پیرامون خبر دستگیری عماد ادوارد شرقی:

۱-یکی از اعضا موثر هولدینگ سرآوا علیرضا کلاهی صمدی (برادر زاده کلاهی عامل انفجار حزب جمهوری)است
او عضو سندیکای برق ایران و اتاق ایران است و مشغول به فعالیت های استارتاپی و اقتصادی است.
#نفوذ
۲-از دیگر حامیان سراوا بها سادات‌تهرانی از خاندان معروف سادات‌تهرانی است، صاحب کارخانه جوراب استارلایت و زمین پلاسکو که بعدها به القانیان فروش رفت.
#نفوذ
۳-از دیگر حامیان شبکه استارتاپ‌ها، خاندان رهنما در قالب صندوق سرمایه گذاری هستند.که #مجید_رهنما وزیر آموزش عالی هویدا (بهائی) و عضو لژ ستاره فراماسونری بود.
#نفوذ
۴-این تنها نمونه کوچکی از افراد فعال و شاید مشکوک در این شریان اقتصادی است که جملگی مورد حمایت مستقیم #سورنا_ستاری قرار دارند. خوب است ایشان در مورد این اتفاقات و دستگیری‌ها توضیحاتی ارائه کنند.

صحبت بیشتر پیرامون این شبکه اقتصادی باشد در زمان مناسب.
#نفوذ

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with علیرضا پورمسعود🇮🇷

علیرضا پورمسعود🇮🇷 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!