My Authors
Read all threads
Evo još jedan niz: 👇
O uvek aktuelim Jevrejima i njihovom "izlasku iz ropstva". Ponavljam; Nemam ništa lično protiv Jevreja, imam dosta prijatelja među njima, ali istina je istina.
Naša kompletna kultura se bazira na Mojsijevom petoknižju, a istoričari i teolozi još uvek se nisu usaglasili oko Mojsijevog Izlaska iz Egipta. Poznato je da je Mojsija odgajila princeza Hatšepsut, koja je bila kćerka Tutmesa I, koji je bio oženjen sestrom Ahmoza I, 👇
koji je proterao Hikse iz Egipta. Istorijski je poznato da je Ahmoze I isterao Hikse i završio ujedinjenje Egipta 1560. godine pre Hrista. Posle njegove smrti na vlast dolazi - Tutmes I, jer Ahmoze nije imao dece. Mojsije se rodio 1575. godine pre Hrista, u doba Novog carstva 👇
osamnaeste dinastije, koju je započeo Ahmoze I i koja je vladala od 1580. godine pre Hrista, do 1300. godine pre Hrista. Faraoni ove dinastije bili su veliki osvajači i držali su celu Siriju – sve do Eufrata i severnu Palestinu.
Period od 1560. godine pre H, do 1525. godine 👇
pre H, pripada faraonima – Tutmesu I, Tutmesu II i Tutmesu III. Ako bi bilo tačno da su Jevreji izašli iz Egipta 1200. godine pre Hrista, za vreme devetneste dinastije i faraona Setija II, koji je vladao ( 1200. god. pre Hrista - 1194. godine pre Hrista), morali bismo da 👇
zaboravimo na Cara Davida i Solomona da su postojali na osnovu sledeće gl. u Bibliji, jer nema mesta gde da ih udenemo.
Da ne govorimo da je princeza Hatšepsut, koja je odgajila Mojsija, te 1200. godine pre Hrista, dvesta godina već bila pokojna. 👇
Jedan jevrejski teolog govori kako su Jevreji izašli iz Egipta 1200. godine, pre Hrista. Trojanski rat se dogodio u 12. veku pre Hrista, pa ne bih se čudila da negde pročitam kako su Mojsije, njegov brat Aron i Jošua Nunov pomogli Agamnenonu i Menelaju u osvajanju Prijamove 👇
Troje, a Odiseju da se s mirom vrati u Itaku.
Smešno je.
Zar nije?
😁😉
Da li je Mojsije Akenaton?
Sarkofag Akenatona iz Kairskog muzeja.
“Moses is a figure of memory, not of history, whereas Akhenaten is a figure of history, but not of memory.”
Čitajte: medium.com/discourse/coul…
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with ɐuǝʌʇsuɐčᴉʇšǝΛ Ariana

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!