இன்றுபோலவே கிரகங்கள் அவரவர்கள் சொந்த வீட்டில் உள்ள நிகழ்வு சங்க காலத்திலும் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதைப் புலவர்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். பரிபாடல் 11

"உருகெழு வெள்ளி வந்து ஏற்றியல் சேர
வருடையைப் படிமகன் வாய்ப்ப
பொருள் தெரி புந்தி மிதுனம் பொருந்த
புலர் விடியல்அங்கி உயர் நிற்ப
அந்தணன் பங்குவின்இல்லத் துணைக்கு உப்பால் எய்த
இறை யமன்வில்லின் கடை மகரம் மேவ"

என்று கூறுகிறது.அந்நாளில் வெள்ளி ஏறான ரிஷபத்திலும், செவ்வாய் மேஷத்திலும், புதன் மிதுனத்திலும், குரு மீனத்திலும், சனி மகரத்திலும் இருந்ததாம். ஆக ஐந்து கிரகங்கள் அவர்கள் சொந்த வீட்டில் உள்ளன. இதைவைத்து
இந்த சேர்க்கை நிகழ்ந்த காலம், பொயுமு 161ம் ஆண்டு ஆவணி பன்னிரண்டாம் நாள் வியாழக்கிழமை என்று கணக்கிட்டுள்ளனர். பரிபாடலின் காலமும் இதன்மூலம் தெளிவாகிறது.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Krishnan

Krishnan Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @tskrishnan

19 Sep
The Cholas, apart from building the temples in the countries they have won over, also built / renovated / given grants to the shrines of local religions. Rajaraja Perumpalli in Periyakulam (Triconamalli) Srilanka is one such example.The Buddha vihara was rebuild by Cholas.
The Vihara was named after Rajaraja, the great Chola king.There were 16 Chola era Tamil inscriptions found here. Most of them mentions various donations given to the Vihara like lamps, cattle, money,land etc. The architecture style of Vihara is similar to Tamil style construction
Here is one inscription from the Rajendra chola era (his Meikeerthi). The Chola chieftains names mentioned in the inscriptions shows that the Vihara was at its glory during the Chola times.

Only a dimwit will compare such all inclusive Cholas to invaders/destroyers like Mughals
Read 4 tweets
11 Sep
Rani Meenakshi took over the Madurai Nayak kingdom after the death of her husband, Vijayaranga Chokkanathar.Her husband’s relatives tried to usurp the kingdom from her & invited Chanda sahib of Arcot for assistance.Desperate to save the her & country, she paid Rs 1 cr to him and
asked him to swear on his ‘Holy Book’ that he won’t harm her & the Kingdom. Chanda Sahib made the promise accordingly on the Holy book in a place known as Dalavai Mandapam in Trichy. Meenakshi allowed him to enter the Trichy fort based on the promise but Chanda Sahib didn’t
keep his word. He jailed her & annexed her kingdom by force. When she asked about the promise, Chanda Sahib told her that he did the swearing on a brick & not on the book. Dejected by this & to save her from disgrace, she committed suicide by consuming poison.
Read 5 tweets
9 Sep
One of the important aspects of temple architecture is the stairs leading to Mandapas in case of Mada Kovils. The stairs should be in even numbers & of particular dimensions. The railings which are on the sides of the stairs known as ‘Sopaanam’, mostly have Elephants or Yazhi.
The above picture is Makara Yazhi, (a sea creature) Sopaanam. The below one is a Simha Yazhi Sopaanam from Darasuram temple.
Another Simha Yazhi staircase from Tiruvannamalai temple
Read 5 tweets
3 Sep
சங்க இலக்கியத்தையெல்லாம் இவர்கள் கண்ணில் பார்த்திருப்பார்களான்னு தெரியவில்லை. எட்டுத்தொகையில் ஒன்றான பரிபாடல் சொல்கிறது

பசும் பொன்னுலகமும் மண்ணும் பாழ்பட
விசும்பில் ஊழி ஊழ்ஊழ் செல்ல
கரு வளர் வானத்து இசையின் தோன்றி
உரு அறிவாரா ஒன்றன் ஊழியும்
ஊழியான பிரளயகாலத்தில் பொன்மயமான தேவர் உலகமும் மண்ணுலகமும் வானமும் அழிந்துபோயின

உள் முறை வெள்ளம் மூழ்கி ஆர்தருபு
மீண்டும் பீடு உயர்பு ஈண்டி அவற்றிற்கும்
உள்ளீடு ஆகிய இரு நிலத்து ஊழியும்

அந்த வெள்ளத்தில் மூழ்கிய உலகத்தை வெளிக்கொணர்ந்து திருமாலாகிய நீதான் நிலைநிறுத்தினாய்
செய்குறி ஈட்டம் கழிப்பிய வழிமுறை

இப்படி உலகை அழித்து மீண்டும் படைக்கின்ற விளையாட்டை தொடர்ந்து நடத்தினாய்

கேழல் திகழ்வரக் கோலமொடு பெயரிய
ஊழி ஒருவினை உணர்த்தலின் முதுமைக்கு
ஊழியாவரும் உணரா
ஆழி முதல்வ நிற்பேணுதும் தொழுது

வராகக் கோலம் எடுத்து ஊழியை எல்லாம் கடந்து நிற்கும் திருமாலே
Read 6 tweets
29 Aug
மாணிக்கவாசகருக்கும் ஏழையான வந்திக்கும் அருள் செய்யவும் எல்லா உயிர்களிலும் இறைவனே உறைகிறான் என்று உலகிற்கு உணர்த்தவும் சிவபெருமான் நிகழ்த்திய ‘பிட்டுக்கு மண் சுமந்த லீலை’ இன்று. ஓவியர் மாருதியின் அருமையான படங்களோடும் திருவிளையாடல் புராணத்தின் சில பாடல்களோடும் அந்நிகழ்வைக் காண்போம்
கரும் கடல் திரை இடைக்கிடந்து சுழல் கலம் எனக் கனமுகடளாய்
வரும் புனல் பரவை உட்கிடந்து நகர் மறுகி உள் கமற வேலினான்
ஒருங்கு அமைச்சரை விளித்து நீர்கரை சுமந்து ஒருங்கி வரும் ஓதநீர்ப்
பொருங் கதத்தினை அடக்குவீர் என அமைச்சரும் தொழுது போயினார்

வைகை வெள்ளத்தை அடைக்க மன்னன் கட்டளையிடல்
கட்டுவார் கரை உடைப்பு நீர் கடுகல் கண்டு நெஞ்சது கலங்குவார்
மட்டிலாத முனிவு என்னைஅன்னை இனிஆறுக என்று எதிர் வணங்குவார்
கொட்டுவார் மணல் உடைப்பு அடங்க மகிழ்கொள்ளுவார் குரவை துள்ளுவார்
எட்டு மாதிரமும் எட்ட வாய்ஒலி எழுப்புவார் பறைஇரட்டுவார்

ஊர்மக்கள் கரை கட்டும் முயற்சியில் ஈடுபடல்
Read 10 tweets
3 Aug
Close on the heels of Adi Perukku, let’s look at a mechanism used in olden days to irrigate the farm lands, especially in Chola desam. ‘Kumizhi Thumbu’ was predominately used in lakes / reservoirs where the water is stored for irrigation purposes. The structure has two pillars Image
The pillars are connected by two horizontal bars with a hole on the centre. There is a stone box beneath the water level which has a round passage to the pipeline underneath that. This is called ‘Neerodi’. On the side of the box, there are few small holes called as ‘Serodi’ Image
The Neerodi can be closed / opened by a ‘Kuzhavi Kal’ connected to an iron rod which passes through the horizontal bars.This will remain in closed position during storage time. When water needs to be opened for irrigation, the ‘Kuzhavi’ is lifted & water passes to the outlet pipe
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!