Ik ben beetje geschrokken sectie Democratie en Rechtspraak in concept VVD verkiezingsprogramma. VVD stelt dat Nederlandse en Europese rechters hun macht onredelijk uitoefenen en houdt pleidooi om de rol van de rechter en het Europees recht terug te dringen. Geen goed idee 1/10
Ik vermoed dat VVD door Urgenda zaak op oorlogspad is. Het moet maar eens afgelopen zijn met rechters die twee Europese grondrechten dusdanig oprekken dat zo’n beetje alles eronder valt inclusief stikstof emissie. Betekent dit dat we rol Europees recht moeten terugdringen? 2/10
Democratieën staan onder druk. In Hongarije, Polen, Rusland, Turkije wordt democratische rechtsorde ernstig aangetast. In Polen worden rechters die onwelgevallige uitspraken doen gedisciplineerd. Erdogan gooit journalisten in bak. Orban en Poetin ondermijnen trias politica. 3/10
Uitleg: 1648 kreeg staat machtsmonopolie (staat), 1748 trias politica (rechtstaat), 1848 ministeriele verantwoordelijkheid (democratie), 1948 rechten van de mens, 1953 EVRM toetsingsmechanisme. NL rechters toetsen aan verdragen niet aan grondwet 4/10
In NL biedt toetsing aan grondwet geen bescherming omdat de grondwet stelt dat grondrechten bij wet beperkt kunnen worden. Het EVRM biedt wel bescherming en is dus belangrijk voor NL. 5/10
Als de VVD voorstelt om specifiek de effecten van Europese mensenrechten te beperken dan is dat om twee redenen problematisch. 1. Binnen de Nederlandse rechtsstaat spelen die door de afwezigheid van constitutionele toetsing juist een belangrijke rol. 6/10
Minstens zo belangrijk is 2e bezwaar. Stel, zoals VVD voorstelt, dat Comité van Ministers in Raad van Europa het recht krijgt om een uitspraak van Hof te corrigeren zullen champagne flessen in Warschau en Boedapest knallen. Rechters disciplineren vinden zij geweldig! 7/10
Er is geen enkel bezwaar tegen een discussie over de balans tussen rechtsstaat en democratie. Forum vindt dat de laatste moet prevaleren. Baudet was op twitter erg enthousiast over de Poolse wet die de rechterlijke macht aan banden legde die eind 2019 werd aangenomen. 8/10
Die wet heeft Poolse rechters die het aandurfde om rechtstatelijke bezwaren te uiten tegen hervormingen monddood gemaakt. Het Hof heeft in mei 2020 die wet strijdig verklaard met EVRM. Gaat VVD nu Poolse regering helpen via Comité van Ministers de rechters te corrigeren? 9/10
Ik denk dat de VVD er goed aandoet om het concept verkiezingsprogramma even aan te passen en in het vervolg een breder internationaal perspectief te kiezen. 10/10

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Arend Jan Boekestijn

Arend Jan Boekestijn Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!