ההבדל בין השופט גרוניס שמקבל את חקיקה של הכנסת לעומת הפוליטיקאית ביינש שמסבירה שמיעוט זה לא מיעוט עם יש לו כח פוליטי 🤔
שופט בית משפט העליון יורם דנציגר מסביר אל הוא רואה את בדמוקרטיה וחקיקה בכנסת
"זה לא עושה עלי רושם"
אנחנו חיים בדמוקרטיה?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Alon Shohat

Alon Shohat Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ShohatAlon

22 Feb
לכול מי שלא ידע שבגץ הוא גוף פוליטי בבקשה מפה של הגדול מכולם
אהרון ברק:
"אתם הכנסתם אותי לתוך הפוליטיקה "
ואך הוא מרגיש לגבי זה
"תודה לכם אני לא בטענות אליכם"
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!