1. Kort draadje. Het artikel in de #NRC omtrent de escapades van #DionGraus @realDionGraus zijn voor 90% oud nieuws. Mocht dit leiden tot strafrechterlijk vervolging, dan wacht ik het juridische oordeel af. Zo hoort het in mijn optiek in ons NL bestel... #PVV #Wilders
2. Tenminste schetst het artikel de morele standaard van #DionGraus . Daar valt bijzonder veel op aan te merken - sterker nog: te verwerpen.
3. Zorgelijk - ook voor #PVV aanhangers - zijn tenminste twee issues: ten eerste de poging van #Wilders dit met een grap af te doen. In de regel is er dan veel meer aan de orde... @nrc Image
4. Aansluitend: #Graus heeft - ondanks alle partijpolitieke regels - (audio)opnames van alles. Dit impliceert opnames van/met #Wilders . Daarmee is Wilders in principe chantabel.
5. Indien #Graus in bovenstaand scenario - verre van ondenkbeeldig - mogelijke juridische consequenties boven het hoofd hangt, dan gaat hij niet alleen ten onder. Zeker trekt hij Wilders mee. Vraag is en blijft dan: houdt de mogelijk gechanteerde Wilders Graus uit de wind...
En daarmee zichzelf. Dit lijkt meer en meer op een drama uit de Griekse oudheid. Een ding is in mijn optiek zeker: er zijn vanuit het #PVV perspectief geen winnaars; slechts verliezers. Laat ons deze tragedie op de voet blijven volgen.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Paul Wilders

Paul Wilders Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!