ್ವರಮ್ಮ) swa-ramana, does not need anyone to get happiness (ananda). That is the reason is almighty (ಪರಮ್ಮ).
Read 13 tweets
May 9, 2019
Types of Snan: mukhya and gauna

Snan with water is mukhya & it is of 6 type: Nitya, Naimitika, Kaamya, Kaalanga, Karmanga, & Kriya.

Nitya snan is compulsory for every one & when it is not possible then they should do at least do gauna snan.
1/n
Gauna snan :
ಮಂತ್ರಂ ಭೂಮಂ ತಥಾ ಅಗ್ನಿಂ ವಾಯುವ್ಯಂ ದಿವ್ಯಮೇವಚಃl
ವಾರುಣಂ ಮಾನಸಂ ಚೈವ ಸಪ್ತ ಸ್ನಾನಾನ ಅನುಕ್ರಮಾತ l
7 Types of snan: Mantram, bhumi, agni, vayu, divya, vaarunam, manasam
2/n
Mantra snan: chanting apa
mantra from Rg Veda
Aapo hishta mayo bhuva
thana oorje dadha thana
Mahe ranaaya chakshase
Yova shiva thamo rasa
Thasya bhajaya thehana
usatheeriva mathara
Thasma aranga mamava
Yasya kshayaya jinwadha
Aapo janayadha jana
& sprinkling water.
3/n
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(