1/کلام نه بیحرمتی فامیل پهلوی بل درهشیاری معدود عوام #سلطنت_طلب ست، پیروی کورازاحزاب نوشکفته #سلطنت_طلبی ساخت نظام ادامه فریب #اصلاحات ست درسایه #سلطنت نواده خاندان #قاجار

#ایران
#اصفهان
#براندازم #تهران #شیراز #یزد
#تبریز
#Iran
#حصر #کرمان #اهواز #قم #البرز
#احمدی_نژاد
#دانشگاه Image
2/گریه برقبری فاقدجسد/ بافریب #دمکراسی
به بیان ساده بوی داغ کردن خرست نه کباب، وتبلیغات تهوع اور/دوران پرافتخار،خاندان ایرانساز…،ساخته فرصت طلبانیکه هر روز سینه زن یک بیرق ند، چاپلوسی خدایگان جدید وافشای منجلاب قدیم، سهمخواه تملق معاش!
بدبختی بشر، #ذوب شدن ست دراوهام #ولایت.. Image
3/ #پادشاهی #دین #ایدئولوژی..
بهترین روش حفظ دیکتاتوری نه پشتیبانی نظامی بل
۱.علم کردن #مهره_دست_نشانده_نالایق ست بعنوان رهبر مخالفین،خبره درکنترل وسرگرم کردن مردم/#ونزوئلا مهره اوباش cia..+۳۰سال رهبران سبز وبنفش وامروز نواده فیروزه ای #قاجار
۲.خلق سرطانی #مخالفین_دروغین/#سوریه، Image
4/مسبب تفرقه وانحراف مردم ازهدف اصلی/تبدیل #براندازی_فساد به #کمپین_حجاب
۳.القای وحشت بین مردم توسط گروههای ساخته حاکمیت/شایعه قتل عام بیش از ۱۵۰۰ نفردر #اعتراضات_سراسری توسط #ایران_وایر #توانا #فرشگرد..
وفرجام هر۳،مهارخودبخود #اعتراضات
تایید جنگ زرگری احزاب دروغین بردوش Image
5/سیاستمداران وماموران فاسدامنیتی ستcia fbi mi6.. باج خواران وخون معاشان فریب #دمکراسی_غرب چون #رحمانیت_دین!
واغفال عوام توسط رسانه های مزدورvoa bbc radiofarda IranInternational ManoTo..
وهزینه واقعی جلوه دادن جنگ زرگری بدوش مردم/قربانی کشتار

پروژه بازی دادن عوام و درصورت قیام، Image
6/ جانشینی نواده خاندان قاجار ازدهه دوم انقلاب ست/روزه سیاسی بحمایت ازمهره صادراتی سپاه/گنجی
وپیگیری جدی طرح پس از #اعتراضات_سراسری ۹۶ باعلنی کردن تغییرذائقه ظاهری بخشی ازنظام/#اصلاح_طلبی و #اصولگرایی به #سلطنت_طلبی، بدنبال رسوایی جنگ زرگری #اصولگرا #اصلاح_طلب و وقوف به رشدنفرت Image
7/عمومی ازرهبران #فاسد دین وخطرقیام/سقوط
مشارکت همه احزاب دراین #پروژه_امنیتی نشان از چراغ سبز ولی فقیه ست/#اصولگرایان #فرقه_منحرف و #اصلاح_طلبان درحدمرگ واویزان/فامیل #رفسنجانی #خاتمی #روحانی #کروبی
۱.تمجیدعلنی عضو #شورای_نگهبان از سلطنت وقبل انقلاب/سال۹۶
۲.یقه دریدن دخترهاشمی ImageImage
8/برای اوباش صادراتی حلقه اصلی نواده قاجار
۳.چراغ سبز مهره های سیّاس رسوای نظام وعشوه های مشمئزکننده درشبکه های اجتماعی!
۴.پروژه های مشترک #ویرانسازی نه #ایرانسازی/فساد رهبران کنونی و اینده ازجمله اختلاس بیت المال توسط رهبران #اصلاح_طلب وباج ۱۸میلیاردی به نواده قاجار
۵.بازگرداندن ImageImageImageImage
9/ویلای مصادره ای #زعفرانیه به احمدعلی مسعودانصاری نوه خاله فرح بدستورخامنه ای دهه۸۰/#جنگ سیاسی انصاری وپهلوی #عوامفریبی ست، دعوای سهم دزدی بیت المال
اجرای پروژه توسط شاگردان #سروش #حجاریان، یکی نظریه پرداز #انقلاب_فرهنگی وبستن مراکز اموزشی/#دانشگاه مسبب اعتراض #دانشجویان وقتل ImageImage
10/عام هزاران بیگناه، ودگرمدیرارشد ریشهری،فلاحیان وطراح سرکوب #دگراندیشان #قتلهای_زنجیره_ای دوران رهبری #اصلاحات
همان پروژه گروه۱۴معصوم ست تمرکز براستعفای یکنفر/ رهبر! انگشت اتهام همه گروههای ساخت حاکمیت به یکنفر/خامنه ای! دیو،ضحاک! وسایرین، فرشته! به بیانی هدف جابجایی راس هرم ست ImageImageImage
11/با مهره بی خاصیت قجری ساخت نظام، دست نشانده اوباش cia fbi mi6، اطرافیان همه خودی/اعضای #تحکیم_وحدت #جنبش_سبز #اصلاح طلبان #اصولگرایان #بسیجیان تحولخواه، چهره بروز #فرشگرد #توانا #ایران_وایر… همکاران قدیمی #نایاک #NIAC
سلطنت طلبان واقعی یاران شاه یاگوشه قبرستانند/فوت،ترور،یا ImageImageImage
12/سرای سالمندان وبستگان درمساجدبه خرید بهشت/تطهیروتوبه!
وتنها فرهیخته خاندان، شادروان #علیرضا_پهلوی مخالف مماشات باخرافه پرستان وتازیان، #قتل باهمکاری اوباش امنیتی cia fbi mi6 وسناریوی شرم اور مسعودانصاری واعضای دفتربرادر درتوجیه وتاکید بر #خودکشی! چون حاکمان دین خود میکشند وخود ImageImage
13/لاصه،جابجایی مفسدان مالی اخلاقی ست، هجرت پیامبرگونه نماینده/گان خدا به دیارکفر وبازگشت شکوهمندانه سایه/گان خدا به کشورامام زمان وادامه خرافه وبردگی رعیت!هردو استاد #اختلاس
ختم کلام، چاه وچاهزاده زمانیست که مکتب،مرکزعلم ست وملا، خدای دانایی/عصر حَجَر!
#لرستان #زاهدان #کردستان ImageImageImageImage

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with George Greene

George Greene Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @GGreeneJr

Mar 7
1/West destructive approach to #UkraineRussiaWar by ignoring massive influx of Nazi Militia/Modern #Terrorists to #Ukraine through a Pawn is turning a Regional Conflict to Global Catastrophe! It conjures up cia-made Terrorists/ISIS.. in the #MiddleEast..
Those who made Nazi &WWII ImageImageImageImage
2/for their illegitimate goals, now supporting Neo_Nazi in #Ukraine toward WWIII, a Global Threat backed by #NATO whose leadership must go trial for #War_Crimes in Libya, Syria, Iraq, Afghanistan.. &now using #Ukrainians in its ProxyـWar against #Russia
ImageImageImageImage
3/#Ukrainian people must not leave the state, Stay Home, Stand to Warmongers-based Western Terrorists& kick them out of your Country.
By the way, mass “disinformation/fake footages” cannot be ignored. To many extent, the events have been staged!

#N0_To_War ImageImageImageImage
Read 4 tweets
Jan 20
1/#Holocaust cannot be denied, BUT its dark side must be revealed to prevent the same heinous crime/Motive& the real number of the victims
@BorisJohnson @EmmanuelMacron @mfa_russia
@EU_Commission @eu_eeas @JustinTrudeau
@simoncoveney @Vonderleyen@ASteiner@JosepBorrellF ImageImageImageImage
2/The chronological proximity of “Israel’s establishment& Anti-Semitism in #Europe”(from WWI to WWII) overweighs the idea of connection between two events that the hardship& massacre of #Jews” was the key of Israel creation.
@Europarl_EN @EUCouncil
ImageImageImageImage
3/Zionists policy (the lectures at the time) very well proves that saving the Jews who refused to move to the holy-land is contra-productive to their goal which’s initially the #Jews_Only state of #Israel& ultimately the #Zionists_Only kingdom& #Global_Zionism!
@VeraJourova ImageImageImageImage
Read 15 tweets
Dec 6, 2021
1/A system with widespread CORRUPTION& INJUSTICE would NEVER be qualified to talk about #Democracy! Just a glance at the sociopolitical circumstances proves #US is a role model for“Corrupt & Repressive” States, a Threat to Global Stability!
@EmmanuelMacron @EU_Commission @eu_eeas ImageImageImageImage
2/Americans’ Voice has been Ignored,Marginalized& Censored,Criticism severely Suppressed,Truth shamefully Annihilated,#HumanRights&#CivilRights massively Violated& Oppressed victims rudely Marked as Mob&Terrorist!
Critics/Protesters get recorded&eliminated
ImageImageImageImage
3/either brutally murdered or threatened, terrified, framed up, prosecuted& deprived from their BASIC RIGHTS/Job Education.. through an ignoble cooperation of #CORRUPT “justice system/judges, lawyers, prosecutors and Intel-community/cia fbi..”,
@RTErdogan
ImageImageImageImage
Read 6 tweets
Nov 17, 2021
1/#Israel Nuclear-attack to #Iran is its long wish/plan. Stupidity to believe that“Biden/Pelosi” visit to #Vatican/#Pope is to justify the most heinous brutality/#Abortion& cia meeting with its terrorist #Taliban is to share counterterrorism plans!
@EmmanuelMacron @EU_Commission ImageImageImageImage
2/Israel is insidiously going to shape not only a new #MiddleEast,but the world, based on its HOLLOW historical dream”global #Zionist-kingdom“at the cost of people lives.
So far, Zionists’ policy to destroy the powerful states of the region has successfully progressed by
@eu_eeas ImageImageImageImage
3/proxy-wars through“ignorant-leaders/#Iraq & cia-terrorists ISIS/#Syria”. Regarding other countries, No concern about #Persian_Gulf states,but #Egypt #Turkey& #Iran are major-obstacle to achieving the Zionist dream& #War is the only solution!
@vonderleyen
ImageImageImageImage
Read 20 tweets
Sep 20, 2021
1/West Intel/fbi cia mi6&politicians’s decision about #Afghanistan's considered as either an“Impulsive Decision Making”or a“Criminal Preplanned Action”. Either one's clinically diagnosed as“Psychological Disorder”
The former,#Impulsivity's a major sign of various Mental Disorders ImageImageImageImage
2/..from Schizophrenia to Substance Use/cannabis legalization by politicians,a behavior with NO “forethought & consideration of the consequences”, that put the goals & innocent people’s lives in jeopardy.
The latter, an intentional“Anti-civilians operation
ImageImageImage
3/..&support of brutal terrorists”/#Taliban #ISIS #Al_Qaeda..,a combination of “Crime & Irresponsibility”, is the characteristic of “Antisocial Personality Disorder”& need an immediate attention &serious treatment under watch!
As etiology, in addition to
ImageImageImage
Read 4 tweets
Sep 7, 2021
1/Despite FAKE propaganda,the compelling evidence proves that West counterterrorism-operation with an astronomical budget has been insidiously advocating its terrorists& promoting global brutality just for money-laundering by the world most CORRUPT/CRIMINAL leadership/cia mi6 fbi ImageImageImageImage
2/Terrorist leaders& commanders/#ISIS #Taliban.. get trained & exported from US terrorist-training-sites, so-called “Detention center”esp. Guantanamo bay #Cuba/beyond reach of investigative #Journalists!
Then, criminal Jihadists get mass-equipped by..
ImageImageImageImage
3/..#Pentagon’s most advanced weapons in support of a long-lasting #War&on the other hand, the Gov. Army intentionally paralyzed &doomed to failure!
Last shot,the information of those who are aware of the friendship of Warmongers&its Terrorist..
@EUCouncil
ImageImageImageImage
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(