Tuoreessa @HelsinkiGSE Tilannehuoneen terveystyöryhmän raportissa tarkastelemme Suomen koronatartuntoja koulutus-, tulo- ja ammattiryhmittäin: helsinkigse.fi/?p=11089
Tässä twiittiketjussa käyn läpi raportin keskeisiä tuloksia. @UTUeconomics @uniturku @vatt_tutkimus 1/n
Koronatartunnat ovat kohdistuneet Suomessa voimakkaimmin kaikkein pienituloisimpiin (täysi-ikäisiin) henkilöihin, alimpaan tulodesiiliin (vrt. kuva alla). Tartuntoja on havaittu kuitenkin paljon myös suurituloisimmassa ryhmässä. 2/n
Koronatartunnan saaneiden tulojakaumat näyttävät hyvin erilaiselta keväällä verrattuna syksyyn. Keväällä koronatartuntoja havaittiin erityisesti parempituloisilla, kun taas syksyllä tartunnat ovat kohdistuneet kaikkein pienituloisiin (mm. opiskelijoihin). 3/n
Koulutustason mukaan koronatartuntoja on havaittu suhteellisesti eniten sekä keväällä että syksyllä ylemmän korkea-asteen tutkinnon suorittaneilla kuin alemmilla koulutustasoilla. Syksyllä toisen asteen tutkinnon suorittaneiden tartunnat ovat olleet lähes samalla tasolla. 4/n
Tarkastelemme raportissa myös ammattiryhmien absoluuttisia ja suhteellisia tartuntamääriä ja ammattiryhmien koronariskiä tilastollisiin malleihin perustuen. Oheisessa kuviossa on esitetty ammattiryhmät, joissa tartuntoja on havaittu suhteellisesti eniten. 5/n
Vaikka ammattiryhmän kokoon suhteutetut tartuntamäärät antavat osviittaa koronariskistä, tartuntoihin vaikuttaa myös erilaiset taustatekijät kuten ikä, syntyperä ja kunta. Regressiomalleihin perustuvien riskiarvioiden avulla pystymme huomioimaan näitä taustatekijöitä. 6/n
Alla lineaariseen regressiomalliin perustuvat ammattiryhmittäiset riskiarviot, jotka kertovat kuinka paljon suurempi todennäköisyys tietyssä ammattiryhmässä työskentelevällä henkilöllä on ollut saada koronatartunta verrattuna vertailuryhmän henkilöihin. 7/n
Suurimmat riskit ammattiryhmistä ovat maalareilla ja rakennuspuhdistajilla, hoitotyön erityisasiantuntijoilla, urheilijoilla ja liikunnanohjaajilla, kuljettajilla sekä sairaanhoitajilla ja lähihoitajilla. Maalareille arvio ei ole kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä. 8/n
Alla logistiseen regressiomalliin perustuvat ammattiryhmittäiset riskiarviot, jotka perustuvat ns. vetosuhteisiin (odds ratio). Vetosuhteet kuvaavat kunkin ammattiryhmän koronariskiä (suhteessa siihen, ettei tartuntaa saada) verrattuna vertailuryhmään. 9/n
Logistisen mallin mukaan suurimmat koronariskit (suhteessa siihen, ettei tartuntaa saada) ovat hoitotyön erityisasiantuntijoilla, maalareilla ja rakennuspuhdistajilla, sairaanhoitajilla, lähihoitajilla ja muilla terveydenhuollon ammattilaisilla. 10/n

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Mika Kortelainen

Mika Kortelainen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!