Het zijn dit soort voorstellen die het noodzakelijk maken dat "jongeren" zich eindelijk eens druk gaan maken over pensioenen en de standpunten daarover van zogenaamde "progressieve" partijen. Hieronder daarom een poging tot uitleg waarom 1/11

telegraaf.nl/nieuws/2141657…
In ons huidige pensioenstelsel wordt collectief gespaard geld verdeeld tussen jongere en oudere generaties. Om ervoor te zorgen dat we er zeker v kunnen zijn dat we de beloofde pensioenen kunnen nakomen zijn regels opgesteld. Waaronder dekkingsgraden van min. vereist vermogen. 2/
Van dat systeem van zekerheid gaan we af. Mede omdat het bieden van zekerheid onder andere door een lage rente niet langer te betalen is, maar ook omdat we niet ons hele leven meer voor 1 werkgever werken. Dit gaat alleen nog even duren, tot 2026 met wat geluk. 3/
Veel pensioenfondsen zijn door een mix v beroerde beslissingen (renteverwachtingen), te hoge ambities en een hoge levensverwachting onder deze dekkingsgraad terechtgekomen.Daarom schrijven de regels voor dat er gekort moet worden om als fonds weer financieel gezond te worden.4/
Deze beroerde beslissingen zijn een belangrijk aspect van het verhaal, dat pensioenfondsen graag verhullen. Er zijn namelijk zat fondsen die niet hoeven te korten volgens de huidige regels, en de zaakjes prima op orde hebben, ondanks de lage rente! 5/
Omdat veel fondsen op dit moment een dekkingsgraad onder 100% hebben zou er gekort moeten worden. Dit betekent dat zowel de pensioenuitkeringen van gepensioneerden als de toekomstige pensioenaanspraken van werkenden verminderd dienen te worden. 6/
Dat is geen leuke boodschap, maar helaas noodzakelijk als we het pensioensysteem solide en daarmee rechtvaardig willen houden. In ieder geval tot het nieuwe stelsel in werking treedt. 7/
Het is als jongere pijnlijk te moeten zien dat diverse politieke partijen bezwijken onder de druk van gepensioneerden dit systeem eenzijdig aan te passen door de kortingsregels aan te passen naar 90% en nu zelfs nog verder dan dat, zodat er niet gekort hoeft te worden. 8/
Het gevolg is dat er dan al meer geld uitgekeerd, dat straks niet meer in kas zit. De financiële risico's om dit in de toekomst goed te maken worden dus doorgeschoven. Bovendien kun je nieuwe generaties niet laten opdraaien vroegere fouten. Dit wordt door de PvdA &GL verzwegen.9/
Het is daarbij extra wrang dat tegelijkertijd wel de premies verhoogd worden die worden opbracht door de actieve (jonge) werknemers. Premie die ten koste gaat van het salaris of de loonruimte in toekomstige cao-onderhandelingen. Jonge actieve werknemers hebben dubbelpech dus.10/
Dit zou voor jongere deelnemers aan !verplichte! pensioenfondsen onacceptabel moeten zijn. Helemaal als je bedenkt dat je ook meebetaalt aan andermans vroegpensioencompensatie en voorlopig nog gevangen zit in een doorsneesystematiek waardoor je meer premie betaalt dan nodig is.11
Hierover lees je meer op lvop.nl. Dit is niet toevallig ook de enige onafhankelijke fractie in het verantwoordingsorgaan van het ABP.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jeffrey v Noortwijk

Jeffrey v Noortwijk Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!