kam Profile picture
14 Jan, 16 tweets, 4 min read
من نظرم را که بر مبنای تحلیل اطلاعات در دسترس است، در این رشته توئیت می گویم:
1- پس از برجام قراردادهایی با شرکتهای کره ای مثل دایلم برای بهینه سازی فرایند پالایشگاههای قدیمی و تبدیل مازوت به بنزین و گازوییل منعقد شد ه با خروج ترامپ از برجام متوقف شدند.
2- از آغاز سال 2020 مصرف مازوت گوگرد دار ( که پالایشگاههای ما تولید می کنند) توسط کشتیها ممنوع شد و حتی در اوایل امسال چین دهها کشتی ایرانی را به همین دلیل از پهلو گرفتن در بنادر خود منع کرد که در اخبار به نادرست به تحریمهای امریکا ربط داده شد.
3- چون فرایند تولید بنزین در پالایشگاهها، الزاما منجر به تولید مازوت میشود و این مازوت را نه میشد برای سوخت کشتی مصرف یا صادر کرد و نه میشد در آب یا خاک دور ریخت، و چون تداوم تولید بنزین ضروری است، مقامات ( احتمالا شورای عالی امنیت ملی) تصمیم گرفتند این مازوت را بسوزانند.
4- قاعداتا چون این مشکل باید در زمان محدودی حل می شد و نه تجربه جهانی برایش وجود داشت و نه امکان انجام کار مطالعاتی گسترده وجود داشت، تصمیم گرفتند این مازوت را بعنوان سوخت جایگزین زمستانی ( بجای گازوییل که در سالهای قبل استفاده میشد) به برخی از کارخانه ها و نیروگاهها بدهند..
5- احتمالا در فرایند تصمیم گیری متوجه مشکلات محیط زیستی هم بوده اند و نیروگاههای شهری و نزدیک به شهر را هم مستثنا کرده اند زیرا قبلا آلودگی ناشی از آن را در سالهای گذشته تجربه کرده بودیم..
6- در طول چند ماه، تانکرها سوخت مازوت را به نیروگاهها و کارخانه های مقصد، منتقل و در مخازن آنها ( که در سالهای اخیر با گازوییل پر میشدند) انبار کردند و احتمالا از همان زمان مصرف این سوخت کم و بیش آغاز شد.
7-با شروع وارونگی زمستانی هوا در هفته های گذشته، به تدریج آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ شروع به انباشت کرد. این اتفاق در کنار انتشار اخباری که این آلودگی را به مصرف مازوت مربوط می کرد، مقامات را وادار کرد که برای متوقف کردن فشارها، ناگهان مصرف مازوت در همه جا را ممنوع کنند.
8- اما اصلا امکان نداشت که بتوان مخازن مازوت را که طی چند ماه پر شده اند فورا خالی و بلافاصله با گازوییل پر کرد و شبکه گاز کشور هم در زمستان زیر بار سنگینی است که اجازه تامین گاز مورد نیاز این همه نیرو گاه را نمی دهد مگر آن که تعدادی از صنایع بزرگ فولادی و پتروشیمی متوقف شوند.
9- اما خارج کردن این کارخانه ها از مدار به سرعت ممکن نیست و خاموش کردن آنها باید با رعایت دستورالعملهای خاص و به تدریج انجام شود تا خسارتهای سنگین و غیر قابل جبران به آنها وارد نیاید.
10-در فاصله این دو اتفاق، یعنی صدور دستور توقف مصرف مازوت و توقف کامل تولید در فولادسازیها و پتروشیمیها، شبکه برق کشور با کاهش شدید تولید در نیروگاههای بزرگ مواجه شد که نهایتا با ایجاد ناپایداری در شبکه منجر به خاموشی گسترده شدند.
11-شاید اگر مسئولانی که تصمیم به استفاده از مازوت گرفتند این موضوع را شفافتر به افکار عمومی اعلامی کردند و یا وقتی دستور قطع مصرف مازوت آمد، قدری با تامل آن را اجرا می کردند، چنین اتفاقی نمی افتاد، همانطور که در روزهای قبلتر در برخی از شهرستانها فقط خاموشیهای محلی داشتیم.
12- اما هر جا که معظلات ناشی از تحریمها را بررسی می کنیم به یاد داشته باشیم که این مشکلات غافلگیر کننده هستند و چون تجربیات قبلی در مورد آنها اندک است و فرصت کافی هم برای انجام مطالعات تفصیلی در موردشان وجود ندارد، باید تا حدی خطا در آنها را قابل اغماض دانست.
13- اگر چه در روزهای آخر که نیروگاههای مازوتی از مدار خارج می شدند، بار اضافی ناشی از تولید رمزارزها، فشار مضاعفی را به شبکه وارد می کرد و باعث ناپایداری بیشتر آن می شد اما قطعا در شرایط عادی، این مصرف به راحتی توسط نیروگاههای کشور تامین می گردد.
14- این را هم فراموش نکنید که بعد از آن که احمدی نژاد قانون هدفمندی را نقض کرد و بجای مازاد درامد افزایش قیمت انرژی، سه برابر آن را یارانه داد، توانیر با مشکل جدی نقدینگی مواجه شد و دیگر درامد کافی حتی برای نگهداری از شبکه برق کشور نداشت.
15- اما در ماههای اخیر، اخذ هزینه برق مصرفی با قیمت صادراتی برق از مراکز تولید رمز ارز، باعث شده تا منابع بسیار بیشتری در اختیار توانیر قرار گیرد که در درازمدت باعث خروج این شرکت از تنگدستی مزمن چند ساله و افزایش سطح ارائه خدمات توسط آن و پایداری شبکه برق کشور خواهد شد.
16- به عبارت دیگر در درازمدت، تولید قانونی رمزارزها، بخاطر آن که پول واقعی برق مصرفی خودشان را پرداخت می کنند، نه تنها باعث اختلال در شبکه برق نیست بلکه نعمتی غیر منتظره برای آن است.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with kam

kam Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!