REZA Profile picture
21 Feb, 17 tweets, 11 min read
@tired_phantom @Rollo44840497 فانتوم جان
من در عملیات کربلای4 جز اولین خوش شانس هایی بودم که پا به جزیره ام الرصاص گذاشتم و بعد نابودی 90% گردانمان، مارا(40نفر) درکربلای 5 هم شرکت دادند.
درهمان لحظه اول 20نفرمان توسط بمباران هواپیما،در سنگر اجتماعی که کل 20 نفر یکجا و در یک سنگر جمع شده بودن از بین رفتند
ماند
@tired_phantom @Rollo44840497 ماند 20نفر دیگر.مارا جایی گذاشتند که سیبل گلوله های تانک.خمپاره.کاتیوشا.توپخانه وو عراق بود.بی نظمی و بی تجربه گی در بین فرمانده های بیسواد و بدون دانش نظامی و در بین نیروها موج میزد.
مثل آب خوردن بچه ها را که تحت امر فرماندۀ پاسدارکم سن و ماستبند( قبل از پاسداربودن ماستبند بود)
@tired_phantom @Rollo44840497 همه را مفت مفت بکشتن دادند
بالای خاکریز بودم عراق روز قبلش چند نوبت تک کرده بود ولی ناموفق.شب چنان آتشی ریخت سرمان که آرزوی مرگ کردیم از بس دورتا دورت میخورد ولی بتو نمیخورد.بخود میگفتیم این یکی دیگه خورد توسرم ولی بغلت میخورد.تا صبح تشنج گرفته بودیم.غافل از اینکه بعضی از گلوله
@tired_phantom @Rollo44840497 گلوله ها توی سر رفیقم و 4 نفر دیگر خورده بود و چون توی سنگرش چندموشک آرپی جی داش همه عمل کرده بود وچون دوزانو نشسته بود فقط دوتا پوتین ازش مانده بود.ظهر کلافه منتظر پاتک توی سنگرروی خاکریز کشیک میدادم که اگر پاتک شد اون 7.8 ده نفر رو خبرکنم
سرم رو به پایین خاکریز کردم و خطاب به
@tired_phantom @Rollo44840497 یکی از سه نفری که در سنگر بدون سقف(سنگرها گودال کوچک و 4تا گونی خاک بود) پایین خاکریز نشسته بودند،کردم پرسیدم چقدر دیگه بمونم بالا، که نفر بغل دستی مخاطبم که مسئول دسته بود گفت رضا10دقیقه دیگه بمون بعد بیا پایین.به بغل دستیش گفتم فلانی توی این 10 دقیقه تو بیا بالای خاکریز پیش من
@tired_phantom @Rollo44840497 او هم آمد بالا،طفلی هنوز بغل من جاگیر نشده بود که صدای سوت خمپاره که خیلی نزدیک بود آمد و یه لحظه انفجار و همچی سیاه و گردوخاک و غبارو گونی توی هوا بود بغلی بهم گفت چی شده.گفتم هیچی نگو.سنگ وخاک بود که به کلاخودم میخورد او کلاه نداشت.بعداز مدتی که غبار خوابید دوتایی پایین خاکریز
@tired_phantom @Rollo44840497 را نگاه کردیم هیچ اثری از مسئول دسته و بغل دستش نبود.یدفعه اونیکه بهش گفته بودم بیا بالا پیش من، زد زیر گریه.چند متر آنطرفتر دو تنه افتاده بود مه نه سرداشت ونه دست و پا و از شدت انفجار حفره ایی توی بدنشون ایجاد شده بود
دیگه نفهمیدم چی شده بغل دستیم گریه میکرد، موج انفجار سوت توی
@tired_phantom @Rollo44840497 سوتی توی کله ام انداخته بود و مرتب سرم و گوشام سوت میکشید.گیج بودم ولی خیلی عصبی و تند تند نفس میزدم و حس میکردم از چشام خون میاد.داغ شده بودم .اومدم پایین خاکریز یه نگاه به سنگر جایی که گلوله خورده بود نگاه میکردم و بعد یه نگاه به چند متر آنطرفتر که دو تنه متلاشی افتاده بود
@tired_phantom @Rollo44840497 بی اختیار کلاش دستم را مسلح کردم و رفتم سراغ سنگر فرماندهی گروهان که چندمتر آنطرفتر بود و توی سنگرش با بی سیم چی اش ایستاده و شاهد ماجرا بودند
اسلحه ام را بی اختیار گرفتم طرفش و با فریاد گفتم مرده شور خودتون با جبهه تون،ریدم(معذرت) به این جبهه تون با فرماندهیتون.
بنده خدا هیچی
@tired_phantom @Rollo44840497 نگفت و فقط نگا میکرد.منم دستم روی ماشه بود و منتظر بودم او حرفی بزند.باز گفتم از کربلای4 تا حالا ما را به هر طرف کشاندید و قلع و غممون کردید! همه رو بیخود بکشتن دادید.دیشت تا حالا جون کندیم.
بعداز این حرفا فقط نگاهش میکردم ،نمیدونم چقدر چشم توی چشم بود و او هیچی نمیگفت.بعد من
@tired_phantom @Rollo44840497 راهم را کشیدم و رفتم بغل یه سنگری نشستم.فرمانده من آدم خیلی خوبی بود و هیچوق ندیدم لباس سپاه بپوشه ونمیدونم پاسدار بود یانه بیشتر به معلم میخورد و با همه صمیمی بود.
بعداز این قضیه بی سیم زدند که خیلی کشته دادیم .نزدیکای غروب دوتا تویوتا وانت بی سقف اومد گفت سوار شین بریم عقب
دور
@tired_phantom @Rollo44840497 تویوتاها همان 10-11نفر جمع شدن گفتند چی باز عقب نشینیه؟
آخه توی کربلای4 گولمون زدند و گفتند تعویض نیروه و نگفتند که عقب نشینیه و حمله شکست خورده،اگر راست میگفتند کسی عقب نمیامد چون جنازه دوستا و رفقامون هنوز روی زمین بود و امکان نداشت بگذاریمشون و خودمان بیائیم عقب
مرتب میگفتند
@tired_phantom @Rollo44840497 امدادگرا و تعاون همۀ جنازهها را برده عقب.بعد که اومدیم عقب دیدیم چه گندی زدند.
الان هم بچه ها جمع شده بودند و میگفتند اگه عقب نشینیه نمیریم عقب .خلاصه بیسیم زدن عقب به ف گردان که حسین خرازی هم پیشش بود، خود خرازی با لحجه غلیظش گفت عزیزان بیان عقب نه عقب نشینیه و نه تعویض نیرو،
@tired_phantom @Rollo44840497 توی اون خط دیگه کسی واینمیسته.عقبلش بما گفته بودند سمت چپ ما فلان گردانه و سمت را لشگر 8 است.
وقتی میامدیم عقب دیدیم هیچکس توی خط نیست و فقط ما چند نفر بودیم که نمیدانم چرا بیخودی اینقدر کشته دادیم؟در واقع ما نوک و سیبل عراقیها بودیم.
همون شد گفتم دیگه نمیام جبهه تون به چشم دیدم
@tired_phantom @Rollo44840497 که چطور بچه های مردم را مفت مفت بکشتن میدادید.جان هیچ ارزشی برای آنها نداشت دستورات غلط و اشتباه بی برنامگی یجا مهمات نبود یجا غذا نبود و همجا یک سنگر درست و حسابی نبود مگر سنگرهای غنیمتی عراق.نمیدان چرا ما تانک نداشتیم و هرچی تغنیمت میگرفتند میرفت عقب برای نمیدونم موزه.تانک
@tired_phantom @Rollo44840497 ابزار جنگی مهمی برای عراقیها بود و بخوبی استفاده میکردند و در واقع جانپناه نیروها بود.برعکس ما.
مسئله فاو اوج حقارت بود و بخاطر بی کفایتی فرماندههای ارشد بچه ها در فاو جا ماندند و غافلگیر و کشته شدند.دوست خودم آنجا غیب شد.آن امکانات و تجهیزات امکان نداشت درطی یکروز فرو ریزد.
@tired_phantom @Rollo44840497 نیروها راسرخورده و تلف میکردند.آنقدر خسته کردند که کمتر اعزام میشدند.چرا اواخر جنگ بعداز آن همه تلفات عراق باعظمی گسترده ونیروهای عظیم و آموزش دیده به ایران یورش بردوبیش از 8سال جنگ تصرفات داشت؟
جواب:مشکل درسپاه پاسداران وفرماندهی آن و فرماندهی کل جنگ می بود.علت شکست فرماندهی بود

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with REZA

REZA Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!