עברתי קצת על עמוד הפייסבוק של "איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל" שבראשו עמד פרופ' חגי לוין.

אומר זאת בעדינות: יש לי תחושה שהשיקולים שהנחו את אדון לוין לא היו טובת הציבור.
האם היו אלה שיקולים פוליטיים?
האם יחסיו עם פוליטקאים השפיעו על העמדות שלו ושל האיגוד?

מספר דוגמאות בשרשור>>
8.3.20
*אסור לבודד את ישראל*

לקראת הדיונים על סגירת הגבולות אנו מבהירים כי המלצתנו המקצועית היא שלא לסגור את הגבולות. זהו מהלך שאינו בר קיימא, שיגרום לפגיעה קשה בהיערכות לקורונה ובחברה.
בממשלת מעבר, ראוי שההחלטה תתקבל תחת פיקוח, על מנת להזים את החששות שמדובר בשיקול פוליטי
17.3.20
*מעקב דיגיטלי עלול לגרום יותר נזק מתועלת*

באישון לילה, ללא דיון מקצועי וציבורי הכולל דיסציפלינות שונות, נוסף כלי חדש של מעקב דיגיטלי. לא ברורה ההצדקה לכלי הזה והאם הוא חיוני. המצב הינו חריג, אולם אין לתת יד להפעלת אמצעים הפוגעים באמון הציבור, אשר מחירם עולה על התועלת.
19.3.20
*חקירה ״דיגיטלית״ עלולה לסכן את בריאות הציבור*

השימוש ״בכלים דיגיטלים״ לחקירה אפידמיולוגית והטלת חובת הסגר עלולה לסכן את בריאות הציבור. השימוש בכלים דיגיטליים (או: איכון סלולרי) מעלה לא רק שאלות אתיות קשות אלא גם מקצועיות. אנו מטילים ספק בשימוש בכלים חדשים ובלתי מוכחים.
2.4.2020

*לשקול האם לחייב מסיכות במרחב הציבורי*

מסיכה איננה תחליף לצעדי הריחוק הפיזי ולצורך בשמירה על כללי ההיגיינה האישית.
חיוב עטיית מסיכה ואכיפת החיוב עלולה לפגוע במאמץ הלאומי למיגור הקורונה.
16.4.20

החשיפה כי קיימת כוונה להיעזר בשב"כ למטרות נוספות כדוגמת ניטור איזורי תחלואה מטרידה ביותר. קשה להבין את הלהיטות לעשות שימוש בכלים חשאיים שאין שום הוכחה לתועלתם בניטור תחלואה. היעדר שקיפות והיעדר מקצועיות פוגעים באמון הציבור ובבריאות הציבור.
לסיכום - לא לסגור את השמיים, לא להפעיל אמצעי ניטור ולא לחייב את האוכלוסיה לשים מסיכה.

מפחיד לחשוב מה היה קורה לנו אילו הממשלה היתה מקבלת את עצותיו של פרופ' חגי לוין והאיגוד שבראשו עמד.

@LevineHagai

facebook.com/Public.Health.…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with israel ohana - Ec

israel ohana - Ec Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!