@hvegmond @MarkHouwelingen @fireboomer @JHuijz @OttilieLaan Zullen we dat even uitpluizen? Want zoals @JHuijz zegt: dit heeft een hoog "dat hangt er van af" gehalte
@hvegmond @MarkHouwelingen @fireboomer @JHuijz @OttilieLaan de leverancier: mogelijk productaansprakelijkheid? Lastig voor bewoners naar Nederlandse recht, artikel 6:187 BW: "De benadeelde moet de schade, het gebrek en het oorzakelijk verband tussen het gebrek en de schade bewijzen."
@hvegmond @MarkHouwelingen @fireboomer @JHuijz @OttilieLaan is sowieso het geval maar voor productaansprakelijkheid staat het wel heel definitief in de wet. Ik weet onvoldoende van productaansprakelijkheid maar deze bepaling lijkt omkering van de bewijslast uit te sluiten
@hvegmond @MarkHouwelingen @fireboomer @JHuijz @OttilieLaan artikel 6:190 BW: aansprakelijkheid ziet op dood of letsel en "schade door het produkt toegebracht aan een andere zaak die gewoonlijk voor gebruik of verbruik in de privésfeer is bestemd en door de benadeelde ook hoofdzakelijk in de privésfeer is gebruikt of verbruikt"
@hvegmond @MarkHouwelingen @fireboomer @JHuijz @OttilieLaan verjaringstermijn van drie jaar vanaf het moment van ontdekking van het product. Ik vind het overigens toch wel wonderlijk hoe vaak ik nog pur en pir isolatie in de bouw zie waaronder sandwichpanelen....
@hvegmond @MarkHouwelingen @fireboomer @JHuijz @OttilieLaan dan uitgaande van aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet. Die gaat uit van een verjaringstermijn van 20 jaar. Kan door overeenkomsten/algemene voorwaarden worden beperkt en dat gebeurt ook veelvuldig
@hvegmond @MarkHouwelingen @fireboomer @JHuijz @OttilieLaan zoals in koop-/aannemingsovereenkomsten (Woningborg / SWK): bij een ernstig gebrek wordt daar uitgegaan van 10 jaar (afhankelijk van de versie, ik meen dat er ook bij zitten met een langere termijn)
@hvegmond @MarkHouwelingen @fireboomer @JHuijz @OttilieLaan Ook de UAV 2021 gaan uit van een vervaltermijn van tien jaar na einde onderhoudstermijn, in het geval van teniet gaan van het werk
@hvegmond @MarkHouwelingen @fireboomer @JHuijz @OttilieLaan voor een Grenfell achtige brand in Nederland, ontstaan twaalf jaar na oplevering, kan de eigenaar de aannemer dus niet aansprakelijk houden
@hvegmond @MarkHouwelingen @fireboomer @JHuijz @OttilieLaan daar zit nog wel een weinig gebruikte wettelijke uitzondering in. Als de aannemer bij oplevering wist van een gebrek maar die bewust heeft verzwegen, kan hij geen beroep doen op de kortere verjarings- en vervaltermijnen. Moet de eigenaar wel opzet aantonen
@hvegmond @MarkHouwelingen @fireboomer @JHuijz @OttilieLaan als de aannemer bij een UAV-contract exact volgens opgave van de opdrachtgever heeft uitgevoerd is hij niet aansprakelijk, Zie par. 5.2 UAV behoudens de waarschuwingsplicht par 6.14 UAV
@hvegmond @MarkHouwelingen @fireboomer @JHuijz @OttilieLaan heeft de aannemer uitgevoerd volgens ontwerp en hoefde hij niet te waarschuwen omdat er geen sprake was van een klaarblijkelijke fout in het ontwerp, dan is hij volgens de UAV niet aansprakelijk
@hvegmond @MarkHouwelingen @fireboomer @JHuijz @OttilieLaan dan de pijlen richten op de adviseurs. Die contracteren in de regel op basis van de DNR. Daarin staat een vervaltermijn van vijf jaar vanaf einde werk (kan vóór oplevering van het pand zijn). Die termijn is dus erg krap
@hvegmond @MarkHouwelingen @fireboomer @JHuijz @OttilieLaan het zijn allemaal algemene voorwaarden dus vernietigbaar als een beroep erop onredelijk bezwarend is. Maar volgens de gewone mores in de bouw: de opdrachtgever is (na verloop van niet zo heel veel tijd) fucked

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Remco Smith

Remco Smith Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!